Posts Tagged ‘apoteksmarknaden’

Apoteksföreningen välkomnar Läkemedelsverkets uppdrag att bl.a. kartlägga och analysera farmaceutsortiment

30 mars 2017

Läkemedelsverkets har fått i uppdrag att kartlägga och analysera den internationella utvecklingen i fråga om patientens egen behandling med receptfria läkemedel. I detta ingår ett särskilt receptfritt sortiment som bara får lämnas ut efter rådgivning av farmaceut.

-Det är ett mycket glädjande besked att regeringen ger Läkemedelsverket detta uppdrag. Ett farmaceutsortiment som enbart får säljas efter rådgivning av farmaceut på apotek är en bra lösning för att öka tillgängligheten till läkemedel för egenvård på ett säkert sätt och samtidigt minska belastningen på primärvården säger Johan Wallér, vd Sveriges Apoteksförening.

Exempel på produkter som skulle kunna ingå i ett sådant sortiment är läkemedel för ögoninfektion, smärtlindrande produkter i högre styrkor än vad som idag finns receptfritt eller potensläkemedel. Beslut om vilka läkemedel som skulle kunna ingå ska fattas av Läkemedelsverket.

Farmaceutsortiment finns redan i en rad olika länder som myndigheten kan studera närmre, t.ex. Nya Zeeland, Kanada och Australien. Norge har nyligen utrett införande av ett sådant sortiment. Forskning på området visar att fördelen med farmaceutsortiment är att den medför en säkrare metod att klassificera om receptbelagt till receptfritt och därmed underlätta sådan övergång.

-En ny läkemedelskategori som möjliggör en utökad egenvård måste naturligtvis följa vissa principer. Till exempel att åkomman är möjlig att självdiagnostisera och är begränsad. Men även att läkemedlet är väldokumenterat och vid normalanvändning inte leder till missbruk, säger Johan Wallér.

Det finns ett behov och en vilja hos patienterna att ta ett större ansvar för sin egenvård. Då behövs tillgång till effektiva läkemedel för enklare åkommor. Den kompetens som finns på apotek kan på det här området nyttjas på ett ännu bättre sätt.

-Ett ansvarsfullt sätt att hjälpa patienter till bra och säkra läkemedel och samtidigt stödja en ansträngd hälso- och sjukvård är att använda landets redan befintliga läkemedelsexperter på apotek. Det gäller att få ut mer hälsa för samma eller lägre kostnad avslutar Johan Wallér.

Läkemedelsverket ska samråda med bland annat Socialstyrelsen och Sveriges Apoteksförening. Uppdraget ska redovisas 31 december 2017.

 

För ytterligare information kontakta:

Johan Wallér, vd Sveriges Apoteksförening

Tel: 070- 239 16 06

Johan.waller@sverigesapoteksforening.se

 

 

 

Sveriges Apoteksförening är branschorganisation för Sveriges ca 1350 apotek och deras ägare. Föreningen arbetar för att skapa goda förutsättningar för apoteksverksamhet på den svenska marknaden.

Apoteksbranschen är en del av den svenska hälso- och sjukvården och ansvarar för en trygg och säker hantering och användning av läkemedel i hela landet. I vår bransch arbetar människor med stor kunskap om läkemedel och hälsofrågor.

 

Ny receptarieutbildning startar i Malmö

9 februari 2016

Redan till hösten kommer 50 studenter att ges plats på det nya programmet vid Malmö högskola. För studenterna väntar en ljus arbetsmarknad då det råder akut brist på farmaceuter i Skåne.

– Det känns bra att Malmö högskola nu startar en receptarieutbildning. Framtidens apotek, men även sjukvården, behöver kvalificerade farmaceuter som kan bidra till bättre läkemedelsanvändning och ge riktigt bra rådgivning, säger Tommy Eriksson, programansvarig för receptarieprogrammet vid Malmö högskola.

Skåne har under lång tid haft en akut brist på farmaceuter, vilket lett till svårigheter för apotek i regionen att lösa sin bemanning. En avgörande orsak är att regionen saknat en utbildning för farmaceuter.
– Att det nu erbjuds en ny farmaceututbildning i Skåne är oerhört roligt och från apotekens sida kommer vi under lång tid kunna erbjuda en ljus arbetsmarknad. Apotek kommer alltid behövas och vi har stora pensionsavgångar de kommande åren. Vi står redo att välkomna alla som vill bli läkemedelsexpert och jobba i ett serviceyrke där vård, hälsa och välbefinnande står i centrum, säger Robert Svanström, chefsfarmaceut på Sveriges Apoteksförening.

Receptarieprogrammet är en treårig utbildning. Malmö högskola har haft ett nära samarbete med apoteksbranschen och vården för att den nya utbildningen ska vara modern och leda till kompetenser som efterfrågas på en marknad i förändring.

– Vi vill bidra med yrkeskunskaper som är hett eftertraktade på arbetsmarknaden, dessutom inom ett så viktigt område, säger Tommy Eriksson.

