Kategori: Remisser

Apoteksföreningens remissvar på Läkemedelsutredningens delbetänkande

16 februari 2018

Sveriges Apoteksförening har idag lämnat in sitt remissvar på Läkemedelsutredningens delbetänkande Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel SOU 2017:87.

Föreningen har begränsar sina kommentarer till de delar i betänkandet som behandlar öppenvårdsapotekens förhandlingsrätt, främst möjligheten att köpa in och sälja parallellimporterade läkemedel till andra priser än de som fastställs av TLV.

Principiellt förordar vi en transparent prissättningsmodell med hög grad av priskonkurrens. Vi förutsätter att Läkemedelsutredningen framöver inte kommer att lägga fram förslag som kan innebära inskränkningar i apotekens förhandlingsrätt eller på annat sätt försvårar parallellimport säger Johan Wallér, vd på Sveriges Apoteksförening.

Läs hela remissvaret här: Remissvar SOU 2017-87

 

För ytterligare information kontakta:

Johan Wallér, vd Sveriges Apoteksförening

tel: 070-2391606

johan.waller@sverigesapoteksforening.se

 

Apoteksföreningens remissvar på utredningen ”Enhetliga priser på receptbelagda läkemedel” SOU 2017:6

23 januari 2018

I veckan har Sveriges Apoteksförening lämnat in remissvar på Apoteksmarknadsutredningens delbetänkande ”Enhetliga priser på receptbelagda läkemedel” SOU 2017:6.

Sveriges Apoteksförening ställer sig frågande inför att utredningen inte lägger fram förslag som faktiskt gagnar patienterna genom mer fördelaktiga läkemedelspriser.

Förslaget bidrar inte till långsiktigt låga läkemedelspriser eller förbättrar tillgängligheten till läkemedel för patienterna. För apotekens kunder är möjligheten att kunna byta till ett läkemedel med lägre pris den åtgärd som skulle ge apoteksbranschen bäst möjligheter att tillgodose krav på god tillgänglighet till bästa pris säger Johan Wallér vd på Sveriges Apoteksförening.

Föreningen avstyrker utredningens förslag om en reglerad handelsmarginal för läkemedel utanför förmånen eftersom det saknas tillräckliga skäl och bidrar inte till låga läkemedelspriser, 
regleringen är inte samhällsekonomiskt effektiv och 
förslaget är inte förenligt med EU-rätten.

Läs föreningens remissvar här.

Remissvar SOU 2017-76

Bilaga 1, Rättsutredning_171206

För ytterligare information kontakta:

Johan Wallér, vd Sveriges Apoteksförening

tel: 070-2391606

johan.waller@sverigesapoteksforening.se

 

 

Remissvar på SOU 2017:15 Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden

20 juni 2017

Idag har Apoteksföreningen lämnat in sitt remissvar till socialdepartementet på apoteksmarknadsutredningens betänkande Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden.

Branschföreningen är positivt inställd till flera av utredningens förslag, men det finns också förslag som föreningen är kritisk emot.

-Förändringar i 24 – timmars regeln och införande av returrätt av läkemedel är några förslag som vi länge har efterfrågat från branschen. Vi är också mycket positiva till utredningens förslag om farmaceutisk tjänst säger Johan Wallér vd på Sveriges Apoteksförening.

Förslag som branschen ser problem med handlar framför allt om att detaljstyra verksamhet på ett kontraproduktivt sätt. Dessutom råder en stor farmaceutbrist och flera av förslagen blir därför mycket svåra att genomföra utan att de ger andra oönskade konsekvenser för både apotekens kunder och anställda.

-Jag ställer mig framför allt kritisk till förslaget om att enbart farmaceuter ska ingå i de flesta av recepthanteringens moment. Farmaceuter ska inte låsas fast i enskilda moment där de kanske inte för tillfället gör störst nytta, rätt kompetens ska utföra rätt uppgift avslutar Johan Wallér.

 

För ytterligare information kontakta:

Johan Wallér, vd Sveriges Apoteksförening

tel: 070-239 16 06

Läs hela remissvaret här: Apoteksföreningens remissvar SOU 2017-15

 

Kompletterande yttrande från Sveriges Apoteksförening gällande apotekens licensavgifter med anledning av Läkemedelsverkets förslag till reviderad förordning (2010:1167) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel

22 augusti 2016

Remissvar 22 augusti 2016

http://www.sverigesapoteksforening.se/wp-content/uploads/Remissvar-LV-avgifter-22-aug-2016.pdf

Sveriges Apoteksförenings remissvar på Läkemedelsverkets förslag till reviderad förordning (2010:1167) om avgifter för den statliga kontrollen av läkemedel

18 augusti 2016

 

Remissvar  18 augusti 2016

Remissvar LV avgifter 18 aug 2016