Arkiv: 2016

Kommentar med anledning av apoteksutredningens nya direktiv att analysera om en reglering av handelsmarginalen är möjlig och lämplig

9 december 2016

– Det är viktigt att säkerställa låga priser för patienterna. Men att reglera marginalen i apoteksledet och inte priserna i läkemedelsleden kommer inte att leda till lägre priser för patienterna säger Johan Wallér, vd på Sveriges apoteksförening.
 
Sveriges apoteksförening ställer sig därför frågande till att staten funderar på att reglera apoteksmarginalen på läkemedel som man redan har valt att inte  subventionera i förmånssystemet.
 
– Apoteken har en mycket liten möjlighet att förhandla pris med läkemedelsindustrin eftersom apoteken inte får byta läkemedel med samma substans, trots att Läkemedelsverket bedömer läkemedlen som utbytbara med varandra. Det är där prisproblemet ligger och det är där politiken skulle kunna påverka priserna på läkemedel utanför förmånssystemet. Dessutom finns det redan en konkurrens mellan apoteksbolagen eftersom patienterna kan välja vilket apotek man vill hämta ut sitt läkemedel på avslutar Johan Wallér. 

För ytterligare kontakt:

Johan Wallér, VD Sveriges Apoteksförening
070-239 16 06, johan.waller@sverigesapoteksforening.se

Lisa Stern, Chefsstrateg Sveriges Apoteksförening
070- 693 45 45, lisa.stern@sverigesapoteksforening.se

Ny ordförande för Sveriges Apoteksförening

27 oktober 2016

Ann Carlsson (vd på Apoteket AB) har valts som ny ordförande för Sveriges Apoteksförening. Hon efterträder Anders Nyberg (vd på Apotek Hjärtat) som fortsätter som ledamot i styrelsen.

– Apoteksförenigen fyller en viktig funktion med att företräda hela apoteksmarknaden. Föreningens uppgift är att påverka utvecklingen i en riktning som leder till förbättringar för branschens aktörer och apotekens kunder. Det ska vi fortsätta med, säger Ann Carlsson.

 

För ytterligare kontakt:

Ann Carlsson, ordförande Sveriges Apoteksförening

010-447 51 00, ann.carlsson@apoteket.se

 

Johan Wallér, VD Sveriges Apoteksförening

070-239 16 06, johan.waller@sverigesapoteksforening.se

Apoteksbranschen begränsar försäljningen av paracetamol

26 oktober 2016

För att ytterligare minimera risken för självskadebeteende med paracetamol har medlemmarna i Sveriges Apoteksförening kommit överens om att inte sälja mer än ett paket paracetamol till kunder under 18 år.

Sedan den 1 november 2015 får paracetamol i tablettform endast säljas på apotek. Läkemedelsverket beslutade om begränsningen efter att antalet förgiftningar av paracetamol i självskadesyfte hade ökat, främst bland ungdomar.

– Apoteksbranschen tar nu ytterligare ett steg för en ansvarsfull försäljning av de produkter man säljer genom att själva välja att begränsa försäljningen av paracetamol till yngre säger Johan Wallér, vd på Sveriges Apoteksförening.

Branschen har även kommit överens om att personal på apotek bör säkerställa att kunder som är över 18 år och vill köpa flera förpackningar paracetamol får rådgivning kring val av produkt och hur läkemedlet bör användas och att egenvårdförsäljning är lämplig. En rimlighetsbedömning från fall till fall måste alltid göras.

– På apotek finns utbildad personal som kan ge råd och agera vid misstanke om felaktig läkemedelsanvändning även kring det receptfria sortimentet. Eftersom alla kunder inte söker rådgivning själva har apoteksbranschen även kommit överens om att i ökad grad säkerställa korrekt användning av paracetamol till vuxna säger Johan Wallér.

Överenskommelsen gäller, i likhet med Läkemedelsverkets beslut om försäljning av paracetamol, endast paracetamol i tablettform. Inte i flytande form, brustabletter eller stolpiller.

För ytterligare information:

Johan Wallér, vd Sveriges Apoteksförening
Tel: 070 239 16 06
johan.waller@sverigesapoteksforening.se

Goda resultat från det norska forskningsprojektet Medisinstart

13 oktober 2016

Idag har de första resultaten från det norska forskningsprojektet Medisinstart presenterats i Oslo. Projektet syftar till att ta reda på om strukturerade läkemedelssamtal gör nytta för patienterna och samhället. Under två år har 1 500 patienter på 65 apotek runt om i Norge deltagit i studien. Vid nymedicinering har två uppföljningssamtal med farmaceut på apotek erbjudits patienter inom några utvalda terapiområden; blodförtunnande -, blodfettssänkande-, och läkemedel mot högt blodtryck.