Arbetsmarknaden i Skåne

Sedan år 2009 har antalet apotek i Sverige ökat kraftigt, särskilt i områden där antalet apotek i förhållande till antalet invånare varit lågt. För fem år sedan hade Skåne 8,4 apotek per 100 000 invånare, vilket var mycket få jämfört med stora delar av landet. Förra året hade antalet apotek i Skåne ökat till 12,4 per 100 000 invånare, en 55 procentig ökning, samtidigt som öppettiderna på många apotek utökats avsevärt. Trots detta ligger Skåne fortfarande under riksgenomsnittet på 13,6 apotek per 100 000 invånare.

Läs mer om Receptarieprogrammet:

http://edu.mah.se/sv/Program/VGREP#Oversikt

För mer information:

Tommy Eriksson, programansvarig

http://www.nav.mah.se/person/id/AG1777

Tfn: 040 – 665 74 22

tommy.eriksson@mah.se

Robert Svanström, chefsfarmaceut

Sveriges Apoteksförening

Tfn: 070-521 12 56

robert.svanstrom@sverigesapoteksforening.se

Sveriges Apoteksförening fortsätter som partner till Läkemedelskongressen

15 januari 2016

2015 gick Sveriges Apoteksförening in som partner till Läkemedelskongressen. Detta är en satsning och ett engagemang som föreningen fortsätter under 2016.

– Läkemedelskongressen samlar intressenter från både apotek, läkemedelsindustri, vård, myndigheter och politik och vi vill vara med att utveckla kongressen vidare. Vi ser det som en bra plattform för nätverkande och en möjlighet att bygga kunskap, säger Robert Svanström, chefsfarmaceut på Sveriges Apoteksförening.

– För oss är exempelvis bra läkemedelsanvändning, ett effektivt nyttjande av den farmaceutiska kompetensen och utvecklingen av nya terapier högintressanta områden. Jag ser ett behov av att det finns en återkommande och naturlig plattform för att diskutera dessa frågor och lyfta upp de samhällsvinster som finns med ökat fokus på farmacin.

– Vid förra årets kongress samlade de apoteksinriktade seminarierna mycket publik. Jag ser det som en utmaning att kunna åstadkomma programpunkter också 2016 som väcker intresse och sätter apoteksfarmacins potential i ett brett perspektiv när det gäller läkemedelsanvändning, vårdeffektivitet och hälsa, avslutar Robert Svanström, som representerar Sveriges Apoteksförening i kongressens programkommitté.

Läkemedelskongressen arrangeras av Apotekarsocieteten i samarbete med Sveriges Apoteksförening, LIF, SwedenBio och från och med 2016 också Sveriges Farmaceuter.

Läkemedelskongressen 2016 går av stapeln i Stockholm 8-9 november.

För mer information:
Robert Svanström
070-52 11 256
robert.svanstrom@sverigesapoteksforening.se

Sacomässan i Stockholm: Apotek är en framtidsbransch

2 december 2015

När Sacomässan slår upp portarna i Stockholm är apoteksbranschen på plats för att träffa blivande studenter. I veckan presenterade Saco uppdaterad statistik över var jobben finns om fem år. Receptarier går fortsatt en ljus framtid till mötes, vad gäller möjligheterna att få ett jobb. De kommande fem åren kommer bristen på farmaceuter att bestå. Apoteksbranschen är på Sacomässan för att peka på möjligheterna att jobba i branschen.

– I hela Europa pågår en utveckling där apotekens verksamhet knyts allt närmare primärvården. Vi är en framtidsbransch för den som vill arbeta med vård, hälsa och välbefinnande. Efterfrågan på rätt utbildad personal till apoteken är redan idag stor och den kommer att öka ytterligare när stora personalgrupper snart når pensionsåldern. Det säger Robert Svanström, chefsfarmaceut på Sveriges Apoteksförening.

– För oss är det viktigt att fler upptäcker att farmaceuten har många och varierande arbetsuppgifter och att det är omistligt för vårdkedjan att Sverige har engagerade och välutbildade läkemedelsexperter, som vill vara med och hjälpa människor till hälsa och välbefinnande. Allt för många blivande studenter har en vag uppfattning om möjligheterna och utmaningarna som finns. Det vill vi ändra på, säger Robert Svanström.

Antalet förstahandsansökningar till de farmaceutiska utbildningarna har under ett par år ökat. För Sveriges apoteksaktörer är det viktigt att fortsätta arbetet med att locka nya studenter till de utbildningar som är viktiga för apoteken.

– Att träffa blivande studenter är både kul och utmanande. Vi som bransch har tillsammans med facken och professionens organisationer ett ansvar att lyfta farmacin och säkra kompetensen på läkemedelsområdet, avslutar Robert Svanström.

Välkommen att besöka apoteksbranschens monter på Sacomässan, där farmaceuter från apoteken träffar studenter och pratar om vad yrket och utbildningen skulle kunna innebära för just dem.

För mer information, kontakta Robert Svanström:
070-52 11 256 eller robert.svanstrom@sverigesapoteksforening.se

Kommentar till nya apoteksutredningen

20 november 2015

Idag har regeringen presenterat direktiven för en ny apoteksutredning.

