Posts Tagged ‘läkemedel’

Nya riktlinjer ska stödja ändamålsenlig användning av receptfria läkemedel

21 december 2015

Receptfria läkemedel är tänkta att användas under begränsad tid och i begränsad mängd. Personer som behöver behandling under lång tid bör söka kontakt med läkare för att få en korrekt diagnos och behandling. Vid besök på apotek finns förutsättningar för att säkra en korrekt läkemedelsanvändning i mötet med kunden. Inom e-handeln kan detta inte ske på samma sätt. Apoteksbranschen har därför tagit fram riktlinjer för hur en farmaceut ska agera när en kund gör omfattande beställningar av receptfria läkemedel via internetapotek.

– I takt med att apotekens e-handel växer har vi märkt att vissa kunder gör omfattande beställningar av receptfria läkemedel, som om de användes av en och samma person under en begränsad tid skulle innebära en ohälsosam överkonsumtion. För att stärka apoteken i sitt farmaceutiska ansvarstagande har det därför varit viktigt att ge farmaceuten tydlig vägledning vid e-handel av receptfria läkemedel. Det säger Robert Svanström, chefsfarmaceut på Sveriges Apoteksförening, i samband med att riktlinjerna publicerades.

Vid större beställningar ska internetapotekets farmaceut agera enligt följande riktlinjer:

• Vid beställning av läkemedel i större volymer ska risk för felaktig användning alltid övervägas.

• Farmaceut ska vid tveksamheter i beställning alltid försöka kontakta patient/kund för att säkerställa en adekvat läkemedelsanvändning.

• Farmaceut kan, då patient/kund ej kan nås, på eget initiativ begränsa försäljning av dessa läkemedel till rimlig omfattning.

• En tumregel är att beställning av fem förpackningar eller fler av samma läkemedel, bör föranleda ett farmaceutiskt övervägande av hela beställningen.

– Ett av apotekens viktigaste samhällsuppdrag är att bidra till en god läkemedelsanvändning. Receptfria läkemedel är en viktig del i medborgarnas möjligheter att själva ta ansvar för sin hälsa och egenvården är en kärnverksamhet för apoteken. Receptfria läkemedel kan dock vara skadliga vid överkonsumtion och de riktlinjer vi nu tagit fram är en del i branschens gemensamma kvalitetsarbete, avslutar Robert Svanström.

Riktlinjerna hittas i sin helhet här:
http://www.sverigesapoteksforening.se/apoteksbranschen/etik-och-kvalitet/

För mer information:
Robert Svanström, chefsfarmaceut
Robert.svanstrom@sverigesapoteksforening.se
070-521 12 56

Henrik Ehrenberg, chefsstrateg
Henrik.ehrenberg@sverigesapoteksforening.se
070-770 11 40

Utveckla egenvården med nya receptfria läkemedel

4 november 2015

Paracetamol i tablettform plockas nu bort från dagligvaruhandeln. Framöver ska den som vill köpa smärt- och feberstillande läkemedel som till exempel Alvedon, Panodil och Pamol i tablettform vända sig till ett apotek, där utbildade farmaceuter kan ge rådgivning om hur läkemedlet ska användas. Ett välkänt, funktionellt men potent läkemedel kan alltså fortsätta hjälpa människor till bättre hälsa, men med apotekspersonalens kompetens som ett stöd för att förebygga en potentiellt skadlig användning.

Ibland går utvecklingen åt andra hållet. För en liten tid sedan beslutade Läkemedelsverket att det kända läkemedlet Losec i svagare styrkor och mindre mängd flyttas från listan med läkemedel som endast får säljas på apotek, till listan över läkemedel som även får säljas i dagligvaruhandeln. Detta beslut följdes av kritik mot att läkemedlet kan användas fel om man inte får rådgivning i samband med att kunden köper det.

Vad som avgör att ett läkemedel som du som medborgare själv förväntas kunna hantera kan alltså vara föränderligt över tid, i takt med att ny kunskap förvärvas.
Tyvärr är även gränsen mellan receptbelagda och receptfria läkemedel i Sverige onödigt skarp. Människors vilja och intresse av att vårda sig själva och apotekens välutbildade personal är en kombination som inte är tillräckligt utnyttjad. Det är hög tid att Sverige följer efter länder som Kanada, Australien och Nya Zeeland, som med hjälp av apotekens farmaceuter öppnar nya möjligheter för vad du som enskild person förväntas och tillåts klara av i form av egenvård.

