Branschrapporter

Branschrapport 2018

Apoteksbranschen fortsätter att växa både i omsättning och antalet apotek. 2017 fanns 1412 apotek i Sverige vilket är en ökning med 52 procent sedan omregleringen 2009. Antalet apotek har stadigt ökat sedan omregleringen och gör det även 2017, men tillväxttakten har mattats av.

Den mest tydliga trenden under 2017 är att e-handeln har vuxit i betydelse på flera sätt. En dramatisk skillnad från tidigare år att e-handeln nu står för tre fjärdedelar av branschens tillväxt och nästan 95 procent av volymen, även om det totalt handlar om låga siffror.

I årets branschrapport redogörs för första gången branschens sammantagna arbete med läkemedel och miljö.

 

Skärmavbild 2017-05-03 kl. 09.58.03

Branschrapport 2017

Sveriges Apoteksförening släpper nu årets branschrapport som beskriver och sammanställer apoteksbranschens utveckling under det gångna året. Apoteksbranschen fortsätter att växa och vidareutvecklas. Under 2016 öppnades netto 34 nya apotek i Sverige, idag finns 1392 apotek. Sedan omregleringen 2009 har antalet apotek ökat med 50 procent. Den största förändringen i apoteksbranschen de senaste åren är den snabbt växande e-handel. Sedan hösten 2015 erbjuder alla apotekskedjor e-handel och andelen av omsättningen som kommer från e-handel växer i branschen.

 

BR2016

Branschrapport 2016

Under 2015 etablerades e-handeln på allvar på apoteksmarknaden. Det är en av flera förändringar för ökad tillgänglighet som framhålls i Sveriges Apoteksförenings branschrapport 2016. E-handeln ökar tillgängligheten till apotekens varor och underlättar för kunderna. Även om den stora majoriteten av kunderna besöker fysiska apotek så skapar internetapoteken nya möjligheter för apotekens kunder inte minst de som bor i mer glest befolkade delar av landet.

 

Branschrapport 2015
Branschrapport2015

Hög tillgänglighet till läkemedel, hög kundnöjdhet och en fortsatt utveckling av tjänster och erbjudanden på apoteksmarknaden. Det är några av de positiva saker som framhålls i Sveriges Apoteksförenings branschrapport 2015. De orosmoln som identifieras är en urholkad statlig ersättning som inte täcker kostnaderna för expedieringen av läkemedel, en stelbent distribution och en politisk tröghet i ambitionen att förbättra läkemedelsanvändningen.

Branschrapport 2013
Branschrapport 2013

2012 var sista året som klusterköparna var bundna av avtalet med staten. Summerar man branschåret 2012 ser vi en fortsatt ökning av antalet apotek, fortsatt högt förtroende från kunder som generellt är mycket nöjda med apotekens service, 300 000 kundbesök per dag, 78 miljoner expedierade recept, nya tjänster och en marknad som fortsätter förändras. De områden där apoteksbranschen har problem handlar om låga marginaler, fortsatt brist på farmaceuter och ett onödigt krångligt regelverk som försvårar apotekens möjligheter att förbättra patientsäkerhet, service och tillgängligheten till vissa läkemedel.

Branschrapport 2012
Branschrapport 2012

2011 var ett år som präglades av en stor ökning av antalet nya apotek men också av vikande lönsamhetssiffror och stagnerad omsättning. Årsrapporten innehåller uppgifter om omsättning, antal apotek, kundbesök, expedierade recept och personalsammansättning.

Branschrapport 2011

2010 var det första helåret med en ny apoteksmarknad i Sverige. Sveriges Apoteksförening har sammanställt unik statistik från sina medlemmar för att ge en bild av utvecklingen i branschen. Årsrapporten innehåller uppgifter om omsättning, antal apotek, kundbesök, expedierade recept och personalsammansättning. Ett viktigt konstaterande, med 2010 års bokslut i handen, är att apoteksmarknaden har lyckats leva upp till förväntningarna.


Apoteksbranschens årsrapport 2010 »