Arkiv: 2018

MEDS ny medlem hos Sveriges Apoteksförening

8 maj 2018

Det nya onlineapoteket Meds Apotek AB har valts in som medlem i apotekens branschorganisation Sveriges Apoteksförening. Föreningen har därmed tio medlemmar och representerar i princip alla Sveriges öppenvårdsapotek. 

Alla apoteksföretag som har tillstånd från Läkemedelsverket att bedriva apoteksverksamhet i Sverige har möjlighet att bli invalda i föreningen. MEDS vd Björn Thorngren går in i Apoteksföreningens styrelse i samband med styrelsemötet den 11 juni 2018.

– Det är roligt att välkomna ytterligare en medlem till föreningen, som bidrar till branschens mångfald säger Johan Wallér vd på Sveriges Apoteksförening.

MEDS är ett renodlat nätapotek, och profilerar sig som apoteket i mobilen.
Verksamheten startade under våren 2018.

– Jag ser fram emot att medverka i branschens gemensamma arbete att utveckla apotekens förutsättningar, speciellt nu när all tillväxt i branschen kommer från online, säger Björn Thorngren vd Meds Apotek.

För ytterligare information kontakta:

Johan Wallér
070 2391606
Johan.waller@sverigesapotekforening.se

Björn Thorngren
0736 723175
hello@meds.se

Apoteksbranschen fortsätter att växa

23 april 2018

Idag presenterade Sveriges Apoteksförening årets branschrapport som beskriver utvecklingen på apoteksmarknaden under det gångna året. Rapporten beskriver förändringar i siffror men även nya trender och mönster samt en särskildfördjupning i branschens arbete med läkemedel och miljö.

Apoteksbranschen fortsätter att växa både i omsättning och antalet apotek. 2017 fanns 1412 apotek i Sverige vilket är en ökning med 52 procent sedan omregleringen 2009.

Antalet apotek har stadigt ökat sedan omregleringen och gör det även 2017, men tillväxttakten har mattats av och det ska bli spännande att se om det blir bestående även 2018 säger Johan Wallér.

Den mest tydliga trenden under 2017 är att e-handeln har vuxit i betydelse på flera sätt. En dramatisk skillnad från tidigare år att e-handeln nu står för tre fjärdedelar av branschens tillväxt och nästan 95 procent av volymen, även om det totalt handlar om låga siffror.

Det är e-handeln som drar till sig nya aktörer till marknaden. Företag och personer från andra branscher ser apoteksmarknaden som extra passande för just e-handel. De viktigaste konkurrensfaktorerna inom e-handeln är framför allt pris, som är lätt att jämföra på nätet, men för att klara konkurrensen krävs även ett brett sortiment och snabba leveranser säger Johan Wallér.

I årets branschrapport redogörs för första gången branschens sammantagna arbete med läkemedel och miljö. Särskilda insamlingskampanjer, extra kundpoäng och andra kampanjer har uppmärksammat kunderna på att återlämna överblivna läkemedel till apotek. Resultatet blev att 2017 samlade apoteksbranschen totalt in hela 1 200 ton läkemedel.

Apoteksbolagen har sedan lång tid arbetat för att överblivna läkemedel ska återlämnas till apotek, men aldrig i denna stora volym.

Branschen har ett antal utmaningar framför sig. Den allra viktigaste utmaningen är bristen på farmaceuter. De kommande åren räknar branschen med att fortsätta växa, dessutom väntas pensionsavgångar.

Från branschföreningens sida arbetar vi aktivt med att få upp intresset att söka till farmaciutbildningarna. De kommande åren kommer branschen att behöva rekrytera flera tusen nya farmaceuter för att fylla behovet avslutar Johan Wallér.

