Posts Tagged ‘läkemedelsförmån’

Angående Ekot och priser på läkemedel utan förmån

13 april 2015

Idag har Ekot rapporterat om det förslag som sju organisationer lämnat till regeringen, där de vill att läkemedelsbolagen ska vara fria att sätta vilket pris de vill på läkemedel som inte omfattas av läkemedelsförmånen men apoteken förlora sin rätt att konkurrera med pris. (Läkemedel som ingår i förmånen har statlig prisreglering där läkemedelsbolagen får sitt pris godkänt av staten och apoteken har en reglerad marginal. Dessa läkemedel – som är majoriteten av alla förskrivna läkemedel – omfattas därför inte av förslaget.)

Det är till att börja med uppseendeväckande att undertecknarna av detta förslag inte förstår skillnaden mellan distribution (transport) och expediering av läkemedel på apotek, där bland annat ett flertal kontrollmoment samt rådgivning kring läkemedlet ingår. Det är onekligen lite konstigt att man ytterligare en gång ska tvingas påminna om att apoteken och dess personal spelar en stor roll för patientsäkerheten – vi korrigerar 850 000 recept varje år – och för en säker och god tillgång till läkemedel.

Förslaget sägs syfta till att receptläkemedel ska kosta lika mycket på alla apotek. Så skulle det dock inte bli. Likvärdiga läkemedel med samma substans skulle fortsätta kosta olika så länge läkemedelsbolagen har kvar sin fria prissättning. Det patientexempel som Ekot har med i sitt inslag ser ut att vara ett fall där en kund inte velat byta till ett likvärdigt läkemedel, med förmån, utan själv välja en likvärdig läkemedelsprodukt han ville ha. Då är det enligt lag patienten som står för hela kostnaden, utan subvention – vilket leder till att det blir väldigt stora konsekvenser för kunden från gång till gång – beroende på vilket läkemedel staten bestämt ska vara subventionerat just den här månaden. Förslaget från de sju riskerar därför att över huvud taget inte ha med Ekots konkreta exempel att göra.

I inslaget hävdas också att bara tre av apotekskedjorna har information om läkemedelspriser på nätet. Detta är inte korrekt. Fem av apotekskedjorna har priset för läkemedel utanför förmånen på sina hemsidor och den sjätte (och sista) är på gång att publicera och den som loggar in på dennes webbhandel kan redan idag se priserna.

Staten har ett legitimt skäl att kontrollera priserna på läkemedel som det allmänna i huvudsak betalar för. För läkemedel som staten valt att inte subventionera finns inte samma skäl. Det har också blivit allt vanligare att läkemedelsbolagen själva väljer att lämna förmånen för att kunna maximera sina vinster. Men att låta läkemedelsbolagen fritt sätta pris på sina läkemedel utanför förmånen samtidigt som apoteken inte har samma rätt vore principvidrigt och skulle i slutänden inte gynna patienterna.

Förslaget från de sju handlar i grunden om att läkemedelsbolagen vill fortsätta ta olika mycket betalt för samma substanser trots att patenten har gått ut. I grunden är det väldigt märkligt om någon ansvarig instans skulle acceptera en ordning som bygger på att läkemedelsbolagen kan ta vilket pris de vill för förskrivna läkemedel, utan att någon enda – varken staten, apoteken eller patienterna – har möjlighet att ifrågasätta prisets rimlighet. Systemet som föreslås är att läkemedelsbolagen helt sonika själva ska anmäla vilket pris de vill ha – och apoteken sedan tvingas sälja dem till just det priset. Det leder knappast till prissänkningar – även om alla patienter i hela landet betalar exakt lika – och onödigt mycket.

Det viktiga för oss och apotekens kunder är därför att regeringen skyndsamt tar tag i det konkreta förslag som faktiskt finns från TLV – att ändra reglerna för utbyte för läkemedel utanför förmånen. Det kommer göra det möjligt för apoteken att hjälpa patienterna till rätta och kommer att leda till att en kund kan välja det billigaste läkemedlet när det finns utbytesalternativ. Idag är detta alltså förbjudet enligt lag – och hindrar konkurrens mellan olika likvärdiga läkemedel.

Ekot har inte sökt Sveriges Apoteksförening för en kommentar, vilket vore brukligt. De har mig veterligen inte heller sökt ett enda apotek för att få synpunkter.