– Det mest intressanta resultatet är att så många som 63 procent av patienterna svarade att de skulle använda en sådan tjänst om det erbjuds på apotek. Motivationen att ta mediciner och trygghet i behandlingen har ökat efter samtalen som patienterna upplevde som nyttiga och lösningsorienterade. Endast 4 procent svarade att de skulle avstå en sådan här tjänst säger Robert Svanström chefsfarmaceut på Sveriges Apoteksförening som närvarade vid presentationen av Medisinstart i Oslo.

Den största skillnaden syns hos patienter i studien som får blodfettssänkande läkemedel. Av dessa fortsätter 10,6 procent fler sin läkemedelsbehandling efter sju och 18 veckor i förhållande till studiens kontrollgrupp.

– Den här studien är intressant för oss i Sverige eftersom det svenska systemet är så pass likt det norska. Särskilt intressant är det förstås just nu med tanke på att den pågående apoteksutredningen bl.a. ska analysera tjänster som kräver farmaceutisk utbildning säger Robert Svanström.

De samhällsekonomiska effekterna av Medisinstart har analyserats av Oslo Economics. De har framför allt tittat på de prognostiserade effekterna vid ökad följsamhet till blodfettssänkande läkemedel.Vilket är en terapigrupp som idag har en låg följsamhet. Deras prognos visar att även vid en låg förbättring av följsamhet till dessa mediciner så blir samhällsvinsterna stora.

Slutrapport från forskningsprojektet presenteras av den norska Apoteksföreningen vid årsskiftet.

För mer information:
Robert Svanström, chefsfarmaceut
Robert.svanstrom@sverigesapoteksforening.se
070-521 12 56

Sveriges Apoteksförening kommenterar regeringens budgetproposition för 2017

20 september 2016

Regeringen har i budgetpropositionen för 2017 inte lagt några förslag som specifikt rör apoteken. Däremot flaggar regeringen för att presentera åtgärder inom apoteksområde längre fram när den pågående apoteksutredningen har lagt fram sina förslag. Apoteksföreningen kommenterar här den inriktning för apoteksmarknaden som regeringen beskriver:

Regeringen anser att det är viktigt att säkerställa en god tillgänglighet till läkemedel.
– Vi instämmer i att tillgängligheten till läkemedel är viktigt och vill betona att apotekens förutsättningar att kunna erbjuda sina kunder läkemedel inom 24 timmar förbättras säger Johan Wallér, vd Sveriges Apoteksförening.

Regeringen skriver också att rådgivningen och informationen till patienterna behöver förbättras.
– Apoteken arbetar ständigt med att säkerställa att patienterna får rätt rådgivning och information om sina läkemedel. Samtidigt anser vi att apotekens roll gällande läkemedelsrådgivning skulle kunna stärkas ytterligare. t.ex. genom en nationell modell för farmaceutiska tjänster säger Johan Wallér.

I propositionen nämns villkoren för apoteksombudsverksamheten som ett av de områden som regeringen vill skapa varaktigt hållbara förutsättningar för.
– Vid en förändring av ombudsverksamheten är det viktigt att systemet blir konkurrensneutralt mellan olika apoteksaktörer. Dessutom kommer troligen e-handeln att få ökad betydelse för att tillgängliggöra läkemedel över hela landet fortsätter Johan Wallér.

Regeringen skriver att det kan bli aktuellt med tilläggsuppdrag till utredningen. Det gäller bland annat för att belysa om apotekens handelsmarginal bör regleras för receptbelagda läkemedel som inte omfattas av högkostnadsskyddet.
– Det är oroväckande om regeringen avser att reglera priser på ett område där staten inte anser att läkemedlet ska subventioneras. Det är i stället betydligt viktigare att en regeländring om rätt för apoteken att byta generiskt utbytbara läkemedel utanför förmånen snarast genomförs. TLV har efter rundabordssamtal och med stöd från samtliga intressenter lämnat ett sådant förslag till regeringen.
Med en sådan ordning uppstår konkurrens och prispress även för läkemedel utanför förmånen, till gagn för konsumenter avslutar Johan Wallér.

För mer information:
Johan Wallér, vd
johan.waller@sverigesapoteksforening.se
070-2391606

Lisa Stern Ödmark, chefsstrateg
Lisa.stern@sverigesapoteksforening.se
070- 6934545

Kontakt:
+46 70 239 16 06

E-post:
info@sverigesapoteksforening.se

Besöksadress:
Regeringsgatan 60 B
111 56 Stockholm