Vi menar att ett särskilt sortiment av receptfria läkemedel, som endast får säljas i kombination med rådgivning från apotekens personal, skulle ge enskilda människor större möjligheter att vårda sig själva – samtidigt som resurser kan frigöras i sjukvården och till att finansiera introduktionen av nya och dyrare läkemedel.

Apotekens egenvårdssortiment och rådgivning har över årtionden utvecklats och bidrar redan idag till en avsevärd avlastning för primärvården. Människor har exempelvis lärt sig att vissa symptom kan lindras med hjälp av receptfria läkemedel och att vissa hudbesvär kan avhjälpas med apotekens egenvårdsprodukter. Redan idag får människor kvalificerad rådgivning på apotek, där de antingen får hjälp direkt eller om det behövs rådet att söka hjälp i primärvården.

Potentialen i att vidga egenvården är dock fortsatt mycket stor. Det finns en rad symptom som människor själva vet eller anar orsaken till och som de med rätt vägledning kan hantera, utan att gå vägen via primärvårdens läkare. Vi tror att dagens skarpa linje mellan receptfria och receptbelagda läkemedel utgör en onödig begränsning för människor att ta ett större eget ansvar – förutsatt att de får rätt hjälp och vägledning.

Exakt vilka läkemedel och i vilken styrka och beredningsform som skulle kunna ingå i ett nytt receptfritt farmaceutsortiment måste naturligtvis utredas noga och beslutas av Läkemedelsverket. Vi tror dock att ett sådant sortiment skulle kunna omfatta exempelvis läkemedel för ögoninfektion och efter noggrann prövning eventuellt också potensläkemedel som Viagra. Ett nytt farmaceutsortiment skulle också kunna öppna för vissa typer av kombinationsläkemedel, produkter som innehåller flera aktiva substanser, som idag av försiktighetsskäl har svårt att få marknadsföringstillstånd i Sverige – men som är vanliga i andra länder. Personer som idag söker rådgivning för att få smärtlindring, skulle med en farmaceutisk rådgivning kunna få tillgång till högre styrkor av läkemedel som idag är tillåtet att sälja receptfritt. I de länder som har ett särskilt farmaceutsortiment är det exempelvis också möjligt att receptfritt köpa smärtstillande läkemedel med luftrörsvidgande substans.

Denna typ av farmaceutsortiment finns som nämnts redan i länder som Nya Zeeland, Kanada och Australien, och Norge utreder just nu möjligheten till införande. Inom EU-samarbetet lyfts apotekens möjligheter att avlasta primärvården fram, där apotekens tillgänglighet, kompetens, öppettider och kostnadseffektivitet är positiva drivkrafter, samtidigt som problem med brist på allmänläkare och onödiga läkarbesök måste hanteras.

Ett nytt läkemedelssortiment som möjliggör en utökad egenvård måste naturligtvis följa vissa principer. Att åkomman är möjlig att självdiagnostisera, att symptomen/åkomman är begränsad, att mätvärden från laboratorietester inte är nödvändiga att inhämta och att läkemedlet är väldokumenterat och vid normalanvändning inte leder till missbruk, för att ta några exempel. Forskning i de länder som har ett farmaceutsortiment indikerar att det blir enklare att klassificera om läkemedel från receptbelagt till receptfritt när det finns denna mellankategori, där försäljningen sker i samband med aktiv rådgivning.

Ett nytt receptfritt farmaceutsortiment är ett exempel på hur en utökad egenvård på ett förhållandevis enkelt sätt kan främjas och därmed samtidigt bidra till högre effektivitet i vårdkedjan och bättre hälsa för den enskilde personen.
Vi är övertygade om att trenden med en utvecklad egenvård av nödvändighet måste nå även Sverige. Vi ligger långt efter omvärlden i att bättre integrera apoteken i vårdkedjan. Ett ansvarsfullt sätt att effektivisera en ansträngd hälso- och sjukvård är att använda landets redan befintliga läkemedelsexperter på apotek, för att tillsammans med enskilda patienter och andra delar och vårdprofessionen få ut mer hälsa för samma eller lägre kostnad.

Johan Wallér, VD
Robert Svanström, chefsfarmaceut
Henrik Ehrenberg, chefsstrateg
Sveriges Apoteksförening

Publicerad i förkortad version på SVT Opinion.

God apotekssed positionerar framtidens farmaci

17 juni 2015

Sveriges Apoteksförening och Apotekarsocieteten presenterar idag en helt reviderad version av ”God apotekssed” (GPP). God apotekssed tar sikte på apotekens kvalitetsarbete och överbryggar oklarheter mellan de regelverk som styr verksamheten, och den praktiska verklighet som farmaceuter möter varje dag i sitt arbete.

