Arkiv: 2017

Kampanj för att få fler att söka sig till apoteksyrkena

17 mars 2017

Idag startar kampanjen Jobbapåapotek som syftar till att få fler att söka till farmaceututbildningarna. Det är andra året i rad som Sveriges Apoteksförening genomför en digital kampanj riktat till unga som är i begrepp att söka till någon naturvetenskaplig högskoleutbildning. 

Kampanjen består av informationssajten www.jobbapåapotek.se där man får veta mer om vilka yrkesroller och arbetsmöjligheter det finns i apoteksbranschen. Men också läsa intervjuer med personer som berättar hur det är att utbilda sig, arbeta och göra karriär som farmaceut. Kampanjen kommer att synas i digitala kanaler för relevant målgrupp.

– Rekryteringsbehovet till apotek kommer att vara stort de kommande åren. Även om tillgången på utbildade farmaceuter väntas öka de närmaste åren så kommer efterfrågan att öka ännu mer. Det beror bland annat på befolkningsökning och en åldrande befolkning. Behovet av utbildade farmaceuter finns över hela landet, från norr till söder och i allt från storstäder till glesbygd säger Lisa Stern Ödmark chefsstrateg på Sveriges Apoteksförening.

 

För ytterligare information kontakta:

Lisa Stern Ödmark, chefsstrateg Sveriges Apoteksförening

tel: 070- 693 45 45

lisa.stern@sverigesapoteksforening.se

 

 

 

Sveriges Apoteksförening är branschorganisation för Sveriges ca 1390 apotek och deras ägare. Föreningen arbetar för att skapa goda förutsättningar för apoteksverksamhet på den svenska marknaden.

Apoteksbranschen är en del av den svenska hälso- och sjukvården och ansvarar för en trygg och säker hantering och användning av läkemedel i hela landet. I vår bransch arbetar människor med stor kunskap om läkemedel och hälsofrågor.

 

Björn Falkenhall ny chefsekonom på Sveriges Apoteksförening

14 mars 2017

 

Sveriges Apoteksförening har rekryterat Björn Falkenhall som ny chefsekonom. Björn kommer närmast från en tjänst som avdelningschef på myndigheten Tillväxtanalys.

På Tillväxtanalys har han ansvarat för flera utvärderingar och analyser rörande entreprenörskap och näringsliv, men även för en utvärdering av kostnadsutvecklingen för läkemedel på den omreglerade apoteksmarknaden. Björn har tidigare varit anställd på andra myndigheter som ITPS, Nutek och Konkurrensverket. Han är utbildad nationalekonom och statistiker.

– Jag ser fram emot att börja arbeta för en spännande och viktig bransch, som både är detaljhandel och en del av hälso- och sjukvården med för en ekonom intressanta regleringsinslag säger Björn Falkenhall.

Som branschföreträdare har Sveriges Apoteksförening bland annat till uppgift att analysera och beräkna konsekvenserna av olika beslut som påverkar branschens ekonomiska förutsättningar. I rollen som chefsekonom ingår att genomföra denna typ av analyser samt att sammanställa unika branschfakta och statistik om läkemedelsanvändning och apoteksmarknadens utveckling.

– Det är mycket roligt att få välkomna Björn till oss. Han har en gedigen erfarenhet som passar utmärkt. Eftersom mycket av apotekens ekonomiska villkor bestäms av politik och myndighetsbeslut så har Björn en relevant bakgrund för oss säger Johan Wallér, vd på Sveriges Apoteksförening.

Björn börjar sin anställning den 1 maj 2017 och ersätter Johan Davidson som går vidare till en roll som chefsstrateg på Svensk Handel.

För ytterligare kontakt:

Björn Falkenhall
070-776 16 46

Johan Wallér, VD Sveriges Apoteksförening
070-239 16 06, johan.waller@sverigesapoteksforening.se

Om Sveriges Apoteksförening

Sveriges Apoteksförening är en branschorganisation som företräder landets alla apoteksaktörer. Föreningen arbetar för att skapa goda förutsättningar för apoteksverksamhet på den svenska marknaden. Apoteksbranschen är den del av den svenska hälso- och sjukvården och ansvarar för en trygg och säker läkemedelsförsörjning i hela landet.

Apoteksföreningen välkomnar stora delar av den nya apoteksmarknadsutredningens förslag

9 mars 2017

Idag presenterade apoteksutredare Åsa Kullgren delbetänkandet Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden. Apoteksbranschen välkomnar mycket av utredningen och delar utredarningens beskrivning av att apoteken är en självklar del i den svenska hälso- och sjukvården.

– Jag hoppas att Kullgrens beskrivningar av hur marknaden fungerar kommer att bidra til att myter och felaktiga uppgifter som har florerat i samhällsdebatten nu kan få ett slut. Apoteken har viktiga samhällsuppdrag och fokus behöver flyttas fram till hur apotekens erbjudande kan utvecklas ytterligare säger Johan Wallér, vd på Sveriges Apoteksförening.

