Positiv utvecklingstrend för farmaceutiska tjänster i internationell rapport

15 september 2017

Farmaceutiska tjänster på apotek är något som nu börjar etableras i hela världen. En färsk rapport från en internationell konferens i Seoul visar att en stor majoritet av världens länder redan har vidareutvecklat tjänster för en bättre läkemedelsanvändning.

– Här i Seoul har det blivit tydligt att problem med läkemedelsanvändningen är en global fråga som leder till stora kostnader och personligt lidande för patienterna. Att apoteken kan spela en viktig roll tillsammans med vården för att hjälpa patienterna är självklart. Många brottas med hur de farmaceutiska tjänsterna ska finansieras och olika modeller håller på att tas fram och utvärderas, säger Robert Svanström chefsfarmaceut på Sveriges Apoteksförening.

I Sverige har en enad apoteksbransch bestående av fackförbunden och apoteksaktörerna samt en statlig utredning förordat farmaceutiska tjänster som en möjlig väg för en bättre läkemedelsanvändning.

-All utveckling av verksamheter som är samhällsviktiga ska ske utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Utveckling ska involvera de delar av vården som är relevanta med patienterna i första rummet, fortsätter Robert Svanström.

Sveriges Apoteksförening välkomnar att apoteksfrågorna har kommit upp på dagordningen i den mediala debatten igen. Att nu även oppositionen börjar formulera förslag för att fortsätta utveckla apotekens roll kan bara ses som positivt både för patienterna och branschens aktörer.

-En samlad apoteksbransch är enig om att samhällsfinansierade farmaceutiska tjänster är en del av lösningen för en bättre läkemedelsanvändning. Nu måste vi gå från ord till handling, avslutar Johan Wallér VD på Sveriges Apoteksförening.