Kategori: Nyheter

Norge inför farmaceutiska tjänst med statlig finansiering

17 oktober 2017

I Norge har nu staten beslutat att apoteken får en särskild ersättning för att genomföra en farmaceutisk tjänst i samband med ny läkemedelsbehandling i syfte att förbättra följsamheten till ordination.

Det rör primärt läkemedelsbehandlingar för högt blodtryck, hög kolesterol eller blodförtunnande läkemedel. I budgeten har fyra miljoner norska kronor avsatts för detta. Efter att ett nytt läkemedel har satts in så genomförs två uppföljningssamtal mellan apoteksfarmaceut och patient, och apoteken får 450 norska kronor per genomförd tjänst. Dessutom avsätter regeringen fem miljoner norska kronor för att apoteken ska kunna hjälpa patienter som använder inhalationsläkemedel.

– Norge ligger före Sverige i detta avseende, den statliga finansieringen kommer efter att en norsk studie har visat att dessa tjänster faktiskt förbättrar följsamheten till ordination och att intresset hos patienterna var stort säger Robert Svanström, chefsfarmaceut på Sveriges Apoteksförening.

Det är dock begränsande att tjänsten endast är tillgänglig för patienter som har blivit hänvisade av sin läkare. Det försvårar för apoteken att erbjuda tjänsten till patienter som har stora behov av stöd och uppföljning i sin läkemedelsbehandling.

– Apotekens farmaceuter träffar patienterna i en unik position som i vissa fall är den mest lämpliga för att fånga upp patienters behov av stöd i läkemedelsbehandlingen säger Robert Svanström.

Den nya Apoteksmarknadsutredningen som lades fram i våras föreslog att TLV ska få i uppdrag att initiera och utvärdera ett försök med farmaceutisk tjänst.

– Jag hoppas att detta förslag snart blir verklighet i Sverige, och att man lär sig av de positiva delarna från Norge, men inte kopierar den norska modellen rakt av avslutar Robert Svanström.

 

För mer information:
Robert Svanström, chefsfarmaceut
Robert.svanstrom@sverigesapoteksforening.se
070-521 12 56

 

Sveriges Apoteksförening replik på DN-debatt:”Saknar förslag för sänkta läkemedelspriser”

11 oktober 2017

REPLIK DN Debatt 9/10. I stället för att ta fram förslag som leder till lägre priser för läkemedel som patienterna bekostar själva så föreslår apoteksmarknadsutredare Anna-Lena Sörenson i sin debattartikel enbart enhetliga priser på receptbelagda läkemedel utanför förmånen, skriver Johan Wallér, Sveriges Apoteksförening.

https://www.dn.se/debatt/repliker/saknar-forslag-for-sankta-lakemedelspriser/

 

Ny europeisk rapport om apotekens roll för minskad antibiotikaresistens

30 juni 2017

PGEU, den europeiska branschorganisationen för öppenvårdsapotek där Sveriges Apoteksförening är medlem, har sammanställt en rapport om hur Europas apotek kan bidra till att minska antimikrobiell resistens och felanvändningen av antibiotika. Rapporten innehåller fyra rekommendationer riktade både till EU och direkt till medlemsstaterna i syfte att gemensamt lyckas minska antibiotikaresistensen:

  • Medlemsstaterna bör involvera apoteken i sina nationella handlingsplaner mot antibiotikaresistens.
  • Apoteken bör bli en aktiv del av EU:s gemensamma arbetet mot antimikrobiell resistens och sjukvårdsrelaterade infektioner.
  • Ökat samarbete och kommunikation mellan apotek och övriga delar av vården, industrin, patienter, myndigheter och politiker bör uppmuntras.
  • Gemensamt kan apotek och myndigheter bekämpa illegal försäljning av antimikrobiella läkemedel på nätet genom att marknadsföra EU:s logga för online apotek.

PGEU:s rapport är ett komplement till den handlingsplan mot antibiotikaresistens och riktlinjer för återhållsam antibiotikaanvändning som EU- kommissionen antog 29 juni 2017. En av punkterna i EU:s handlingsplan är riktlinjer som ska säkerställa att patienter inte får antibiotika i onödan. Riktlinjerna vänder sig till alla inblandade – t.ex. läkare, sjuksköterskor, farmaceuter och sjukhusadministratörer – och kompletterar nationella riktlinjer för smittskydd.

