Arkiv: 2015

Nya riktlinjer ska stödja ändamålsenlig användning av receptfria läkemedel

21 december 2015

Receptfria läkemedel är tänkta att användas under begränsad tid och i begränsad mängd. Personer som behöver behandling under lång tid bör söka kontakt med läkare för att få en korrekt diagnos och behandling. Vid besök på apotek finns förutsättningar för att säkra en korrekt läkemedelsanvändning i mötet med kunden. Inom e-handeln kan detta inte ske på samma sätt. Apoteksbranschen har därför tagit fram riktlinjer för hur en farmaceut ska agera när en kund gör omfattande beställningar av receptfria läkemedel via internetapotek.

– I takt med att apotekens e-handel växer har vi märkt att vissa kunder gör omfattande beställningar av receptfria läkemedel, som om de användes av en och samma person under en begränsad tid skulle innebära en ohälsosam överkonsumtion. För att stärka apoteken i sitt farmaceutiska ansvarstagande har det därför varit viktigt att ge farmaceuten tydlig vägledning vid e-handel av receptfria läkemedel. Det säger Robert Svanström, chefsfarmaceut på Sveriges Apoteksförening, i samband med att riktlinjerna publicerades.

Vid större beställningar ska internetapotekets farmaceut agera enligt följande riktlinjer:

• Vid beställning av läkemedel i större volymer ska risk för felaktig användning alltid övervägas.

• Farmaceut ska vid tveksamheter i beställning alltid försöka kontakta patient/kund för att säkerställa en adekvat läkemedelsanvändning.

• Farmaceut kan, då patient/kund ej kan nås, på eget initiativ begränsa försäljning av dessa läkemedel till rimlig omfattning.

• En tumregel är att beställning av fem förpackningar eller fler av samma läkemedel, bör föranleda ett farmaceutiskt övervägande av hela beställningen.

– Ett av apotekens viktigaste samhällsuppdrag är att bidra till en god läkemedelsanvändning. Receptfria läkemedel är en viktig del i medborgarnas möjligheter att själva ta ansvar för sin hälsa och egenvården är en kärnverksamhet för apoteken. Receptfria läkemedel kan dock vara skadliga vid överkonsumtion och de riktlinjer vi nu tagit fram är en del i branschens gemensamma kvalitetsarbete, avslutar Robert Svanström.

Riktlinjerna hittas i sin helhet här:
http://www.sverigesapoteksforening.se/apoteksbranschen/etik-och-kvalitet/

För mer information:
Robert Svanström, chefsfarmaceut
Robert.svanstrom@sverigesapoteksforening.se
070-521 12 56

Henrik Ehrenberg, chefsstrateg
Henrik.ehrenberg@sverigesapoteksforening.se
070-770 11 40

Bra när apoteken ställer frågor om receptläkemedel

9 december 2015

Tidningen Dagens Apotek fick nyligen viss uppmärksamhet för en artikel om en apotekskedja som uppmanat sina farmaceuter att fråga receptkunder om de också vill hämta ut också andra läkemedel som kunden fått förskrivet. Det finns anledning att klargöra några grundläggande sakförhållanden, som gäller för hela apotekssektorn och för apotekens roll i vårdkedjan.
I grunden är frågor till kunden om dennes läkemedelsanvändning och behov av eventuella uttag av läkemedel något som omvärlden – förskrivarna, landstingen, politikerna och inte minst patienterna – bör förvänta sig av varje ansvarstagande apotek. Det kan ju vara lätt hänt att glömma att nämna eller hämta ut en medicin, för den som fått flera förskrivna.

En av de många uppgifter som apoteken har är att förbättra följsamheten till en läkemedelsbehandling. Själva förutsättningen för en god följsamhet är att patienten har samtliga sina läkemedel tillgängliga. När ett apotek ser att det är dags för en patient att fylla på sitt medicinskåp, är det naturligt och ofta önskvärt att denne får en påminnelse – patienten är ju redan på apoteket och slipper gå flera gånger. Det leder förstås till en minskad risk för att patienten missar att hämta sitt läkemedel i tid. Det kan också vara så att en patient fått flera läkemedel förskrivna för en viss behandling, som alla behövs för att behandlingen ska bli framgångsrik.

Konstigt nog misstänkliggörs nu den självklara frågan som ställs till patienterna för att säkerställa att patienten har tillgång till samtliga aktuella läkemedel: ”Apotek får kunder att hämta ut mer receptläkemedel”. ”Viktigt att inte driva försäljning av receptbelagt”. ”Patienter hämtar ut läkemedel som de egentligen inte bör ha”.

