Se årets almedalsseminarium om farmaceutiska tjänster på apotek

6 juli 2016

På Sveriges Apoteksförenings seminarium i Almedalen den 6 juli 2016 presenterades en internationell jämförelse av farmaceutiska tjänster på apotek i olika länder. Socialutskottets ordförande Emma Henriksson (KD)  och ledamoten i socialutskottet Kristina Nilsson (S) för ett samtal med leg. apotekare Thony Björk och Sveriges Apoteksförenings VD Johan Wallér om de svenska apotekens förutsättningar att förbättra läkemedelsanvändningen.

Nedan kan du strömma videon (59 min 40 sek)

Apoteksföreningens remissvar på Läkemedelsutredningens delbetänkande

16 februari 2018

Sveriges Apoteksförening har idag lämnat in sitt remissvar på Läkemedelsutredningens delbetänkande Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel SOU 2017:87.

Föreningen har begränsar sina kommentarer till de delar i betänkandet som behandlar öppenvårdsapotekens förhandlingsrätt, främst möjligheten att köpa in och sälja parallellimporterade läkemedel till andra priser än de som fastställs av TLV.

Principiellt förordar vi en transparent prissättningsmodell med hög grad av priskonkurrens. Vi förutsätter att Läkemedelsutredningen framöver inte kommer att lägga fram förslag som kan innebära inskränkningar i apotekens förhandlingsrätt eller på annat sätt försvårar parallellimport säger Johan Wallér, vd på Sveriges Apoteksförening.

Läs hela remissvaret här: Remissvar SOU 2017-87

 

För ytterligare information kontakta:

Johan Wallér, vd Sveriges Apoteksförening

tel: 070-2391606

johan.waller@sverigesapoteksforening.se

 

Apoteksföreningen välkomnar stora delar av den aviserade apotekspropositionen

1 februari 2018

Regeringen har aviserat att en apoteksmarknadsproposition baserat på utredningen ”Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden” kommer att läggas fram inom kort. Utifrån det pressmeddelande om den kommande propositionen som Annika Strandhäll har aviserat kommenterar Apoteksföreningen följande: 

– Vi ser positivt på att regeringen lägger fram lagförslag som bidrar till att öka tillgängligheten till läkemedel genom att ställa krav på läkemedelsbolagen att leverera till apoteken, säger Johan Wallér vd på Sveriges Apoteksförening.

Däremot väntar branschen fortfarande på Apoteksmarknadsutredningens förslag med försöksverksamhet av en farmaceutisk tjänst.

– Vi är många i branschen, även fackförbunden som väntar på att regeringen ska ge ett myndighetsuppdrag med en försöksverksamhet av farmaceutisk tjänst i Sverige. Detta är något som finns i flera andra länder och som skulle förbättra läkemedelsanvändningen även i Sverige säger Johan Wallér.

Propositionen kommer även att innefatta krav på kompetens på apotek enligt regeringens pressmeddelande. Redan i dag finns tydliga lagkrav på att det alltid måste finnas en farmaceut på plats för att ett apotek ska få hålla öppet samt att man enbart får ge råd efter sin kompetens. Detta är en självklarhet för apoteken och vi kan idag inte se någon patientrisk kopplat till apotekens kompetens. Hälften av alla anställda på apotek är farmaceuter, förslaget kommer därför inte att innebära några större förändringar för rådgivningen jämfört med idag.

– Ett stort problem för apoteken idag är att det råder brist på farmaceuter som kan jobba på apotek över hela landet, från Kiruna och Vittangi till Ystad och Trelleborg. Men om det kommande lagförslaget innebär krav på ännu fler farmaceuter så bör man även lägga fram förslag som verkar för fler utbildningsplatser för farmaceuter säger Johan Wallér.

Fokus hos apoteken är och har alltid varit att sälja och ge råd om läkemedel. 85 procent av apotekens omsättning kommer från läkemedelsförsäljning. Att apoteken även säljer senap, schampo och andra varor har en förklaring i att dessa varor är efterfrågade av kunderna och ofta har en koppling till läkemedelsbehandling. Apotekens personal har kunskaper om vilka handelsvaror som kan underlätta vid olika sjukdomar.

– Om politikerna inte vill att apoteken ska sälja handelsvaror så får de se över ersättningssystemet till apotek. Dagens ersättningssystem bygger på att apoteken behöver sälja andra varor för att gå runt avslutar Johan Wallér.

Apoteksföreningen återkommer med ytterligare kommentarer när de konkreta lagförslagen blir offentliga.

