Lyckat seminarium i Almedalen

Efter tre år med en ny apoteksmarknad är det dags att ta nästa steg i diskussionen om apoteken och apoteksmarknaden. Med sina 280 000 besökare om dagen är apoteken den aktör i vårdkedjan som träffar flest patienter. Men spelar apoteken den roll de skulle kunna göra i svensk hälso- och sjukvård? Det diskuterades i Almedalen den 4 juli 2012, på ett seminarium anordnat av Sveriges Apoteksförening.

Apotekens kärnverksamhet är att erbjuda vägledning om läkemedel och det finns en stor potential att stärka denna roll i vårdkedjan. Sveriges Apoteksförening har tagit fram en vitbok som presenteras i år, med syfte att lägga grunden för en diskussion om apotekens roll idag och i framtiden. Vi vill peka på olika omständigheter som på sina sätt möjliggör eller hindrar apoteken från att vara vårdkedjans främsta rådgivare för en bättre läkemedelsanvändning och att utveckla apotekens roll i vårdkedjan.

Läkemedel som används felaktigt är ett stort problem för staten såväl som för den enskilde. Samhällets nota för felanvändning av läkemedel uppgår till 10 miljarder och varje år dör ett förskräckande stort antal personer på grund av att de använder eller låter bli att använda läkemedel. Det visar att läkemedelsrådgivning i vårdkedjan behöver stärkas.

Det finns stora samhällsekonomiska fördelar med att apotekens rådgivande roll tillåts växa. Ett exempel är från Finland där man konstaterat att apoteken avlastar vården och att detta sparar pengar åt staten i storleksordningen 565 miljoner euro/år.

Vi vill också lyfta fram den positiva utveckling vad gäller nya tjänster som vuxit fram på apoteken under de senaste åren, exempelvis sjukvård på apotek, rådgivning inom hälsoområdet (exempelvis rökavvänjning), tester och provtagning. Det visar på vilken framtidspotential det finns i att apoteken i större utsträckning avlastar primärvården.

Sveriges Apoteksförenings förhoppning är att vi ska bidra till en långsiktig engagerad diskussion mellan vårdpersonal, apotek, patienter, politiker, journalister, opinionsbildare med flera med sikte på förändring. Det seminarium som Sveriges Apoteksförening anordnade i Almedalen 2012 blev ett startskott för denna diskussion – ”Först och sist i vårdkedjan- Apotekens roll i samhället”.

För frågor, vänligen kontakta

Henrik G Ehrenberg
henrik.ehrenberg@sverigesapoteksforening.se
070-770 11 40