Apoteksbranschen ställer sig mycket positiva till förslag om att utveckla andra farmaceutiska tjänster än de som i dag ligger inom apotekens grunduppdrag.

-Ytterligare farmaceutiska tjänster på apotek är något som Sveriges Apoteksförening länge har efterfrågat och därför är vi mycket förväntningsfulla på att utveckla dessa förslag vidare. Många andra länder ligger före inom detta område och apoteksföreningen har sedan tidigare tagit fram en rapport som beskriver internationella exempel säger Johan Wallér.

Branschen hoppas att regeringen i rask takt ska genomföra de förslag som lagts fram om att ökad tillgänglighet på läkemedel. Idag expedieras 95 procent av alla receptförskrivna läkemedel direkt på apoteken. De sista fem procenten läkemedel som inte kan expedieras direkt motsvarar dock ungefär två miljoner kundbesök varje år.

Utredningens förslag om förändrignar i den så kallade 24-timmars reglen kommer att påverka i positiv riktning för kunderna. Huvudansvaret för leverans inom angiven tid flyttas från apoteken till distributörerna enligt utredningens förslag. Med förslaget kan kunder, på vardagar, komma in till apoteket fram till klockan 16 och vara säkra på att deras läkemedel kommer inom 24-timmar. Även förslag om att införa returrätt för läkemedel kommer att bidra till ökad tillgänglighet.

-Förslaget kommer att innebära att hela systemet blir mer logiskt och enklare att förklara för kunderna. Branschen ser positivt på förändringar i 24-timmarsregeln eftersom detta kommer att leda till bättre och snabbare service till kunderna. Men 24-timmars regeln kommer aldrig att bli bokstavlig eftersom den kommer att gälla vardagar och apotekens öppettider är längre än distrubutörernas säger Johan Wallér.

Utredningen vill förtydliga regelverket kring vem som får utföra receptexpeditions uppgifter på apotek.

-Apotekspersonal ska arbeta med relevanta uppgifter i relation till sin utbildning, kompetens och erfarenhet. Mig veterligen så fungerar detta tillfredställande idag. Risken är att allt för detaljerade regelverk enbart leder till ökad farmaceutbrist utan att leda till ökad patientsäkerhet avslutar Johan Wallér.

Sveriges Apoteksförening kommer nu att gå igenom hela det tusensidiga betänkandet för att granska detaljerna i förslagen. Föreningen kommer givetvis att återkomma med ett remissvar när det blir aktuellt och hoppas därefter att regeringen inom kort tid kommer att lägga fram lagförslag som förbättrar för apoteksmarknaden.

 

För ytterligare kontakt:

Johan Wallér, VD Sveriges Apoteksförening
070-239 16 06, johan.waller@sverigesapoteksforening.se

 

Lisa Stern, Chefsstrateg Sveriges Apoteksförening
070- 693 45 45, lisa.stern@sverigesapoteksforening.se

 

Apoteken välkomnar att riksdagen vill se ökat samarbete mellan vården och apoteken

23 februari 2017

Idag har socialutskottet föreslagit riksdagen att rikta ett tillkännagivande till regeringen om att se till att tillgängligheten och kvaliteten ökar gällande läkemedel och hälsotjänster. En majoritet i Socialutskottet vill att regeringen ska ge en myndighet i uppdrag att ta fram och utveckla modeller för ett ökat samarbete mellan vården och apoteksaktörerna. Socialutskottet vill också se en översyn av 24-timmarsregeln och apotekens förutsättningar att returnera läkemedel.

– Nya modeller för ett ökat samarbete mellan vården och apoteken behöver utvecklas. Apotekens samhällsuppdrag att hantera och ge råd om läkemedel är viktigt för att hela vårdkedjan ska fungera på bästa sätt för patienterna. Apotekens tillgänglighet och kompetens kan avlasta primärvården och på sikt minska samhällets kostnader säger Johan Wallér vd på Sveriges Apoteksförening.

Det saknas i dag nationella modeller för samarbete mellan vården och apoteken, men det finns goda exempel på samarbeten på det lokala planet.

– En nationell struktur kan bidra till en förbättrad och mer likvärdig vård. Områden där apoteken skulle kunna bidra ytterligare är t.ex. fördjupade läkemedelssamtal, vaccinationer och hälsorådgivning avslutar Johan Wallér.