– Den stora utvecklingspotentialen för apoteksmarknaden är att bättre komma in i vårdkedjan genom att få möjligheten att erbjuda mer genomgripande läkemedelsrådgivning och avlasta primärvården genom enklare vårdtjänster. Min förhoppning är att utredningen tar den frågan på allvar och ser det som apotekens stora möjlighet att kunna bidra till en mer jämlik och tillgänglig vård över hela landet. Jag ser gärna att utredaren förtydligar vilket uppdrag staten vill ge apoteken, så att vi får förutsättningar att utveckla det farmaceutiska uppdraget i vårdkedjan, säger Johan Wallér, VD för Sveriges Apoteksförening, i en kommentar.

– Apoteken verkar i en bransch som lever och andas förtroende. Det är därför i vårt intresse att verksamheten bedrivs med patienternas bästa och säkerhet för ögonen. Vi välkomnar allt som kan göras i samverkan med vård och reglerande myndigheter för att stärka patientsäkerheten. Ur mitt perspektiv är det dock viktigt att det görs med förtroende för apoteken och vår legitimerade personal och syftar till att använda kompetensen på bästa sätt – och inte leder till detaljregleringar som i praktiken hindrar en utveckling av patientsäkerheten, påpekar Johan Wallér.

Enligt en intervju i Aftonbladet med sjukvårdsminister Gabriel Wikström är de viktigaste frågorna att se över tillgängligheten till läkemedel på landsbygden och informationsgivningen om var läkemedel finns i lager.

– Varje dag hjälper apotekens personal sina kunder tillrätta genom att direktexpediera läkemedel, hänvisa till ett apotek i närheten som har ett läkemedel i lager eller göra en beställning. Apoteken har redan gjort mycket för att öka tillgängligheten till läkemedel genom effektiv lagerhållning, en gemensam lagerstatusfunktion och en kraftigt utvecklad e-handel, säger Johan Wallér.

Fakta talar sitt tydliga språk. Apoteken direktexpedierar 95 procent av alla recept, det finns lika många apotek i glesbygdskommuner i dag som för fem år sedan och antalet apotek i alla andra kommungrupper har ökat. Frågan om att ytterligare öka etableringen av fysiska apotek i landsbygd är i grunden en politisk fråga, som är kopplad till marknadens ekonomiska förutsättningar.

– Det finns ingen anledning att ytterligare reglera sådant som redan fungerar väl. Däremot finns det fortfarande många viktiga saker att utreda för att få till en ännu bättre apoteksmarknad. Vi har idag regelverk som på vissa områden hindrar apoteken från att utveckla och förbättra sina kunderbjudanden och sin service. Det gäller bland annat en oligopolliknande distributionslösning som snarare ser till läkemedelsindustrins behov än patienternas.

– Statskontoret har också konstaterat att den främsta orsaken till att apotekspersonal upplever att förutsättningarna att ge läkemedelsrådgivning direkt hänger samman med generikasystemets konsekvenser för kundmötet. Det är därför direkt kontraproduktivt att utredaren enligt direktiven är förbjuden att föreslå ändringar av generikasystemet och att det saknas ett tydligt uppdrag att se över distributionen, fortsätter Johan Wallér.

Positiva delar av utredningens direktiv:
– En översyn av hur returrätten fungerar.
– Se över möjligheten att skicka läkemedel mellan apotek.
– Se över tillsynen av försäljning av receptfria läkemedel utanför apotek.
– En positiv hållning till farmaceutiska kompetensen och bidraget till god läkemedelsanvändning, samt incitamenten för apoteken att kunna erbjuda tjänster.
– Uppdraget att se över hur partihandelns stopptider för beställning styr leveranserna till apotek.
– Se över verksamheten med apoteksombud.

Negativa delar av utredningens direktiv:
– Utredningen ska se över om apoteken ska vara skyldiga att erbjuda hemleverans av läkemedel som inte kan expedieras direkt. Frågan är felaktigt ställd. Samtliga apotek lever idag upp till lagens krav enligt 24-timmarsregeln. I de fall kunden får vänta mer än 24 timmar, beror det nästan alltid på de logistiklösningar som läkemedelsleverantörerna valt, och som apoteken inte kan påverka, vilket också konstateras i direktiven. Eventuella krav i denna del ska alltså ställas på läkemedelsleverantörerna, inte apoteken.
– En del av de frågor som utredaren ska se över är direkt kopplade till det faktum att apotekens marginal är konstruerad som den är. Samtidigt ser det ut som att utredningen är starkt begränsad i sina möjligheter att föreslå åtgärder.

Saknade delar i utredningens direktiv:
– Ett uppdrag att se över nuvarande distributionssystemet, och vilken relevans detta har för de frågor som utredningen ska se över.
– En möjlighet att föreslå förändringar av generikasystemet, som idag påverkar många av de områden som ska ses över i utredningen.

För mer information:
Henrik Ehrenberg, chefsstrateg
070-770 11 40

Johan Wallér, VD
070-239 16 06

Kontakt:
+46 70 239 16 06

E-post:
info@sverigesapoteksforening.se

Besöksadress:
Regeringsgatan 60 B
111 56 Stockholm