För ytterligare information:

Johan Wallér, vd Sveriges Apoteksförening

tel: 070-239 16 06

johan.waller@sverigesapoteksforening.se

eller

Lisa Stern Ödmark, chefsstrateg Sveriges Apoteksförening

tel: 070- 693 45 45

lisa.stern@sverigesapoteksforening.se

Apoteksföreningens remissvar på utredningen ”Enhetliga priser på receptbelagda läkemedel” SOU 2017:6

23 januari 2018

I veckan har Sveriges Apoteksförening lämnat in remissvar på Apoteksmarknadsutredningens delbetänkande ”Enhetliga priser på receptbelagda läkemedel” SOU 2017:6.

Sveriges Apoteksförening ställer sig frågande inför att utredningen inte lägger fram förslag som faktiskt gagnar patienterna genom mer fördelaktiga läkemedelspriser.

Förslaget bidrar inte till långsiktigt låga läkemedelspriser eller förbättrar tillgängligheten till läkemedel för patienterna. För apotekens kunder är möjligheten att kunna byta till ett läkemedel med lägre pris den åtgärd som skulle ge apoteksbranschen bäst möjligheter att tillgodose krav på god tillgänglighet till bästa pris säger Johan Wallér vd på Sveriges Apoteksförening.

Föreningen avstyrker utredningens förslag om en reglerad handelsmarginal för läkemedel utanför förmånen eftersom det saknas tillräckliga skäl och bidrar inte till låga läkemedelspriser, 
regleringen är inte samhällsekonomiskt effektiv och 
förslaget är inte förenligt med EU-rätten.

Läs föreningens remissvar här.

Remissvar SOU 2017-76

Bilaga 1, Rättsutredning_171206

För ytterligare information kontakta:

Johan Wallér, vd Sveriges Apoteksförening

tel: 070-2391606

johan.waller@sverigesapoteksforening.se

 

 

Apoteken och miljövänligare läkemedel

26 oktober 2017

 

Farmaceuterna på apotek är enligt regelverk ålagda att erbjuda generiskt utbyte av läkemedel till det billigaste läkemedel. Anledningen är att varken samhället eller patienten ska behöva betala mer än nödvändigt för läkemedel. Inom nuvarande system kan inte apoteken påverka vilka receptbelagda läkemedel som TLV beslutar att apoteken ska sälja. Apoteken får därför inte ställa miljökrav eller för den delen erbjuda ett mer miljövänligt läkemedel. Information om hur och var läkemedel tillverkas är endast tillgängliga för läkemedelsföretagen.

Idag saknas transparens i tillverkningskedjan, något som apoteksbranschen vill förändra. Apoteksbranschen skulle även vilja kunna påverka utbytet av läkemedel så att miljöhänsyn blir en av de faktorer som avgör vilka läkemedel som säljs på apotek säger Johan Wallér vd på Sveriges Apoteksförening.

 

Norge inför farmaceutiska tjänst med statlig finansiering

17 oktober 2017

I Norge har nu staten beslutat att apoteken får en särskild ersättning för att genomföra en farmaceutisk tjänst i samband med ny läkemedelsbehandling i syfte att förbättra följsamheten till ordination.

Det rör primärt läkemedelsbehandlingar för högt blodtryck, hög kolesterol eller blodförtunnande läkemedel. I budgeten har fyra miljoner norska kronor avsatts för detta. Efter att ett nytt läkemedel har satts in så genomförs två uppföljningssamtal mellan apoteksfarmaceut och patient, och apoteken får 450 norska kronor per genomförd tjänst. Dessutom avsätter regeringen fem miljoner norska kronor för att apoteken ska kunna hjälpa patienter som använder inhalationsläkemedel.

– Norge ligger före Sverige i detta avseende, den statliga finansieringen kommer efter att en norsk studie har visat att dessa tjänster faktiskt förbättrar följsamheten till ordination och att intresset hos patienterna var stort säger Robert Svanström, chefsfarmaceut på Sveriges Apoteksförening.

Det är dock begränsande att tjänsten endast är tillgänglig för patienter som har blivit hänvisade av sin läkare. Det försvårar för apoteken att erbjuda tjänsten till patienter som har stora behov av stöd och uppföljning i sin läkemedelsbehandling.

– Apotekens farmaceuter träffar patienterna i en unik position som i vissa fall är den mest lämpliga för att fånga upp patienters behov av stöd i läkemedelsbehandlingen säger Robert Svanström.

Den nya Apoteksmarknadsutredningen som lades fram i våras föreslog att TLV ska få i uppdrag att initiera och utvärdera ett försök med farmaceutisk tjänst.

– Jag hoppas att detta förslag snart blir verklighet i Sverige, och att man lär sig av de positiva delarna från Norge, men inte kopierar den norska modellen rakt av avslutar Robert Svanström.

 

För mer information:
Robert Svanström, chefsfarmaceut
Robert.svanstrom@sverigesapoteksforening.se
070-521 12 56