Det första som ska sägas är förstås att om en patient inte ska ha ett visst läkemedel, ska patienten inte heller ha ett recept. Apoteken har heller inga möjligheter att driva på försäljningen av receptläkemedel, än mindre efterfrågan, eftersom det är förskrivarna som avgör vem som är i behov av en läkemedelsbehandling..

Det kan naturligtvis förekomma felaktiga eller inaktuella recept. Detta är något som kan uppmärksammas av farmaceuten och korrigeras i samtal på ett apotek. Den gemensamma läkemedelslista som troligen kommer introduceras kommer att vara en hjälp på vägen i förskrivarledet, men så länge vi väntar på en sådan är det apoteken som har fullständig information om patientens förskrivning och faktiska uttag av läkemedel – en information som apoteken använder för att ge rådgivning och förbättra läkemedelsanvändningen.

Det andra som ska sägas är att expediering av recept är en strikt reglerad verksamhet. Recept som är avsedda att expedieras mer än en gång har ett tydligt regelverk för vilka tidsintervaller som gäller för att patienten ska kunna göra ett nytt uttag.
Det är för övrigt inte heller orimligt att anta att de flesta patienter själva kan avgöra om de ska acceptera erbjudandet att hämta andra aktuella receptläkemedel.

Apoteken jobbar ständigt med att förbättra sin service till kunderna. E-handeln utvecklas, det finns mobilappar, påminnelsetjänster och abonnemang. Dessa initiativ har lovordats och ses som positiva insatser för att förbättra tillgängligheten till läkemedel. De som är bra på tillgänglighet kan behålla eller få nya kunder. Denna service är ett naturligt inslag i apotekens verksamhet.

Vi ser fram mot en framtid där apoteken används på fler sätt för att förbättra följsamheten till en läkemedelsbehandling. I väntan på att vård och myndigheter ska ta de steg som krävs för nya tjänster på apotek, arbetar apoteken vidare med den viktiga tillgängligheten till de läkemedel som behövs och förskrivits till landets patienter.

Johan Wallér, VD
Robert Svanström, chefsfarmaceut
Sveriges Apoteksförening

Publicerad på Dagens Apotek.

Apotek bistår i Snabbspåret för nyanlända

3 december 2015

Apoteken står uppställda för att nyanlända farmaceuter så snabbt som möjligt ska kunna ta sig in på den svenska arbetsmarknaden. Nyckeln till ett fast jobb är att få sin svenska legitimation – och jobb finns det gott om – i Sverige råder en skriande brist på farmaceuter. För att snabba på möjligheten att få sin svenska legitimation erbjuder apotek i hela landet praktikplatser till nyanlända farmaceuter.

– För oss är varje färdigutbildad farmaceut ett välkommet tillskott. Därför har apoteken varit snabba med att fånga upp de farmaceuter som den senaste tiden har flytt till Sverige och kan börja bygga en framtid här. Vi vill därför göra vår del för att delta i Snabbspåret och skynda på processen, säger Johan Wallér, VD på Sveriges Apoteksförening,

Sveriges Apoteksförening deltar på morgondagens Hälso- och sjukvårdsmässa för nyanlända flyktingar, som Arbetsförmedlingen ordnar i Stockholm.

På mässan deltar även en rad apoteksaktörer, för att träffa möjliga framtida medarbetare.

Den stora majoriteten av farmaceuter som hittills gjort det kunskapstest som krävs för att få sin svenska legitimation har klarat det utan problem. Deras utbildning ser ut att väl motsvara kunskapskraven på den svenska arbetsmarknaden. Förutom de direkta yrkeskunskaperna behöver man också lära sig det svenska regelverket – och svenska språket motsvarande gymnasienivå.

– Eftersom de nyanlända farmaceuterna har grundkompetensen är det till slut språkkunskaperna som avgör hur snabbt de kan få en svensk legitimation. Jag är övertygad om att tidig praktik på apotek i kombination med en effektiv svenskundervisning är nyckeln till att snabba på processen, säger Johan Wallér.

Apoteken har varit snabba med att ordna praktikplatser, på eget initiativ och i samarbete med Arbetsförmedlingen.

På mässan, som hålls i Folkets hus i Stockholm, kommer apoteksaktörer som ordnat praktikplatser att vara på plats, liksom personer som redan fått en praktikplats.