Apoteken är den del av vårdkedjan som sist ger patienter råd innan läkemedelsanvändningen påbörjas. Apoteken kan också minska onödig användning av antibiotika genom att erbjuda god rådgivning och bra produkter för egenvård.

– Genom apotekens tillgänglighet och breda kompetens om läkemedel kan vi bidra till korrekt användning av antibiotika. Vi vet att kunskapen om antibiotika är bristfällig. Det handlar om att säkerställa att patienten förstår vikten av att fullfölja antibiotikakurer korrekt, inte dela antibiotika med någon annan samt informera om bieffekter och möjliga interaktioner säger Johan Waller vd för Sveriges Apoteksförening som en kommentar till rapporten.

Även om svenskar har hög kunskapsnivå om antibiotika jämfört med andra läder så finns det goda exempel som vi kan lära av t.ex. i Nederländerna och Storbritannien. Rapporten ger en överblick av olika aktiviteter och tjänster som apotek utför i syfte att minska antibiotikaresistensen.

Ta del av PGEU:s rapport ”The Community Pharmacy Contribution to Tackling Antimicrobial Resistance (AMR)” på www.pgeu.eu

 

 

För ytterligare information kontakta:

Johan Wallér, vd Sveriges Apoteksförening

Tel: 070- 239 16 06

Johan.waller@sverigesapoteksforening.se

 

 

 

Om Sveriges Apoteksförening:

Sveriges Apoteksförening är branschorganisation för landets alla apoteksaktörer som tillsammans driver 1340 apotek över hela landet. Föreningen har nio medlemmar som består av både statligt, privat och enskilt ägda apotek (i form av Sveriges Oberoende Apoteksaktörers förening som organiserar landets 30 fristående apoteksentreprenörer).

 

About PGEU

The Pharmaceutical Group of the European Union (PGEU) is the European association representing more than 400,000 community pharmacists. PGEU’s members are the national associations and professional bodies of pharmacists in 32 European countries, including EU Member States, EEA/EFTA members and EU applicant countries.

 

Remissvar på SOU 2017:15 Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden

20 juni 2017

Idag har Apoteksföreningen lämnat in sitt remissvar till socialdepartementet på apoteksmarknadsutredningens betänkande Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden.

Branschföreningen är positivt inställd till flera av utredningens förslag, men det finns också förslag som föreningen är kritisk emot.

-Förändringar i 24 – timmars regeln och införande av returrätt av läkemedel är några förslag som vi länge har efterfrågat från branschen. Vi är också mycket positiva till utredningens förslag om farmaceutisk tjänst säger Johan Wallér vd på Sveriges Apoteksförening.

Förslag som branschen ser problem med handlar framför allt om att detaljstyra verksamhet på ett kontraproduktivt sätt. Dessutom råder en stor farmaceutbrist och flera av förslagen blir därför mycket svåra att genomföra utan att de ger andra oönskade konsekvenser för både apotekens kunder och anställda.

-Jag ställer mig framför allt kritisk till förslaget om att enbart farmaceuter ska ingå i de flesta av recepthanteringens moment. Farmaceuter ska inte låsas fast i enskilda moment där de kanske inte för tillfället gör störst nytta, rätt kompetens ska utföra rätt uppgift avslutar Johan Wallér.

 

För ytterligare information kontakta:

Johan Wallér, vd Sveriges Apoteksförening

tel: 070-239 16 06

Läs hela remissvaret här: Apoteksföreningens remissvar SOU 2017-15

 

Apoteksbranschen fortsätter att växa

2 maj 2017

Sveriges Apoteksförening släpper nu årets branschrapport som beskriver och sammanställer apoteksbranschens utveckling under det gångna året. Apoteksbranschen fortsätter att växa och vidareutvecklas.

– Det går bra för branschen, antalet apotek fortsätter att öka och även branschens sammantagna omsättning går upp. Apoteksmarknaden är numera en mogen marknad. Fokus ligger på apotekens kärnverksamhet men nya produkter, tjänster och samarbeten utvecklas av de olika aktörerna på marknaden, säger Johan Wallér vd för Sveriges Apoteksförening.