 

För ytterligare information eller högupplösta bilder kontakta:

Johan Wallér, vd Sveriges Apoteksförening

tel:070-239 16 06

johan.waller@sverigesapoteksforening.se

eller

Lisa Stern Ödmark, chefsstrateg Sveriges Apoteksförening

Tel: 070- 693 45 45

lisa.stern@sverigesapoteksforening.se

 

Kortfakta från branschrapporten 2018

 Apotekens kunder

Kunderna är fortsatt mycket nöjda med sina apotek. På en femgradig skala gav 81 procent betygen 4–5 och 99 procent betygen 3–5. Geografiskt läge och att apoteken har det man söker är de viktigast faktorerna för kundnöjdheten. Rådgivning och försäljning av receptbelagda läkemedel är apotekens kärnverksamhet även om annan försäljning har ökat. Det beror dels på att apoteken är ekonomiskt beroende av annan försäljning och dels för att kunderna efterfrågar andra apoteksvaror. Under 2017 hade apoteken 120 miljoner kundbesök.

Kundernas ärenden

Förra året expedierades 87,5 miljoner recept. De flesta kunderna har fler än ett ärende på apotek, ändå består 74 procent av apotekens omsättning av receptbelagda läkemedel. Det betyder att receptbelagda läkemedel fortfarande är apotekens överlägsna kärnverksamhet.

 

Fler och öppnare apotek – fortfarande låg apotekstäthet

2017 fanns det 1 412 stycken apotek i Sverige. Det är en ökning med 52 procent sedan omregleringen 2009. Apoteken har dessutom blivit alltmer tillgängliga. I snitt är de öppna 56 timmar i veckan och det är inte ovanligt att apotek har öppet 100 timmar i veckan. Antalet söndagsöppna apotek har ökat med 250 procent sedan 2009 till 541 stycken. Värt att tillägga är att 95 procent av alla läkemedel expedieras på en gång när kunden kommer in till apoteket. I en europeisk jämförelse så har Sverige fortfarande få apotek per 100 000 invånare.  2017 hade enbart Nederländerna och Danmark färre apotek per 100 000 invånare än vad Sverige har. Antalet apotek har ökat över hela landet, i alla kommungrupper förutom glesbygdskommuner som har samma antal apotek som 2009. Men den ökade e-handeln har även inneburit en ökad tillgänglighet för dessa kommuninvånare.

Marknaden i siffror

Hela marknaden omsatte 52,4 mdkr 2017. Tillväxten var 4,2 procent och rörelseresultatet 2,9 procent. För enbart öppenvårdsapotek var omsättningen 41,4 mdkr och tillväxten 3,2 procent. De viktigaste ekonomiska faktorerna för branschen var en ökad försäljning av varor, parallellimporterade läkemedel samt att e-handeln ökade. En faktor som fortfarande påverkar apotekens ekonomi negativt är att apoteksbolagen inte får ersättning fullt ut för att hantera receptbelagda läkemedel.

E-handelns betydelse

Under 2017 fortsatte e-handeln att utvecklas i en positiv riktning. En stor skillnad sedan tidigare år är att e-handeln i år stod för hela tre fjärdedelar av tillväxten och nästan 95 procent av volymen.

Branschens utmaningar

Apoteksbranschens största gemensamma utmaning är att rekrytera farmaceuter som kan arbeta på apotek över hela landet. Nästan 60 procent av apotekens personal är farmaceuter. Samtidigt som branschen räknar med att växa de kommande åren så är stora pensionsavgångar att vänta. Det innebär att branschen behöver rekrytera flera tusen farmaceuter de kommande åren. Apoteksbranschen arbetar aktivt för att öka intresset hos ungdomar att söka till farmaceututbildningarna samt att snabba på processen för att nyanlända farmaceuter ska få svenska legitimation.

 Branschrapport 2018 

 

Lyckad satsning med apotekens första seniorvecka

17 april 2018

De första resultaten från apotekens seniorvecka som genomfördes under förra veckan har nu kommit. Alla kunder över 75 år erbjöds då en enklare läkemedelsgenomgång på apotek. Totalt genomfördes 144 000 slagningar med e-Hälsomyndighetens elektroniska expertstöd EES under veckan. Det är den högsta siffran för antal EES-slagningar som apoteksbranschen någonsin har uppnått en enskild vecka!