Man kan konstatera att apotekens marginal för att tillhandahålla receptförskrivna förmånsläkemedel, en säker expediering och rådgivning inte täcker den kostnad apoteken har för lagerhållning, löner, lokalhyra m.m. kopplat till receptaffären. Marginalen har varit oförändrad de senaste fem åren och har samtidigt urholkats som en följd av sänkta läkemedelpriser. Vi ser med oro på apotekens möjligheter att framöver upprätthålla den apoteksservice som kunderna och staten förväntar sig. En ytterligare reglering som gör det svårt för apoteken att ha olika erbjudanden till sina kunder skulle inte göra saken bättre.

Johan Wallér
VD, Sveriges Apoteksförening

Välkommen möjlighet till utbyte

2 mars 2015

– Äntligen ska Sveriges patienter få möjlighet att byta förskrivna läkemedel som inte är statligt subventionerade. Det förslag som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) idag presenterar skulle innebära att patienter med exempelvis potenshöjande läkemedel eller p-piller i framtiden ska kunna byta från ett dyrare till ett billigare likvärdigt alternativ. Förslaget innebär också att den som haft oturen att få ett läkemedel utan subvention förskrivet – trots att det finns alternativ inom förmånssystemet – ska kunna byta till det läkemedel som är subventionerat. Detta är förslag som apoteken drivit under lång tid och som nu kan bli verklighet. Jag hoppas att regeringen nu skyndsamt gör de förändringar av regelverken som behövs. Det säger Robert Svanström, chefsfarmaceut på Sveriges Apoteksförening i en kommentar.

De förslag TLV idag presenterat grundar sig i en oro för att patienter riskerar att få betala onödigt mycket för sina läkemedel. Läkemedel som inte ingår i förmånssystemet har fri prissättning, samtidigt som dagens regelverk förbjuder apoteken att byta förskrivna läkemedel till likvärdiga produkter som kan ha ett lägre pris. Detta trots att Läkemedelsverket bedömt dem som utbytbara och att många recept skrivs på den vara som är dyrast bland alternativen.

– Om möjlighet till byte utanför och in i förmånssystemet blir tillåtet kommer det att gynna patienterna och det kommer att bli en prispress nedåt när de förstår att de kan göra ett val mellan olika produkter med olika pris. En del kanske vill behålla det dyrare läkemedlet, men i och med TLV:s förslag skapas en konkurrens som hittills delvis uteblivit vilket är positivt för kunderna. Dessutom gör förslaget att det blir enklare för apotek att hålla lager samt ger en högre direktexpedieringsgrad till gagn för kunderna, menar Robert Svanström.

Medan Sveriges Apoteksförening välkomnar förslaget om utbyte är apoteksbranschen desto mer kritisk mot förslaget att införa en statlig prisdatabas för läkemedel utanför förmånen.

– Utbytesreformen kommer att åtgärda alla de problem som finns med dagens regelverk. Att ovanpå det lägga ett byråkratiskt system där staten detaljreglerar på ett område som staten redan bestämt ska vara oreglerat ter sig oproportionerligt och orimligt. Med bytet kommer patienterna tillsammans med apoteken att lösa dagens problem. Det säger Henrik G Ehrenberg, chefsstrateg på Sveriges Apoteksförening i en kommentar.

– TLV konstaterar att det inte skulle vara möjlighet att lägga till prisinformation i den lagerstatustjänst som branschen idag tillhandahåller via fass.se och sverigesapotek.se. En sådan lösning har fått tummen ned från Konkurrensverket. Det verkar då helt orimligt att staten genom en egen lösning, med öppna data, skulle kunna göra det som branschen är förbjuden att göra av konkurrensskäl, säger Henrik G Ehrenberg.

–Jag hoppas att Socialdepartementet ska se att den nya möjligheten till utbyte är en tillräcklig åtgärd, som lämnar makten i patienternas händer och som inte innebär ytterligare byråkrati och regelverk i en redan överreglerad verksamhet, avslutar Henrik G Ehrenberg.

