Apoteken har en nyckelroll i framtidens sjukvård

När Sverige får en allt äldre befolkning ställer det nya och högre krav på samhällsservice som vård, omsorg och mediciner.
Vården står samtidigt inför utmaningar när det gäller behovet av utbildad personal. Fram till år 2025 går drygt 190 000 undersköterskor och vårdbiträden i pension. För att möta behovet skulle Sverige behöva 6 400 nya undersköterskor per år.

Utvecklingen av en allt mer specialiserad och högteknologisk vård leder samtidigt till att många klarar av sin sjukhusvistelse på kortare tid och istället sköter sin behandling och rehabilitering i hemmet. Behandlingsmetoder och läkemedel utvecklas i snabb takt och ställer allt högre krav på en tillgänglig och kvalificerad rådgivning och läkemedelsexpertis. Felaktig läkemedelsanvändning beräknas kosta samhället inte bara onödigt lidande och för tidig död, utan också 10-20 miljarder i ekonomiska konsekvenser. I takt med att allt fler blir äldre, och äter allt mer läkemedel, har ljuset också riktats mot det faktum att många äldre äter för mycket läkemedel, av fel sort och i fel dos.

Några av de utmaningar som vården står inför är något som Sveriges apotek har både struktur, vilja och kompetens att vara med och möta.

Sedan apoteksmarknaden omreglerades 2009 har mångfalden av apoteksaktörer inneburit att farmaceutiska och hälsorelaterade tjänster har exploderat i antal. Du kan ställa frågor om din medicinering och beställa läkemedelsgenomgångar. Du kan göra allergitester och kolla blodtrycket. Du kan få rådgivning kring rökavvänjning och viktnedgång. Ett antal apotek erbjuder numera en minivårdcentral, dit du utan tidsbokning kan vända dig för att få hjälp med ett antal enklare sjukdomar.

Ingen annan del av vården träffar medborgarna lika ofta som apoteken. Det är hit du söker dig för att hitta lindring och hjälp i egenvårdsavdelningen och det är hit du kommer när du fått ditt recept utskrivet. Vi är tillgängliga och hos oss arbetar landets läkemedelsexperter.

Den möjlighet som finns för apoteken att bidra till en mer tillgänglig och säker hälso- och sjukvård, liksom en billigare och mer effektiv sjukvård för staten, borde användas. Apoteken skulle i än högre utsträckning kunna avlasta primärvården, hjälpa människor i sin egenvård och bidra till en bättre folkhälsa.

Apoteken skulle i högre utsträckning kunna erbjuda läkemedelsrelaterade tjänster så som strukturerade läkemedelssamtal och läkemedelsgenomgångar, vaccination eller att lära patienterna hur man bäst och mest effektivt använder sin inhalator. Apoteken skulle kunna användas för att ge rådgivning för att minska livsstilsrelaterad sjukdom på grund av rökning och övervikt.

För att apoteken ska kunna spela en större roll i vårdkedjan krävs framför allt en större medvetenhet om potentialen från vården och omsorgens sida, liksom en ökad betalningsvilja från både stat, vård och enskilda.

Utmaningarna för vård och omsorg diskuteras ofta som ett enskilt vårdgivarproblem. Ingenting kan vara mer felaktigt. Sveriges Apoteksförening presenterar nu en Vitbok där vi vill lyfta fram möjligheterna som finns och få till en dialog mellan apotek, patienter, vårdprofession, vård- och omsorgsgivare och politiker. Omregleringen av apoteken är ingalunda färdig och de positiva effekterna kan bli än större än de redan är. Genom en utveckling av regelverket och innovativa lösningar för finansiering kan apoteken få en friare roll att bidra positivt till både service och hälsa för patienten – och till en mer effektiv läkemedelsanvändning och distribution.

Johan Wallér
Henrik G Ehrenberg

Sveriges Apoteksförening

Artikeln är publicerad i Dagens Samhälle. Du hittar artikeln här.

Vill du läsa Vitboken, hittar du den här.