Branschen växer och tilltillgänglighet till läkemedel ökar
Under 2016 öppnades netto 34 nya apotek i Sverige, idag finns 1392 apotek. Sedan omregleringen 2009 har antalet apotek ökat med 50 procent och öppettiderna har ökat med ca 10 timmar i veckan. De totala öppettiderna har ökat med 85 procent sedan 2009.

Ökningen av apotek har skett i hela landet, även i orter och stadsdelar som tidigare inte haft apotek. Det är dock värt att notera att apotekstätheten i Sverige fortfarande är mycket låg jämfört med andra europeiska länder.

Graden av direktexpediering har ökat under året. Från att 95 procent av alla efterfrågade läkemedel expedierades direkt år 2015 expedierades 95,4 direkt år 2016. Dessutom har e-handeln ökat där man kan beställa sina läkemedel dygnet runt och erbjuds i hela landet.

Ökad omsättning i branschen
Omsättningen på öppenvårdsmarknaden var 40,1 miljarder kronor 2016, vilket motsvarar en ökning med 5,4 procent på ett år. Ökningen bestod till stor del av antalet sålda varor (till skillnad från omsättningsökningen 2015 som främst berodde på högre genomsnittspriser på förskrivna läkemedel). 75 procent av omsättningen för år 2016 var förskrivna läkemedel, 10 procent receptfria läkemedel och 15 procent var handelsvaror.

Eftersom handelsmarginalen på förskrivna läkemedel är låg så kompenserar apoteken det med försäljning av andra varor. Handelsvaror stod för den procentuellt högsta omsättningstillväxten jämfört med egenvårdsläkemedel och förskrivna varor.

E-handeln ökar mest
Den största förändringen i apoteksbranschen de senaste åren är den snabbt växande e-handel. Sedan hösten 2015 erbjuder alla apotekskedjor e-handel och andelen av omsättningen som kommer från e-handel växer i branschen.

Omsättningen i e-handel har ökat från ca 80 miljoner kronor per månad i april 2015 till runt 200 miljoner kronor varje månad. Det motsvarar en ökning med 150 procent. Totalt står e-handeln för 4,3 procent av den totala omsättningen och 5,4 procent av den totala volymen på öppenvårdsmarkanden 2016. E-handeln utgjorde en tredjedel av omsättningstillväxten och nästan hälften av volymtillväxten i hela branschen. Den största varugruppen omsättningsmässigt var receptläkemedel även i e-handeln.

– E-handeln ökar tillgängligheten till läkemedel till exempel i glesbygd. Kunderna är mycket nöjda med e-handeln vilket medför att apoteken utvecklar nya tjänster. Till exempel kan kroniker numera prenumerera på hemleverans av läkemedel. Att få rådgivning och ställa frågor via nätet kan av många kunder också upplevas som enklare. Allt talar för att e-handeln kommer att fortsätta öka spår Johan Wallér.

Förutsättningarna för apoteksmarknaden framöver
Nyligen lades den nya apoteksmarknadsutredningen fram som bekräftar apotekens viktiga roll i hälso- och sjukvård. Utredningens förslag på hur apotekens roll kan utvecklas, t.ex. med farmaceutiska tjänster ser branschen mycket positivt på.

– Tillgängligheten till läkemedel fortsätter att öka. Det beror dels på att antalet apotek blir fler, öppettiderna blir längre och den växande e-handeln. Vi väntar nu på att förslag från apoteksmarknadsutredningen om förändringar i 24-timmarsregeln och returrätt ska bli verklighet, det kan öka tillgängligheten ytterligare avslutar Johan Wallér.

Branschrapport 2017

För ytterligare information kontakta:
Johan Wallér, vd Sveriges Apoteksförening
Tel: 070- 239 16 06
Johan.waller@sverigesapoteksforening.se

Om Sveriges Apoteksförening:
Sveriges Apoteksförening är branschorganisation för landets alla apoteksaktörer som tillsammans driver 1392 apotek över hela landet. Föreningen har nio medlemmar som består av både statligt, privat och enskilt ägda apotek (i form av Sveriges Oberoende Apoteksaktörers förening som organiserar landets 30 fristående apoteksentreprenörer).

Föreningen är en ideell förening som har till uppgift att tillvarata och främja medlemmarnas branschintressen. Kollektivavtalsfrågor omfattas inte av uppdraget och inte heller sådana frågor som kan omfattas av konkurrensrättslig lagstiftning.