Arkiv: 2017

Apoteken och miljövänligare läkemedel

26 oktober 2017

 

Farmaceuterna på apotek är enligt regelverk ålagda att erbjuda generiskt utbyte av läkemedel till det billigaste läkemedel. Anledningen är att varken samhället eller patienten ska behöva betala mer än nödvändigt för läkemedel. Inom nuvarande system kan inte apoteken påverka vilka receptbelagda läkemedel som TLV beslutar att apoteken ska sälja. Apoteken får därför inte ställa miljökrav eller för den delen erbjuda ett mer miljövänligt läkemedel. Information om hur och var läkemedel tillverkas är endast tillgängliga för läkemedelsföretagen.

Idag saknas transparens i tillverkningskedjan, något som apoteksbranschen vill förändra. Apoteksbranschen skulle även vilja kunna påverka utbytet av läkemedel så att miljöhänsyn blir en av de faktorer som avgör vilka läkemedel som säljs på apotek säger Johan Wallér vd på Sveriges Apoteksförening.

 

Norge inför farmaceutiska tjänst med statlig finansiering

17 oktober 2017

I Norge har nu staten beslutat att apoteken får en särskild ersättning för att genomföra en farmaceutisk tjänst i samband med ny läkemedelsbehandling i syfte att förbättra följsamheten till ordination.

Det rör primärt läkemedelsbehandlingar för högt blodtryck, hög kolesterol eller blodförtunnande läkemedel. I budgeten har fyra miljoner norska kronor avsatts för detta. Efter att ett nytt läkemedel har satts in så genomförs två uppföljningssamtal mellan apoteksfarmaceut och patient, och apoteken får 450 norska kronor per genomförd tjänst. Dessutom avsätter regeringen fem miljoner norska kronor för att apoteken ska kunna hjälpa patienter som använder inhalationsläkemedel.

– Norge ligger före Sverige i detta avseende, den statliga finansieringen kommer efter att en norsk studie har visat att dessa tjänster faktiskt förbättrar följsamheten till ordination och att intresset hos patienterna var stort säger Robert Svanström, chefsfarmaceut på Sveriges Apoteksförening.

Det är dock begränsande att tjänsten endast är tillgänglig för patienter som har blivit hänvisade av sin läkare. Det försvårar för apoteken att erbjuda tjänsten till patienter som har stora behov av stöd och uppföljning i sin läkemedelsbehandling.

– Apotekens farmaceuter träffar patienterna i en unik position som i vissa fall är den mest lämpliga för att fånga upp patienters behov av stöd i läkemedelsbehandlingen säger Robert Svanström.

Den nya Apoteksmarknadsutredningen som lades fram i våras föreslog att TLV ska få i uppdrag att initiera och utvärdera ett försök med farmaceutisk tjänst.

– Jag hoppas att detta förslag snart blir verklighet i Sverige, och att man lär sig av de positiva delarna från Norge, men inte kopierar den norska modellen rakt av avslutar Robert Svanström.

 

För mer information:
Robert Svanström, chefsfarmaceut
Robert.svanstrom@sverigesapoteksforening.se
070-521 12 56

 

Sveriges Apoteksförening replik på DN-debatt:”Saknar förslag för sänkta läkemedelspriser”

11 oktober 2017

REPLIK DN Debatt 9/10. I stället för att ta fram förslag som leder till lägre priser för läkemedel som patienterna bekostar själva så föreslår apoteksmarknadsutredare Anna-Lena Sörenson i sin debattartikel enbart enhetliga priser på receptbelagda läkemedel utanför förmånen, skriver Johan Wallér, Sveriges Apoteksförening.

https://www.dn.se/debatt/repliker/saknar-forslag-for-sankta-lakemedelspriser/

 

Apoteksmarknadsutredningen bommar målet med att pressa läkemedelspriserna

9 oktober 2017

Idag presenterade Anna-Lena Sörenson Apoteksmarknadsutredningens andra delbetänkande ”Enhetliga priser på receptbelagda läkemedel” SOU 2017:76. Sveriges Apoteksförening ställer sig kritiska till att utredningen inte lägger fram förslag som faktiskt gagnar patienterna genom mer fördelaktiga läkemedelspriser. Utredningen föreslår istället endast enhetliga priser.