– Den nya versionen av God apotekssed positionerar apoteken som en viktig del i hälso- och sjukvården. Allt större fokus måste läggas på samarbete mellan vårdens olika professioner för att hitta rationella lösningar. Målet är att på apotek och inom sjukvårdsfarmacin förbättra rådgivningen, läkemedelsanvändningen, och öka patientsäkerheten, säger Robert Svanström, chefsfarmaceut på Sveriges Apoteksförening.

– När läkemedel är den valda behandlingen är apoteken sista ledet innan individen ska använda sitt läkemedel. Apotekens farmaceuter har en viktig funktion i att säkerställa att du som användare är införstådd med hur läkemedlet ska användas och GPP är ett verktyg för att apoteken tillsammans med vården hittar bra processer för detta, säger Karin Meyer, VD Apotekarsocieteten

Den första GPP:n i Sverige antogs hösten 2011 och är en branschgemensam vägledning för den farmaceutiska verksamheten. Den svenska GPP:n baseras på en internationell standard formad av Världshälsoorganisationen WHO, och FIP den internationella farmaceutfederationen. I den uppdaterade versionen har branschen velat ta sin utgångspunkt i hur framtidens farmaci ska se ut. Dessutom har ett nytt kapitel om sjukvårdsfarmaci lagts till.

– Det kommer ständigt nya rapporter om hur felaktig läkemedelsanvändning skapar problem för patienterna och vården, samtidigt som det kostar skattebetalarna uppemot 20 miljarder per år. God apotekssed är ett stöd för att öka apotekens och sjukvårdsfarmacins bidrag till en bättre läkemedelsanvändning. Målsättningen med GPP:n är att den ska användas på apotek och inom sjukvårdsfarmacin för att exempelvis diskutera konkreta patientfall utifrån och dra lärdomar om vad som hade kunnat göras bättre, säger Robert Svanström.

– Det blir allt tydligare att gränserna mellan öppen- och slutenvård är på väg att suddas ut och mer vård utförs i hemmet vilket ställer nya krav på alla inblandade professioner, även farmaceuter. För att säkerställa en god läkemedelsanvändning bör processer för detta utgå från patientens behov och här är kan farmaceuter bidra med mycket, säger Karin Meyer, VD för Apotekarsocieteten.

Här kan du ta del av GPP:n i sin helhet: GPP 2015

För mer information:
Robert Svanström, chefsfarmaceut på Sveriges Apoteksförening
070-52 11 256
robert.svanstrom@sverigesapoteksforening.se

Karin Meyer, VD, Apotekarsocieteten
08 – 723 50 61
karin.meyer@apotekarsocieteten.se

Birgitta Karpesjö, kommunikationschef hos Apotekarsocieteten
08-723 50 42
birgitta.karpesjo@apotekarsocieteten.se

Välkomna apoteksförslag – i Norge

22 maj 2015

Idag presenterar den norska regeringen flera läkemedelssatsningar som bland annat syftar till att bättre kunna använda den farmaceutiska kompetensen på de norska apoteken. Bland dem en utredning om ett nytt receptfritt sortiment, som bara ska få säljas i samband med rådgivning från en farmaceut (farmasøytutlevering). Ett annat av förslagen är att utreda farmaceutiska tjänster, där apotekens möjlighet att ge rådgivning för bättre användning av läkemedel för exempelvis KOL-patienter ingår.

– Utvecklingen i Norge är oerhört spännande och vi ser en global trend där apoteken allt mer används för att förbättra läkemedelsanvändningen och underlätta för människor att ta ett större eget ansvar för sin hälsa. Nu kryper trenden närmare inpå Sveriges gränser. Från Sveriges Apoteksförening har vi i olika sammanhang föreslagit sådana insatser också i Sverige, bland annat inom ramen för arbetet med Nationella läkemedelsstrategin. Det säger Robert Svanström, chefsfarmaceut på Sveriges Apoteksförening i en kommentar.

Sveriges Apoteksförening har bland annat tillsammans med Apotekarsocieteten, Sveriges Farmaceuter och LIF, föreslagit att strukturerade läkemedelssamtal på apotek ska utvärderas (i enlighet med det ursprungliga regeringsuppdraget) och att ett nytt receptfritt sortiment ska införas, som bara kan expedieras i samband med farmaceutrådgivning, så kallat ”pharmacist only”.