För mer information:
Robert Svanström, 070-521 12 56
robert.svanstrom@sverigesapoteksforening.se

Henrik G Ehrenberg, 070-770 11 40
henrik.ehrenberg@sverigesapoteksforening.se

Smartare regler sätter press på priser

1 oktober 2014

TLV presenterade 1 oktober en första rapport om läkemedel som inte ingår i förmånssystemet – och som således i slutänden inte betalas av staten – utan av landsting eller enskilda patienter. Frågan har aktualiserats eftersom det blivit allt vanligare att läkemedel inte kommer in i förmånssystemet, alternativt lämnar det. Ett sådant tydligt exempel fick vi under våren 2014 när läkemedelstillverkaren Meda valde att dra tillbaka en penicillinprodukt för barn ur förmånssystemet.

Sveriges Apoteksförening välkomnar TLV:s översyn. Av den första rapporten kan man konstatera att nästan inga av de problem som beskrivs genereras hos apoteken. Snarare stärks bilden av hur statlig överreglering gör det svårt för både patienter, förskrivare och apotek.

Hur man än vänder och vrider på saken kommer man aldrig runt grundfrågan: Vilka läkemedel är det som ska ingå i förmånssystemet och därmed till stor del finansieras via skattsedeln? Det rimliga är förstås att när staten drar sig tillbaka och bedömer att ett läkemedel inte är värt en subvention, bör staten inte heller i onödan reglera hanteringen av dessa läkemedel, vare sig det gäller priser, prisinformation eller pålagor på apotek, patienter och förskrivare.

Av TLV:s rapport kan man dra slutsatsen att väldigt många av de problem som beskrivs skulle lösas om staten lyfte förbudet för apoteken att byta en förskriven läkemedelsprodukt till en likvärdig. Ett förbud som ingen hittills riktigt har kunnat förklara bakgrunden till – och som i praktiken hindrar apoteken från att hjälpa patienterna att få lägre priser för läkemedel utanför förmånssystemet. Regelverket hindrar alltså effektivt priskonkurrens.

Det enda rimliga är att TLV och Läkemedelsverket omedelbart vänder sig till regeringen och reder ut hur detta bytesförbud kan hävas. Vi hävdar bestämt att det räcker med att Läkemedelsverket ändrar i sina föreskrifter, men om myndigheten själv anser att det krävs en lagändring måste en sådan komma till stånd så fort som möjligt. Vi ser inga som helst orsaker till att myndigheterna ska sitta passiva i denna fråga, som har stor betydelse för patienternas möjlighet att få rätt pris på de läkemedel som är utanför förmånen. Får apoteken byta, uppstår en valmöjlighet för patienten, och en prispress på läkemedlen.

Apoteken har under våren kommit överens om att priserna för läkemedelsvaror utanför förmånen ska publiceras på respektive apoteks hemsida. (Tidigare kunde man i vissa fall som kund vara hänvisad till att fråga om pris i butik eller via telefon.) Arbetet med att publicera priserna kommer att vara klart under året. Därmed är ännu ett problem som beskrivs undanröjt.

De övriga problem som TLV beskriver; svag priskonkurrens, svårigheter för förskrivaren och patienten att veta huruvida ett läkemedel ingår i förmånen eller inte, svårigheten för förskrivare att veta vad ett läkemedel kostar, äldres relativt sett lägre användning av internet, landstingens förmåga att följa upp sina kostnader för läkemedel utan förmån med mera, är alla problem som har med informationsöverföring och bristande IT-stöd att göra.

Apoteken tillhandahåller prisinformation. Apoteken har erbjudit IT-lösningar för att förbättra landstingens information kring sina kostnader. Apoteken fakturerar landstingen för smittskyddsläkemedel enligt TLV:s fastställda priser. Apoteken erbjuder en möjlighet till prispress på läkemedel utanför förmånen – om myndigheterna bara ser till att häva gällande bytesförbud. TLV ger information om vilka läkemedel som går in i och ut ur förmånen.

Den självklara slutsatsen blir därför: Reglera mindre och smartare. Och ha en förväntan på att förskrivar- och beslutsstöd i vården använder den information som är tillgänglig.

Henrik G Ehrenberg, chefsstrateg
Sveriges Apoteksförening

Kontakt:
+46 70 239 16 06

E-post:
info@sverigesapoteksforening.se

Besöksadress:
Regeringsgatan 60 B
111 56 Stockholm