Läkemedelspriserna utanför läkemedelsförmånen avgörs dels av läkemedelsindustrins pris på de läkemedel som säljs i Sverige och dels av den marginal som apoteken kan ta ut för att sälja produkten. Att enbart föreslå en reglering av den ena parten (apoteken) men inte den andra (läkemedelsindustrin) skapar ingen prispress.

Utredningens förslag leder inte till lägre läkemedelspriser för patienterna vilket borde vara statens främsta mål. Utan någon inbyggd prispressfunktion så finns ingen möjlighet att sänka kostnaderna för patienterna. Det gynnar inte läkemedelsanvändningen säger Johan Wallér vd Sveriges Apoteksförening.

Som utredningen påpekar så finns det olika anledningar till att ett läkemedel inte finns med i det statliga högkostnadsskyddet. Vissa läkemedel är inte samhällsekonomiskt försvarbara, eller så har staten valt att plocka ut dem av prioriteringsskäl alternativt så har läkemedelstillverkarna av strategiska skäl valt att plocka ut produkterna ur förmånssystemet.

Genom att tillåta utbyte mellan olika utbytbara läkemedel kan man tvinga läkemedelsbolagen att sänka sina priser och ge patienterna möjlighet att välja. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) tog fram ett sådant förslag redan 2015, men varken dagens utredning eller den departementspromemoria om utökade möjligheter till utbyte av läkemedel som kom i somras tar upp ett sådant förslag till sänkta läkemedelspriser.

Vill man skapa en reell prispress på de läkemedel som patienterna bekostar själva så ska man möjliggöra för apoteken att byta ut dyra läkemedel mot billigare, det är så staten gör för att sänka sina egna kostnader för läkemedel inom förmånen, avslutar Johan Wallér.

 

För ytterligare information kontakta:

 

Johan Wallér, vd Sveriges Apoteksförening

Tel: 070- 239 16 06

Johan.waller@sverigesapoteksforening.se

 

eller

Lisa Stern Ödmark, chefsstrateg Sveriges Apoteksförening

Tel: 070- 693 45 45

lisa.stern@sverigesapoteksforening.se

 

 

 

Positiv utvecklingstrend för farmaceutiska tjänster i internationell rapport

15 september 2017

Farmaceutiska tjänster på apotek är något som nu börjar etableras i hela världen. En färsk rapport från en internationell konferens i Seoul visar att en stor majoritet av världens länder redan har vidareutvecklat tjänster för en bättre läkemedelsanvändning.

– Här i Seoul har det blivit tydligt att problem med läkemedelsanvändningen är en global fråga som leder till stora kostnader och personligt lidande för patienterna. Att apoteken kan spela en viktig roll tillsammans med vården för att hjälpa patienterna är självklart. Många brottas med hur de farmaceutiska tjänsterna ska finansieras och olika modeller håller på att tas fram och utvärderas, säger Robert Svanström chefsfarmaceut på Sveriges Apoteksförening.

I Sverige har en enad apoteksbransch bestående av fackförbunden och apoteksaktörerna samt en statlig utredning förordat farmaceutiska tjänster som en möjlig väg för en bättre läkemedelsanvändning.

-All utveckling av verksamheter som är samhällsviktiga ska ske utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Utveckling ska involvera de delar av vården som är relevanta med patienterna i första rummet, fortsätter Robert Svanström.

Sveriges Apoteksförening välkomnar att apoteksfrågorna har kommit upp på dagordningen i den mediala debatten igen. Att nu även oppositionen börjar formulera förslag för att fortsätta utveckla apotekens roll kan bara ses som positivt både för patienterna och branschens aktörer.

-En samlad apoteksbransch är enig om att samhällsfinansierade farmaceutiska tjänster är en del av lösningen för en bättre läkemedelsanvändning. Nu måste vi gå från ord till handling, avslutar Johan Wallér VD på Sveriges Apoteksförening.

Kontakt:
+46 70 239 16 06

E-post:
info@sverigesapoteksforening.se

Besöksadress:
Regeringsgatan 60 B
111 56 Stockholm