Kategori: Okategoriserade

Apoteken och miljövänligare läkemedel

26 oktober 2017

 

Farmaceuterna på apotek är enligt regelverk ålagda att erbjuda generiskt utbyte av läkemedel till det billigaste läkemedel. Anledningen är att varken samhället eller patienten ska behöva betala mer än nödvändigt för läkemedel. Inom nuvarande system kan inte apoteken påverka vilka receptbelagda läkemedel som TLV beslutar att apoteken ska sälja. Apoteken får därför inte ställa miljökrav eller för den delen erbjuda ett mer miljövänligt läkemedel. Information om hur och var läkemedel tillverkas är endast tillgängliga för läkemedelsföretagen.

Idag saknas transparens i tillverkningskedjan, något som apoteksbranschen vill förändra. Apoteksbranschen skulle även vilja kunna påverka utbytet av läkemedel så att miljöhänsyn blir en av de faktorer som avgör vilka läkemedel som säljs på apotek säger Johan Wallér vd på Sveriges Apoteksförening.

 

Positiv utvecklingstrend för farmaceutiska tjänster i internationell rapport

15 september 2017

Farmaceutiska tjänster på apotek är något som nu börjar etableras i hela världen. En färsk rapport från en internationell konferens i Seoul visar att en stor majoritet av världens länder redan har vidareutvecklat tjänster för en bättre läkemedelsanvändning.

– Här i Seoul har det blivit tydligt att problem med läkemedelsanvändningen är en global fråga som leder till stora kostnader och personligt lidande för patienterna. Att apoteken kan spela en viktig roll tillsammans med vården för att hjälpa patienterna är självklart. Många brottas med hur de farmaceutiska tjänsterna ska finansieras och olika modeller håller på att tas fram och utvärderas, säger Robert Svanström chefsfarmaceut på Sveriges Apoteksförening.

I Sverige har en enad apoteksbransch bestående av fackförbunden och apoteksaktörerna samt en statlig utredning förordat farmaceutiska tjänster som en möjlig väg för en bättre läkemedelsanvändning.

-All utveckling av verksamheter som är samhällsviktiga ska ske utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Utveckling ska involvera de delar av vården som är relevanta med patienterna i första rummet, fortsätter Robert Svanström.

Sveriges Apoteksförening välkomnar att apoteksfrågorna har kommit upp på dagordningen i den mediala debatten igen. Att nu även oppositionen börjar formulera förslag för att fortsätta utveckla apotekens roll kan bara ses som positivt både för patienterna och branschens aktörer.

-En samlad apoteksbransch är enig om att samhällsfinansierade farmaceutiska tjänster är en del av lösningen för en bättre läkemedelsanvändning. Nu måste vi gå från ord till handling, avslutar Johan Wallér VD på Sveriges Apoteksförening.

Ny Sifo: Apotekens kunder nöjdare än någonsin

25 januari 2017

Sveriges Apoteksförening har sedan 2010 låtit TNS Sifo löpande mäta hur apotekens kunder upplever apoteksservicen. Den stabila trenden med mycket nöjda kunder fortsätter och är högre än någon gång tidigare.

97 procent av kunderna betygsatte upplevelsen av sitt senaste besök som någon av de tre bästa svaren i undersökningen; ”utomordentligt bra”, ”mycket bra” eller ”bra”. Åtta av tio uppger någon av de två bästa bedömningarna. Endast 3 procent svarar att de var missnöjda med det senaste apoteksbesöket. Nöjdast av alla kunder är de som handlar på svenska internetapotek. 99 procent svarade att helhetsintrycket av besöket var ”utomordentligt bra”, ”mycket bra” eller ”bra”.

– Det är glädjande att apoteken fortsätter att leverera så pass bra service till sina kunder. Skillnader som vi kan se jämfört med tidigare mätningar är att det nu inte syns någon större skillnad mellan var i landet man bor. De yngre kunderna är allt mer nöjda och nöjdast av alla är de som handlar via e-handel säger Johan Wallér vd på Sveriges Apoteksförening.

Uppdelat på olika kundgrupper

Kvinnor är generellt sett något mer nöjda än män med sina besök på apotek, även om skillnaderna är små. Däremot är män mer nöjda med att besöka internetapotek.

