Kategori: Kommentarer

Sveriges Apoteksförening replik på DN-debatt:”Saknar förslag för sänkta läkemedelspriser”

11 oktober 2017

REPLIK DN Debatt 9/10. I stället för att ta fram förslag som leder till lägre priser för läkemedel som patienterna bekostar själva så föreslår apoteksmarknadsutredare Anna-Lena Sörenson i sin debattartikel enbart enhetliga priser på receptbelagda läkemedel utanför förmånen, skriver Johan Wallér, Sveriges Apoteksförening.

https://www.dn.se/debatt/repliker/saknar-forslag-for-sankta-lakemedelspriser/

 

Apoteksföreningen välkomnar Läkemedelsverkets uppdrag att bl.a. kartlägga och analysera farmaceutsortiment

30 mars 2017

Läkemedelsverkets har fått i uppdrag att kartlägga och analysera den internationella utvecklingen i fråga om patientens egen behandling med receptfria läkemedel. I detta ingår ett särskilt receptfritt sortiment som bara får lämnas ut efter rådgivning av farmaceut.

-Det är ett mycket glädjande besked att regeringen ger Läkemedelsverket detta uppdrag. Ett farmaceutsortiment som enbart får säljas efter rådgivning av farmaceut på apotek är en bra lösning för att öka tillgängligheten till läkemedel för egenvård på ett säkert sätt och samtidigt minska belastningen på primärvården säger Johan Wallér, vd Sveriges Apoteksförening.

Exempel på produkter som skulle kunna ingå i ett sådant sortiment är läkemedel för ögoninfektion, smärtlindrande produkter i högre styrkor än vad som idag finns receptfritt eller potensläkemedel. Beslut om vilka läkemedel som skulle kunna ingå ska fattas av Läkemedelsverket.

Farmaceutsortiment finns redan i en rad olika länder som myndigheten kan studera närmre, t.ex. Nya Zeeland, Kanada och Australien. Norge har nyligen utrett införande av ett sådant sortiment. Forskning på området visar att fördelen med farmaceutsortiment är att den medför en säkrare metod att klassificera om receptbelagt till receptfritt och därmed underlätta sådan övergång.

-En ny läkemedelskategori som möjliggör en utökad egenvård måste naturligtvis följa vissa principer. Till exempel att åkomman är möjlig att självdiagnostisera och är begränsad. Men även att läkemedlet är väldokumenterat och vid normalanvändning inte leder till missbruk, säger Johan Wallér.

Det finns ett behov och en vilja hos patienterna att ta ett större ansvar för sin egenvård. Då behövs tillgång till effektiva läkemedel för enklare åkommor. Den kompetens som finns på apotek kan på det här området nyttjas på ett ännu bättre sätt.

-Ett ansvarsfullt sätt att hjälpa patienter till bra och säkra läkemedel och samtidigt stödja en ansträngd hälso- och sjukvård är att använda landets redan befintliga läkemedelsexperter på apotek. Det gäller att få ut mer hälsa för samma eller lägre kostnad avslutar Johan Wallér.

Läkemedelsverket ska samråda med bland annat Socialstyrelsen och Sveriges Apoteksförening. Uppdraget ska redovisas 31 december 2017.

 

För ytterligare information kontakta:

Johan Wallér, vd Sveriges Apoteksförening

Tel: 070- 239 16 06

Johan.waller@sverigesapoteksforening.se

 

 

 

Sveriges Apoteksförening är branschorganisation för Sveriges ca 1350 apotek och deras ägare. Föreningen arbetar för att skapa goda förutsättningar för apoteksverksamhet på den svenska marknaden.

Apoteksbranschen är en del av den svenska hälso- och sjukvården och ansvarar för en trygg och säker hantering och användning av läkemedel i hela landet. I vår bransch arbetar människor med stor kunskap om läkemedel och hälsofrågor.

 

Apoteksföreningen välkomnar stora delar av den nya apoteksmarknadsutredningens förslag

9 mars 2017

Idag presenterade apoteksutredare Åsa Kullgren delbetänkandet Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden. Apoteksbranschen välkomnar mycket av utredningen och delar utredarningens beskrivning av att apoteken är en självklar del i den svenska hälso- och sjukvården.

– Jag hoppas att Kullgrens beskrivningar av hur marknaden fungerar kommer att bidra til att myter och felaktiga uppgifter som har florerat i samhällsdebatten nu kan få ett slut. Apoteken har viktiga samhällsuppdrag och fokus behöver flyttas fram till hur apotekens erbjudande kan utvecklas ytterligare säger Johan Wallér, vd på Sveriges Apoteksförening.

Apoteksbranschen ställer sig mycket positiva till förslag om att utveckla andra farmaceutiska tjänster än de som i dag ligger inom apotekens grunduppdrag.

-Ytterligare farmaceutiska tjänster på apotek är något som Sveriges Apoteksförening länge har efterfrågat och därför är vi mycket förväntningsfulla på att utveckla dessa förslag vidare. Många andra länder ligger före inom detta område och apoteksföreningen har sedan tidigare tagit fram en rapport som beskriver internationella exempel säger Johan Wallér.

Branschen hoppas att regeringen i rask takt ska genomföra de förslag som lagts fram om att ökad tillgänglighet på läkemedel. Idag expedieras 95 procent av alla receptförskrivna läkemedel direkt på apoteken. De sista fem procenten läkemedel som inte kan expedieras direkt motsvarar dock ungefär två miljoner kundbesök varje år.

