Verksamhet

Sveriges Apoteksförening är branschorganisation för Sveriges alla apotek.

 

Vår organisation

Sveriges Apoteksförening företräder i stort sett alla apotek i Sverige.  Vi  arbetar för att skapa goda förutsättningar för apoteksföretagen. Apoteksbranschen är den del av den svenska hälso- och sjukvården och ansvarar för en trygg och säker läkemedelsförsörjning i hela landet. I vår bransch arbetar människor med stor kunskap om läkemedel, läkemedelshantering, läkemedelsanvändning och hälsofrågor.

Sveriges Apoteksförening är en ideell förening som har till uppgift att tillvarata och främja medlemmarnas branschintressen och ska därmed att:

  • vara remissinstans i frågor som rör branschen
  • arbeta med och utveckla kvalitet och patientsäkerhet
  • företräda medlemsföretagen i kontakt med politiker, myndigheter, statliga bolag och andra beslutsfattare
  • agera i media och annan opionsbildning i, för medlemsföretagen prioriterade frågor
  • utarbeta yttranden och utredningar som berör branschen såväl nationellt som internationellt
  • verka för god utbildning och hög kompetens inom branschen
  • agera för att säkra den farmaceutiska kompetensen på apotek

 

Sveriges Apoteksförenings verksamhet omfattar inte kollektivavtalsfrågor och får inte heller syfta till sådana konkurrensbegränsade åtgärder som omfattas av gällande konkurrensrättslig lagstiftning.

Sveriges Apoteksförenings tio medlemmar svarar för nästan 100 procent av apoteksmarknaden i Sverige. Föreningens styrelse består av medlemsföretagens verkställande direktörer.

Föreningen arbetar i fyra råd som är sammansatta av representanter från medlemsföretagen och arbetar på styrelsens uppdrag. Råden är beredande till styrelsen och fattar inga egna beslut. Inga konkurrensbegränsande åtgärder diskuteras eller beslutas i råden.

Idag finns fyra permanenta råd inom föreningen:

Apoteksmarknadsrådet
Kvalitetsrådet
IT-rådet
Utbildningsrådet


Stadgar för Sveriges Apoteksförening»

Servicebolag

Till Sveriges Apoteksförening har vi knutit ett helägt dotterbolag SA Service AB som utför tjänster åt föreningens medlemmar. SA Service ABs styrelse består av samma tio ledamöter som Sveriges Apoteksförening.

Personal
Johan Wallér, verkställande direktör
Lisa Stern Ödmark, chefsstrateg
Björn Falkenhall, chefsekonom
Fredrik Boström, chefsfarmaceut

Vad får du för din serviceavgift? (PDF) »