Ju äldre kunderna är desto nöjdare är man. Hos de yngsta grupperna varierar upplevelsen över tid, medan de äldre visar en mer stabil trend med ökad kundnöjdhet. Totalt skiljer det sig tio procentenheter hur nöjd man är beroende på ålder. En nyhet är att den yngsta gruppen kunder (15–35 år) är mycket mer nöjd med sitt senaste besök på internetapotek.

Skillnaden mellan olika delar av landet har avtagit vid den senaste mätningen. Idag är kunderna nöjda med sina apotek oavsett om man bor i storstad eller landsbygd. Kunder utanför de tre storstadsregionerna har ökat i nöjdhet vid fysiskt besök på apotek. Nu ser man ingen större skillnad mellan regionerna.

Kvalitetsaspekter

Det geografiska läget är den allra viktigaste kvalitetsaspekten för kunderna och att apoteket hade det som man efterfrågade. Trevligt bemötande och kort väntetid är andra viktiga aspekter för att kunderna ska vara nöjda med sitt apoteksbesök. Mest nöjd är de kunder som kunnat göra ett aktivt val av apotek och besöker det apoteket som man brukar trots att det finns andra att välja på. Över hälften brukar besöka samma apotek trots att det finns andra att välja på. En av tre valde apotek eftersom man passerade just där och 13 procent valde det apoteket eftersom det inte fanns något annat. Två av tre besöker ett apotek varannan månad eller oftare.

Bakgrund och metod

Kantar Sifo har haft uppdraget att löpande genomföra en kundmätning som syftar till att mäta kundernas upplevelse av apoteksservicen över tid sedan Sveriges Apoteksförening bildades 2009. Från och med 2016 omfattas även onlinehandeln. Urvalet är riksrepresentativt ur Kantar Sifos konsumentpanel, 15 år och äldre.

Varje kvartal genomförs 1000 intervjuer med besökare på fysiska apotek samt ytterligare 200 intervjuer med besökare på internetapotek. Intervjuerna sprids över kvartalet så att veckans alla dagar respektive månader täcks. Under Q1 och Q2 2016 förkortades enkäten för de fysiska apoteken. Resultaten vägs på parametrarna kön, ålder och H-region för att representera Sveriges befolkning 15 år och äldre.

kundnöjdhet

kundnöjdhet 2

För ytterligare information kontakta:

Johan Wallér, vd Sveriges Apoteksförening

070 239 16 06

johan.waller@sverigesapoteksforening.se

 

eller

Lisa Stern Ödmark, chefsstrateg Sveriges Apoteksförening

070 693 45 45

lisa.stern@sverigesapoteksforening.se

 

 

Sveriges Apoteksförening är branschorganisation för Sveriges ca 1350 apotek och deras ägare. Föreningen arbetar för att skapa goda förutsättningar för apoteksverksamhet på den svenska marknaden.

 Apoteksbranschen är en del av den svenska hälso- och sjukvården och ansvarar för en trygg och säker hantering och användning av läkemedel i hela landet. I vår bransch arbetar människor med stor kunskap om läkemedel och hälsofrågor.

 

Sveriges Apoteksförening kommenterar regeringens budgetproposition för 2017

20 september 2016

Regeringen har i budgetpropositionen för 2017 inte lagt några förslag som specifikt rör apoteken. Däremot flaggar regeringen för att presentera åtgärder inom apoteksområde längre fram när den pågående apoteksutredningen har lagt fram sina förslag. Apoteksföreningen kommenterar här den inriktning för apoteksmarknaden som regeringen beskriver:

Regeringen anser att det är viktigt att säkerställa en god tillgänglighet till läkemedel.
– Vi instämmer i att tillgängligheten till läkemedel är viktigt och vill betona att apotekens förutsättningar att kunna erbjuda sina kunder läkemedel inom 24 timmar förbättras säger Johan Wallér, vd Sveriges Apoteksförening.

Regeringen skriver också att rådgivningen och informationen till patienterna behöver förbättras.
– Apoteken arbetar ständigt med att säkerställa att patienterna får rätt rådgivning och information om sina läkemedel. Samtidigt anser vi att apotekens roll gällande läkemedelsrådgivning skulle kunna stärkas ytterligare. t.ex. genom en nationell modell för farmaceutiska tjänster säger Johan Wallér.

I propositionen nämns villkoren för apoteksombudsverksamheten som ett av de områden som regeringen vill skapa varaktigt hållbara förutsättningar för.
– Vid en förändring av ombudsverksamheten är det viktigt att systemet blir konkurrensneutralt mellan olika apoteksaktörer. Dessutom kommer troligen e-handeln att få ökad betydelse för att tillgängliggöra läkemedel över hela landet fortsätter Johan Wallér.

