Kategori: Remisser

Remissvar på SOU 2017:15 Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden

20 juni 2017

Idag har Apoteksföreningen lämnat in sitt remissvar till socialdepartementet på apoteksmarknadsutredningens betänkande Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden.

Branschföreningen är positivt inställd till flera av utredningens förslag, men det finns också förslag som föreningen är kritisk emot.

-Förändringar i 24 – timmars regeln och införande av returrätt av läkemedel är några förslag som vi länge har efterfrågat från branschen. Vi är också mycket positiva till utredningens förslag om farmaceutisk tjänst säger Johan Wallér vd på Sveriges Apoteksförening.

Förslag som branschen ser problem med handlar framför allt om att detaljstyra verksamhet på ett kontraproduktivt sätt. Dessutom råder en stor farmaceutbrist och flera av förslagen blir därför mycket svåra att genomföra utan att de ger andra oönskade konsekvenser för både apotekens kunder och anställda.

-Jag ställer mig framför allt kritisk till förslaget om att enbart farmaceuter ska ingå i de flesta av recepthanteringens moment. Farmaceuter ska inte låsas fast i enskilda moment där de kanske inte för tillfället gör störst nytta, rätt kompetens ska utföra rätt uppgift avslutar Johan Wallér.

 

För ytterligare information kontakta:

Johan Wallér, vd Sveriges Apoteksförening

tel: 070-239 16 06

Läs hela remissvaret här: Apoteksföreningens remissvar SOU 2017-15

 

Kompletterande yttrande från Sveriges Apoteksförening gällande apotekens licensavgifter med anledning av Läkemedelsverkets förslag till reviderad förordning (2010:1167) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel

22 augusti 2016

Remissvar 22 augusti 2016

http://www.sverigesapoteksforening.se/wp-content/uploads/Remissvar-LV-avgifter-22-aug-2016.pdf

Sveriges Apoteksförenings remissvar på Läkemedelsverkets förslag till reviderad förordning (2010:1167) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel

18 augusti 2016

 

Remissvar  18 augusti 2016

Remissvar LV avgifter 18 aug 2016

Apoteken avvisar samtliga fyra förslag kring homeopatiska läkemedel

19 maj 2015

Sveriges Apoteksförening föreslår i ett remissvar att regeringen bortser från de fyra förslag som Läkemedelsverket lagt för hur homeopatiska läkemedel ska kunna godkännas inom ramen för läkemedelslagstiftningen

Istället vill apoteken att det görs en förändring i Läkemedelslagen (1992:859) i 5§ genom att de två sista styckena helt sonika stryks:
”Om det finns särskilda skäl får tillstånd lämnas till försäljning av ett sådant antroposofiskt medel, som inte avses i 2 b §” samt ”Om det finns särskilda skäl får tillstånd till försäljning av ett läkemedel lämnas även i andra fall. Lag (2007:248).”

Genom Läkemedelsverkets fyra förslag skulle sannolikt kvalitets- och säkerhetsaspekterna gynnas, men det skulle innebära en ytterligare legitimering av de homeopatiska läkemedlen, vilket apoteken sammantaget tycker vore en olycklig utveckling. Homeopatiska läkemedel har inte visat effekt inom något terapeutiskt område (Australian National Health and Medical Research Council1) och då det dessutom redan idag är svårt att tillämpa gällande regelverk för läkemedelstillverkning på homeopatiska beredningar.

Förslaget från Sveriges Apoteksförening skulle innebära att homeopatiska läkemedel måste prövas och godkännas med samma villkor som alla läkemedel och därmed inte regleras i särskild ordning.

För mer information:
Robert Svanström
Chefsfarmaceut
robert.svanstrom@sverigesapoteksforening.se
070-52 11 256

Remissvaret i sin helhet går att ta del av här.

Underskattade konsekvenser för apotek i Wallströms utredning

13 februari 2013

– En omreglerad apoteksmarknad behöver inte fler regleringar. Tvärtom skulle många av de utmaningar som finns lösas och branschens utvecklingspotential frigöras om apoteksaktörerna fick mer ansvar och bättre kontroll över sin verksamhet. Det blir inte minst tydligt när det kommer till utredningens förslag som rör tillgängligheten till läkemedel, exempelvis 24-timmarsregeln och gemensam lagerinformation.

Det säger Johan Wallér, VD för Sveriges Apoteksförening med anledning av att föreningen lämnar sitt remissvar på Sofia Wallströms utredning om läkemedels- och apoteksmarknaden.
Sveriges Apoteksförening menar att utredningen varit allt för fokuserad på vad det offentliga kan göra genom lag och reglering, istället för att överlämna ansvar och uppgifter till apoteksaktörerna.

Föreningen ställer sig i grunden positiv till utredningens föreslagna prismodell på läkemedel. Sänkta priser får dock konsekvenser för apotekens intäkter, vilket föreningen menar att utredningen inte tagit tillräcklig hänsyn till i sina förslag. Utredningen har bedömt att bortfallet av intäkter från handelsmarginalen för apoteken är 40 miljoner om året, medan apoteksbranschen menar att det snarare kan röra sig om så mycket som dryga 300 miljoner.

– Apoteken har ett viktigt samhällsuppdrag och är ofta den första och sista länken i vårdkedjan. Det är därför viktigt att apoteken har utrymme att bidra till god läkemedelsanvändning, hög tillgänglighet till läkemedel och ge en god service till sina kunder. Om intäkterna sjunker måste därför apotekens handelsmarginal ses över och höjas, säger Johan Wallér.

– En av de stora utmaningarna som apoteken möter är det ständiga bytet av läkemedelskopior, som styrs av det statliga generikasystemet. Det påverkar patientsäkerheten och tillgängligheten till läkemedel negativt och försvårar en god logistik. Utredaren lämnar en rad förslag som kommer att underlätta apotekens verksamhet men som inte ger tillräckligt positiva effekter för patienterna. Sveriges Apoteksförening beklagar därför att utredningen inte tittat närmare på apotekens förslag till hur systemet ska kunna förenklas och förbättras ytterligare. Föreningen vill därför att regeringen framöver ser över generikasystemet, säger Johan Wallér.

Föreningens remissvar i sin helhet finns att läsa här; 130212 Remissvar SOU 2012-75

För mer information, kontakta;
Henrik G Ehrenberg
henrik.ehrenberg@sverigesapoteksforening.se
070-770 11 40

Sveriges Apoteksförening är branschorganisationen för apoteksaktörer och har idag 10 medlemmar och omfattar nära 100 procent av landets drygt 1 260 apotek. Apoteksbranschen är en del av den svenska hälso- och sjukvården och ansvarar för en trygg och säker läkemedelsförsörjning i hela landet. I vår bransch arbetar människor med stor kunskap om läkemedel, läkemedelshantering, läkemedelsanvändning och hälsofrågor.