Satsningen är unik då alla apotek, E-hälsomyndigheten, Linnéuniversitetet, Unionen och Apotekarsocieteten för första gången gemensamt gått ihop för att stödja äldre en bättre läkemedelsbehandling. Linnéuniversitet kommer nu att analysera data från projektet och målsättningen är att publicera resultaten i en vetenskaplig artikel under 2018 eller 2019.

För ytterligare kontakt och frågor:

Robert Svanström, chefsfarmaceut Sveriges Apoteksförening

Tel: 070–5211256, robert.svanstrom@sverigesapoteksforening.se

Ny ordförande för Sveriges Apoteksförening

11 april 2018

Tony Johansson (vd på Apoteksgruppen) har valts till ny ordförande för Sveriges Apoteksförening. Han efterträder Ann Carlsson (vd på Apoteket AB) som fortsätter som ledamot i styrelsen. Föreningens ordförandeskap roterar mellan medlemmarna som består av Sveriges alla apoteksbolag.

–  Det ska bli roligt att gå in som ordförande i föreningen, branschföreningen fyller en viktig funktion i en så pass reglerad marknad som apoteksmarknaden säger Tony Johansson.

 

För ytterligare kontakt:

Tony Johansson, ordförande Sveriges Apoteksförening

tel:070- 5369842

tony.johansson@apoteksgruppen.se

 

Johan Wallér, VD Sveriges Apoteksförening

tel:070-239 16 06

johan.waller@sverigesapoteksforening.se

 

Idag startar apotekens seniorvecka – fokus på att lyfta kunskapen om äldres läkemedelsbehandling

9 april 2018

 Från och med idag och hela veckan till och med söndag den 15 april kommer Sveriges alla apotek att fokusera på seniorers läkemedel. För första gången samlas alla apotek, eHälsomyndigheten, Linnéuniversitetet, Unionen och Apotekarsocieteten för en gemensam satsning att lyfta kunskapen om äldres läkemedelsbehandling.

Under veckan kommer farmaceuterna på landets ca 1400 apotek att erbjuda alla apotekskunder över 75 år en enklare läkemedelsgenomgång med det elektroniska expertstödet EES. Om kunden samtycker så analyserar farmaceuten om de utskrivna läkemedlen är lämpliga i förhållande till personens ålder, dosering och att det inte krockar med andra läkemedel.

Farmaceuterna har alltid möjlighet att erbjuda kunden denna läkemedelsanalys med EES. Men för första gången kommer alla farmaceuter på apotek samtidigt att lägga ner extra tid och fokus på att genomföra EES slagningar hos en utvald grupp. Inför denna vecka ska alla apoteksfarmaceuter ha genomgått en utbildning i EES säger Robert Svanström, chefsfarmaceut på Sveriges Apoteksförening.

EES är ett dataprogram som eHälsomyndigheten har tagit fram för att samtidigt kunna jämföra läkemedelsinformationen i kundens alla elektroniska recept. Farmaceuten analyserar eventuella signaler om risk för läkemedelskrockar, olämpliga läkemedel eller för höga doseringar. Förra året genomfördes 2, 5 miljoner analyser med hjälp av EES på apotek. I samband med seniorveckan kommer forskare Tora Hammar från Linnéuniversitetet att dokumentera och analysera hur EES används samt jämföra med en period före och efter den aktuella veckan.

Forskningen kommer att inriktas på hur mycket farmaceuterna använder EES för äldre, hur många potentiella läkemedelsrelaterade problem som upptäcks och åtgärdas samt vilka typer av problem som är vanligast. Resultatet kommer att publiceras under andra halvan av 2018 säger Tora Hammar på Linnéuniversitetet.

 

För ytterligare kontakt och frågor:

Robert Svanström, chefsfarmaceut Sveriges Apoteksförening tel: 070- 5211256

robert.svanstrom@sverigesapoteksforening.se

Tora Hammar, disputerad farmaceut eHälsoinstitutet, Linnéuniversitetet tel: 0480- 497176

tora.hammar@lnu.se

 

 

Kontakt:
+46 70 239 16 06

E-post:
info@sverigesapoteksforening.se

Besöksadress:
Regeringsgatan 60 B
111 56 Stockholm