Regeringen skriver att det kan bli aktuellt med tilläggsuppdrag till utredningen. Det gäller bland annat för att belysa om apotekens handelsmarginal bör regleras för receptbelagda läkemedel som inte omfattas av högkostnadsskyddet.
– Det är oroväckande om regeringen avser att reglera priser på ett område där staten inte anser att läkemedlet ska subventioneras. Det är i stället betydligt viktigare att en regeländring om rätt för apoteken att byta generiskt utbytbara läkemedel utanför förmånen snarast genomförs. TLV har efter rundabordssamtal och med stöd från samtliga intressenter lämnat ett sådant förslag till regeringen.
Med en sådan ordning uppstår konkurrens och prispress även för läkemedel utanför förmånen, till gagn för konsumenter avslutar Johan Wallér.

För mer information:
Johan Wallér, vd
johan.waller@sverigesapoteksforening.se
070-2391606

Lisa Stern Ödmark, chefsstrateg
Lisa.stern@sverigesapoteksforening.se
070- 6934545

Apotek- Här finns det jobb!

18 mars 2013

Idag inleds en kampanj på landets apotek med syfte att locka fler framtida medarbetare till apoteksbranschen och de apoteksrelaterade utbildningarna. Kampanjen fortsätter fram till och med 15 april då ansökningstiden till universitet och högskolorna går ut. Många studenter, arbetslösa och människor som funderar på att göra något nytt är just i färd med att bestämma sig för vilken akademisk utbildning de ska välja. Vi hoppas att många av dessa ska titta närmare på någon av de apoteksrelaterade utbildningarna.

Idag är det på många håll i landet brist på personer med farmaceutisk utbildning och apoteken söker efter rätt personer att anställa. Inom kort kommer också en stor del av apotekens personal att nå pensionsåldern. Fram till år 2020 kommer en tredjedel av apotekens receptarier ha gått i pension. Dessutom är söktrycket till de farmaceutiska utbildningarna i landet förvånande låga, trots goda framtidsutsikter.

Sedan tre år tillbaka har Sverige en mångfald av apotek. Att vi gått från ett monopol till en ny spännande marknad har haft många positiva effekter. Apoteken har ökat i antal och öppettiderna har förbättrats. Vi har fått billigare varianter av receptfria läkemedel och nya varor och tjänster som relaterar till hälsa och välbefinnande. Den som jobbar på apotek har fått nya möjligheter att välja arbetsgivare och arbetsmarknaden är väldigt god. Bland farmaceuter finns idag nästan ingen arbetslöshet, jobberbjudandena är många och utvecklingsmöjligheterna stora.

– För att möta behovet av fler farmaceuter arbetar apoteksbranschen gemensamt för att lyfta yrkets möjligheter och få fler personer att upptäcka de utbildningar som finns. För den som har ett naturvetenskapligt intresse, eller ett intresse av att jobba med vård och hälsa är farmaceututbildningarna definitivt ett mycket attraktivt alternativ, säger Eva Glaumann, projektledare på Sveriges Apoteksförening.

– Genom denna informationskampanj vill vi nå de apotekskunder som är nyfikna på hur det är att arbeta på apotek, eller som funderar på alternativa utbildningar och vill söka sig ut på arbetsmarknaden, säger Eva Glaumann.

Branschen har redan idag en i princip obefintlig arbetslöshet och löneutvecklingen har sedan omregleringen av apoteksmarknaden varit god. I takt med att vården och politiker upptäcker problemen med felmedicineringar och ineffektiv läkemedelsanvändning ökar också intresset för farmaceuternas specialistkompetens och den kvalificerade roll som de spelar i vårdkedjan.

För mer information, kontakta;
Henrik G Ehrenberg
henrik.ehrenberg@sverigesapoteksforening.se
070-770 11 40

Sveriges Apoteksförening är branschorganisationen för apoteksaktörer och har idag 10 medlemsföretag och omfattar nära 100 procent av landets 1 274 apotek. Apoteksbranschen är en del av den svenska hälso- och sjukvården och ansvarar för en trygg och säker läkemedelsförsörjning i hela landet. I vår bransch arbetar människor med stor kunskap om läkemedel, läkemedelshantering, läkemedelsanvändning och hälsofrågor.