 

Socialutskottets hela förslag hittar du här

 

För ytterligare kontakt:

Johan Wallér, VD Sveriges Apoteksförening
070-239 16 06, johan.waller@sverigesapoteksforening.se

 

Lisa Stern, Chefsstrateg Sveriges Apoteksförening
070- 693 45 45, lisa.stern@sverigesapoteksforening.se

 

 

Ny Sifo: Apotekens kunder nöjdare än någonsin

25 januari 2017

Sveriges Apoteksförening har sedan 2010 låtit TNS Sifo löpande mäta hur apotekens kunder upplever apoteksservicen. Den stabila trenden med mycket nöjda kunder fortsätter och är högre än någon gång tidigare.

97 procent av kunderna betygsatte upplevelsen av sitt senaste besök som någon av de tre bästa svaren i undersökningen; ”utomordentligt bra”, ”mycket bra” eller ”bra”. Åtta av tio uppger någon av de två bästa bedömningarna. Endast 3 procent svarar att de var missnöjda med det senaste apoteksbesöket. Nöjdast av alla kunder är de som handlar på svenska internetapotek. 99 procent svarade att helhetsintrycket av besöket var ”utomordentligt bra”, ”mycket bra” eller ”bra”.

– Det är glädjande att apoteken fortsätter att leverera så pass bra service till sina kunder. Skillnader som vi kan se jämfört med tidigare mätningar är att det nu inte syns någon större skillnad mellan var i landet man bor. De yngre kunderna är allt mer nöjda och nöjdast av alla är de som handlar via e-handel säger Johan Wallér vd på Sveriges Apoteksförening.

Uppdelat på olika kundgrupper

Kvinnor är generellt sett något mer nöjda än män med sina besök på apotek, även om skillnaderna är små. Däremot är män mer nöjda med att besöka internetapotek.

Ju äldre kunderna är desto nöjdare är man. Hos de yngsta grupperna varierar upplevelsen över tid, medan de äldre visar en mer stabil trend med ökad kundnöjdhet. Totalt skiljer det sig tio procentenheter hur nöjd man är beroende på ålder. En nyhet är att den yngsta gruppen kunder (15–35 år) är mycket mer nöjd med sitt senaste besök på internetapotek.

Skillnaden mellan olika delar av landet har avtagit vid den senaste mätningen. Idag är kunderna nöjda med sina apotek oavsett om man bor i storstad eller landsbygd. Kunder utanför de tre storstadsregionerna har ökat i nöjdhet vid fysiskt besök på apotek. Nu ser man ingen större skillnad mellan regionerna.

Kvalitetsaspekter

Det geografiska läget är den allra viktigaste kvalitetsaspekten för kunderna och att apoteket hade det som man efterfrågade. Trevligt bemötande och kort väntetid är andra viktiga aspekter för att kunderna ska vara nöjda med sitt apoteksbesök. Mest nöjd är de kunder som kunnat göra ett aktivt val av apotek och besöker det apoteket som man brukar trots att det finns andra att välja på. Över hälften brukar besöka samma apotek trots att det finns andra att välja på. En av tre valde apotek eftersom man passerade just där och 13 procent valde det apoteket eftersom det inte fanns något annat. Två av tre besöker ett apotek varannan månad eller oftare.

Bakgrund och metod

Kantar Sifo har haft uppdraget att löpande genomföra en kundmätning som syftar till att mäta kundernas upplevelse av apoteksservicen över tid sedan Sveriges Apoteksförening bildades 2009. Från och med 2016 omfattas även onlinehandeln. Urvalet är riksrepresentativt ur Kantar Sifos konsumentpanel, 15 år och äldre.

Varje kvartal genomförs 1000 intervjuer med besökare på fysiska apotek samt ytterligare 200 intervjuer med besökare på internetapotek. Intervjuerna sprids över kvartalet så att veckans alla dagar respektive månader täcks. Under Q1 och Q2 2016 förkortades enkäten för de fysiska apoteken. Resultaten vägs på parametrarna kön, ålder och H-region för att representera Sveriges befolkning 15 år och äldre.

kundnöjdhet

kundnöjdhet 2

För ytterligare information kontakta:

Johan Wallér, vd Sveriges Apoteksförening

070 239 16 06

johan.waller@sverigesapoteksforening.se

 

eller

Lisa Stern Ödmark, chefsstrateg Sveriges Apoteksförening

070 693 45 45

lisa.stern@sverigesapoteksforening.se

 

 

Sveriges Apoteksförening är branschorganisation för Sveriges ca 1350 apotek och deras ägare. Föreningen arbetar för att skapa goda förutsättningar för apoteksverksamhet på den svenska marknaden.

 Apoteksbranschen är en del av den svenska hälso- och sjukvården och ansvarar för en trygg och säker hantering och användning av läkemedel i hela landet. I vår bransch arbetar människor med stor kunskap om läkemedel och hälsofrågor.

 

Kontakt:
+46 70 239 16 06

E-post:
info@sverigesapoteksforening.se

Besöksadress:
Regeringsgatan 60 B
111 56 Stockholm