För ytterligare kontakt:
Johan Wallér, VD
070-239 16 06, johan.waller@sverigesapoteksforening.se

Henrik Ehrenberg, chefsstrateg
070-770 11 40, henrik.ehrenberg@sverigesapoteksforening.se

Sacomässan i Stockholm: Apotek är en framtidsbransch

2 december 2015

När Sacomässan slår upp portarna i Stockholm är apoteksbranschen på plats för att träffa blivande studenter. I veckan presenterade Saco uppdaterad statistik över var jobben finns om fem år. Receptarier går fortsatt en ljus framtid till mötes, vad gäller möjligheterna att få ett jobb. De kommande fem åren kommer bristen på farmaceuter att bestå. Apoteksbranschen är på Sacomässan för att peka på möjligheterna att jobba i branschen.

– I hela Europa pågår en utveckling där apotekens verksamhet knyts allt närmare primärvården. Vi är en framtidsbransch för den som vill arbeta med vård, hälsa och välbefinnande. Efterfrågan på rätt utbildad personal till apoteken är redan idag stor och den kommer att öka ytterligare när stora personalgrupper snart når pensionsåldern. Det säger Robert Svanström, chefsfarmaceut på Sveriges Apoteksförening.

– För oss är det viktigt att fler upptäcker att farmaceuten har många och varierande arbetsuppgifter och att det är omistligt för vårdkedjan att Sverige har engagerade och välutbildade läkemedelsexperter, som vill vara med och hjälpa människor till hälsa och välbefinnande. Allt för många blivande studenter har en vag uppfattning om möjligheterna och utmaningarna som finns. Det vill vi ändra på, säger Robert Svanström.

Antalet förstahandsansökningar till de farmaceutiska utbildningarna har under ett par år ökat. För Sveriges apoteksaktörer är det viktigt att fortsätta arbetet med att locka nya studenter till de utbildningar som är viktiga för apoteken.

– Att träffa blivande studenter är både kul och utmanande. Vi som bransch har tillsammans med facken och professionens organisationer ett ansvar att lyfta farmacin och säkra kompetensen på läkemedelsområdet, avslutar Robert Svanström.

Välkommen att besöka apoteksbranschens monter på Sacomässan, där farmaceuter från apoteken träffar studenter och pratar om vad yrket och utbildningen skulle kunna innebära för just dem.

För mer information, kontakta Robert Svanström:
070-52 11 256 eller robert.svanstrom@sverigesapoteksforening.se

Sacomässan i Malmö: Apotek är en framtidsbransch

25 november 2015

När Sacomässan på torsdagen slår upp portarna i Malmö är apoteksbranschen på plats för att träffa blivande studenter. Det är också första gången som apoteksbranschen kan uppmuntra blivande studenter att söka en farmaceututbildning i Malmö. Inom kort kommer en ny receptarieutbildning starta på Malmö högskola. Skåne har tidigare saknat en utbildning för receptarier, vilket resulterat i en farmaceutbrist i regionen.

– I hela Europa pågår en utveckling där apotekens verksamhet knyts allt närmare primärvården. Vi är en framtidsbransch för den som vill arbeta med vård, hälsa och välbefinnande. Efterfrågan på rätt utbildad personal till apoteken är redan idag stor och den kommer att öka ytterligare när stora personalgrupper snart når pensionsåldern. Det säger Robert Svanström, chefsfarmaceut på Sveriges Apoteksförening.

– För oss är det viktigt att fler upptäcker att farmaceuten har många och varierande arbetsuppgifter och att det är omistligt för vårdkedjan att Sverige har engagerade och välutbildade läkemedelsexperter, som vill vara med och hjälpa människor till hälsa och välbefinnande. Allt för många blivande studenter har en vag uppfattning om möjligheterna och utmaningarna som finns. Det vill vi ändra på, säger Robert Svanström.

Antalet förstahandsansökningar till de farmaceutiska utbildningarna har under ett par år ökat. För Sveriges apoteksaktörer är det viktigt att fortsätta arbetet med att locka nya studenter till de utbildningar som är viktiga för apoteken.

– Att träffa blivande studenter är både kul och utmanande. Vi som bransch har tillsammans med facken och professionens organisationer ett ansvar att lyfta farmacin och säkra kompetensen på läkemedelsområdet, avslutar Robert Svanström.

Välkommen att besöka apoteksbranschens monter på Sacomässan, där farmaceuter från apoteken träffar studenter och pratar om vad yrket och utbildningen skulle kunna innebära för just dem.

För mer information, kontakta Robert Svanström:
070-52 11 256 eller robert.svanstrom@sverigesapoteksforening.se

Kontakt:
+46 70 239 16 06

E-post:
info@sverigesapoteksforening.se

Besöksadress:
Regeringsgatan 60 B
111 56 Stockholm