IT-rådet

IT-rådet har till uppgift att samverka i systemorienterade verksamhetsfrågor som är till förmån för konsumenterna och branschen som helhet. IT-rådet diskuterar lagstiftning och andra offentliga regleringar samt hur branschen skall kommentera och driva opinionsbildning i dessa frågor. Därtill diskuterar rådet andra gemensamma systemorienterade utvecklingsfrågor.

Läs mer »

IT-rådet är sammansatt av representanter från medlemsföretagen i Sveriges Apoteksförening och arbetar på styrelsens uppdrag. Rådet är beredande till styrelsen och fattar inga egna beslut.

IT-rådet har till uppgift att samverka i systemorienterade verksamhetsfrågor som är till förmån för konsumenterna och branschen som helhet. IT-rådet diskuterar lagstiftning och andra offentliga regleringar samt hur branschen skall kommentera och driva opinionsbildning i dessa frågor. Därtill diskuterar rådet andra gemensamma systemorienterade utvecklingsfrågor. Inga konkurrensbegränsande åtgärder diskuteras eller beslutas.

Apoteksbranschen är, som helhet, IT-intensiv. Myndigheter och statliga bolag ställer krav på branschen kring gemensamma systemlösningar där interaktionen mellan systemen måste fungera på ett säkert och kvalitetssäkrat sätt. Apoteksbranschen hanterar stora mängder känslig individinformation vilket ställer extraordinära krav på systemens säkerhet, tillförlitlighet och prestanda.

Apoteksbranschen ser IT som ett viktigt hjälpmedel för en säker effektiv läkemedelsförsörjning och en bättre läkemedelsanvändning, något som också lyfts fram i den nationella IT-strategin för vårdsektorn där apoteksbranschen är en del. En av IT-rådets uppgifter är att bevaka frågor där nationella system får en effekt på apoteksbranschen och stor IT-påverkan i synnerhet. IT-rådet ska aktivt påverka i sammanhang som kan få stora implikationer för branschen. Exempel på sådana områden kan vara svensk informationsdatabas för läkemedel (SIL), Nationell patientöversikt (NPÖ), Nationellt e-receptformat (NEF), Nationellt dosregister (DORIS) och Patientens samlade läkmedelsinformation (Pascal).

Gemensamma lösningar utifrån krav, från myndigheter och andra, där konsumentnyttan kan gynnas är prioriterat.

Apotekens Service är en mycket viktig part för branschen och deras tjänster har en avgörande påverkan på branschen. IT-rådet har en nyckelroll i relation till Apotekens Service och är den grupperingen inom branschföreningen som är sammanhållande för branschföreningen diskussioner med Apotekens Service. IT-rådet skall regelbundet följa den utveckling och produktion som sker inom bolaget. IT-rådet har till särskild uppgift att mäta och följa upp effektiviteten i den leverans som sker från Apotekens Service till apoteksbranschen. Vid gemensamma insatser och projekt mellan Apotekens Service och apoteksbranschen är IT-rådet en naturlig part.

IT-rådets viktigaste arbetsområden är:

 • Apotekens Service AB
  • Utveckling
  • Produktion
  • Mätning och uppföljning av effektivitet
  • Gemensamma insatser och projekt
 • Regulatoriska frågor med stor inverkan på branschens verksamhetssystem
 • Standardisering
 • Benchmark, effektivitet (inte kostnader)
Emma_Wiknertz
Emma Wiknertz
Ordförande
ApoEx
Fredrik Widfeldt
Fredrik Widfeldt 
Kronans Apotek
Bo Bernhardsson
Bo Bernhardsson
Apoteket AB

Inga-Maj Svensson
LloydsApotek

Ola Ebenhart
Apoteksgruppen

Petter Sundberg
Apotek Hjärtat
Fabian Fischer
Fabian Fischer
Apotea

Jimmy Gabriel
SOAF
Kontakt:
+46 70 239 16 06

E-post:
info@sverigesapoteksforening.se

Besöksadress:
Regeringsgatan 60 B
111 56 Stockholm