Utredningens förslag om förändrignar i den så kallade 24-timmars reglen kommer att påverka i positiv riktning för kunderna. Huvudansvaret för leverans inom angiven tid flyttas från apoteken till distributörerna enligt utredningens förslag. Med förslaget kan kunder, på vardagar, komma in till apoteket fram till klockan 16 och vara säkra på att deras läkemedel kommer inom 24-timmar. Även förslag om att införa returrätt för läkemedel kommer att bidra till ökad tillgänglighet.

-Förslaget kommer att innebära att hela systemet blir mer logiskt och enklare att förklara för kunderna. Branschen ser positivt på förändringar i 24-timmarsregeln eftersom detta kommer att leda till bättre och snabbare service till kunderna. Men 24-timmars regeln kommer aldrig att bli bokstavlig eftersom den kommer att gälla vardagar och apotekens öppettider är längre än distrubutörernas säger Johan Wallér.

Utredningen vill förtydliga regelverket kring vem som får utföra receptexpeditions uppgifter på apotek.

-Apotekspersonal ska arbeta med relevanta uppgifter i relation till sin utbildning, kompetens och erfarenhet. Mig veterligen så fungerar detta tillfredställande idag. Risken är att allt för detaljerade regelverk enbart leder till ökad farmaceutbrist utan att leda till ökad patientsäkerhet avslutar Johan Wallér.

Sveriges Apoteksförening kommer nu att gå igenom hela det tusensidiga betänkandet för att granska detaljerna i förslagen. Föreningen kommer givetvis att återkomma med ett remissvar när det blir aktuellt och hoppas därefter att regeringen inom kort tid kommer att lägga fram lagförslag som förbättrar för apoteksmarknaden.

 

För ytterligare kontakt:

Johan Wallér, VD Sveriges Apoteksförening
070-239 16 06, johan.waller@sverigesapoteksforening.se

 

Lisa Stern, Chefsstrateg Sveriges Apoteksförening
070- 693 45 45, lisa.stern@sverigesapoteksforening.se

 

Apoteken välkomnar att riksdagen vill se ökat samarbete mellan vården och apoteken

23 februari 2017

Idag har socialutskottet föreslagit riksdagen att rikta ett tillkännagivande till regeringen om att se till att tillgängligheten och kvaliteten ökar gällande läkemedel och hälsotjänster. En majoritet i Socialutskottet vill att regeringen ska ge en myndighet i uppdrag att ta fram och utveckla modeller för ett ökat samarbete mellan vården och apoteksaktörerna. Socialutskottet vill också se en översyn av 24-timmarsregeln och apotekens förutsättningar att returnera läkemedel.

– Nya modeller för ett ökat samarbete mellan vården och apoteken behöver utvecklas. Apotekens samhällsuppdrag att hantera och ge råd om läkemedel är viktigt för att hela vårdkedjan ska fungera på bästa sätt för patienterna. Apotekens tillgänglighet och kompetens kan avlasta primärvården och på sikt minska samhällets kostnader säger Johan Wallér vd på Sveriges Apoteksförening.

Det saknas i dag nationella modeller för samarbete mellan vården och apoteken, men det finns goda exempel på samarbeten på det lokala planet.

– En nationell struktur kan bidra till en förbättrad och mer likvärdig vård. Områden där apoteken skulle kunna bidra ytterligare är t.ex. fördjupade läkemedelssamtal, vaccinationer och hälsorådgivning avslutar Johan Wallér.

 

Socialutskottets hela förslag hittar du här

 

För ytterligare kontakt:

Johan Wallér, VD Sveriges Apoteksförening
070-239 16 06, johan.waller@sverigesapoteksforening.se

 

Lisa Stern, Chefsstrateg Sveriges Apoteksförening
070- 693 45 45, lisa.stern@sverigesapoteksforening.se

 

 

Kommentar med anledning av apoteksutredningens nya direktiv att analysera om en reglering av handelsmarginalen är möjlig och lämplig

9 december 2016

– Det är viktigt att säkerställa låga priser för patienterna. Men att reglera marginalen i apoteksledet och inte priserna i läkemedelsleden kommer inte att leda till lägre priser för patienterna säger Johan Wallér, vd på Sveriges apoteksförening.
 
Sveriges apoteksförening ställer sig därför frågande till att staten funderar på att reglera apoteksmarginalen på läkemedel som man redan har valt att inte  subventionera i förmånssystemet.
 
– Apoteken har en mycket liten möjlighet att förhandla pris med läkemedelsindustrin eftersom apoteken inte får byta läkemedel med samma substans, trots att Läkemedelsverket bedömer läkemedlen som utbytbara med varandra. Det är där prisproblemet ligger och det är där politiken skulle kunna påverka priserna på läkemedel utanför förmånssystemet. Dessutom finns det redan en konkurrens mellan apoteksbolagen eftersom patienterna kan välja vilket apotek man vill hämta ut sitt läkemedel på avslutar Johan Wallér. 

För ytterligare kontakt:

Johan Wallér, VD Sveriges Apoteksförening
070-239 16 06, johan.waller@sverigesapoteksforening.se

Lisa Stern, Chefsstrateg Sveriges Apoteksförening
070- 693 45 45, lisa.stern@sverigesapoteksforening.se