– Jag förväntar mig att den svenska regeringen skyndsamt tar intryck av vad som händer i vår omvärld och tar frågan vidare också i Sverige. Som land halkar vi än så länge efter utvecklingen. Danmark gjorde nyligen en lagändring i Apotekloven för att tydligera markera att apotek är en del av hälso- och sjukvården och där farmaceutiska tjänster nu finns med i lagstiftningen. I Danmark finns sedan tidigare en tjänst för att hjälpa patienter som är nyinsatta på inhalerade läkemedel att använda dem på rätt sätt. Exempel på hur apotek används mer och mer i vårdkedjan finns från England, Irland, Australien, USA, Tyskland, Portugal med flera länder. I Sverige står apoteken redo att axla ett större ansvar för att bidra till bättre läkemedelsanvändning och hälsa, avslutar Robert Svantröm.

För mer information:
Robert Svanström, chefsfarmaceut
robert.svanstrom@sverigesapoteksforening.se
070-521 12 56

Brett initiativ för bättre läkemedelsanvändning

13 maj 2015

Sveriges Apoteksförening, Apotekarsocieteten, Läkemedelsindustriföreningen och Sveriges Farmaceuter föreslår gemensamt att nyttan med strukturerade läkemedelssamtal på apotek utvärderas. Initiativet tas inom ramen för arbetet med att uppdatera regeringens Nationella läkemedelsstrategi

– Senast i helgen kunde medierna rapportera om hur över hälften av landets äldre patienter får läkemedel för sjukdomar de inte har diagnostiserats för och som tillsammans med andra läkemedel skulle kunna vara skadliga. Vi vet sedan tidigare att felaktig läkemedelsanvändning kostar skattebetalarna uppåt 20 miljarder varje år, vid sidan av onödigt lidande, säger Johan Wallér, VD för Sveriges Apoteksförening.

– Uppemot 15 procent av alla akuta sjukhusinläggningar orsakas av läkemedelsrelaterade problem. Låg följsamhet till patientens redan beslutade läkemedelsbehandling står för runt hälften av dessa. Här kan SLS vara en av flera andra viktiga åtgärder för att minska den felaktiga läkemedelsanvändningen och därmed. minska trycket på vården, minska produktionsbortfall från de som drabbas och hindra den försämrade livskvalitet som felmedicinering leder till, säger Birgitta Karpesjö, kommunikationsansvarig hos Apotekarsocieteten.

På initiativ av Sveriges Apoteksförening genomförde Läkemedelsverket 2014 ett större försök med strukturerade läkemedelssamtal på apotek. Försöket visade att tjänsten är möjlig att genomföra och att de farmaceuter och patienter som deltog såg positiva effekter av de samtal som hölls. Någon kartläggning av patientnytta i förhållande till kostnaderna gjordes dock aldrig. Det är en sådan utvärdering som Sveriges Apoteksförening, Apotekarsocieteten, Läkemedelsindustriföreningen och Sveriges Farmaceuter nu vill att regeringen går vidare med.

– Vi vet att ökad kunskap om sina läkemedel i kombination med påminnelser och återkommande dialog uppmuntrar patienterna att ta större eget ansvar för sin behandling. Jag tycker att allt pekar på att strukturerade läkemedelssamtal på apotek skulle vara ett välkommet komplement till de vårdinsatser som finns tillgängliga idag, säger Robert Svanström, chefsfarmaceut hos Sveriges Apoteksförening.

– Farmaceuter på apotek träffar patienterna oftare än någon annan del av vårdkedjan. På apotek jobbar nästan 6 000 farmaceuter som är experter på läkemedel, som i än större utsträckning skulle kunna användas för att förbättra läkemedelsanvändningen. Det finns en stor potential att öka svenskarnas hälsa och effektiviteten i vården, säger Clary Holtendal, professionsutvecklare hos Sveriges Farmaceuter.

– En studie är gjord på genomförbarheten när det gäller strukturerade läkemedelssamtal. Nu är det rimligt att följa upp det för att också se på de ekonomiska och hälsomässiga vinsterna som finns, och hur tjänsten skulle kunna göras tillgänglig för landets patienter, avslutar Karolina Antonov, chefsstrateg hos Läkemedelsindustriföretagen.

För mer information:
Henrik Ehrenberg
henrik.ehrenberg@sverigesapoteksforening.se
070-770 11 40

Kontakt:
+46 70 239 16 06

E-post:
info@sverigesapoteksforening.se

Besöksadress:
Regeringsgatan 60 B
111 56 Stockholm