Kategori: Pressmeddelanden

Ny europeisk rapport om apotekens roll för minskad antibiotikaresistens

30 juni 2017

PGEU, den europeiska branschorganisationen för öppenvårdsapotek där Sveriges Apoteksförening är medlem, har sammanställt en rapport om hur Europas apotek kan bidra till att minska antimikrobiell resistens och felanvändningen av antibiotika. Rapporten innehåller fyra rekommendationer riktade både till EU och direkt till medlemsstaterna i syfte att gemensamt lyckas minska antibiotikaresistensen:

  • Medlemsstaterna bör involvera apoteken i sina nationella handlingsplaner mot antibiotikaresistens.
  • Apoteken bör bli en aktiv del av EU:s gemensamma arbetet mot antimikrobiell resistens och sjukvårdsrelaterade infektioner.
  • Ökat samarbete och kommunikation mellan apotek och övriga delar av vården, industrin, patienter, myndigheter och politiker bör uppmuntras.
  • Gemensamt kan apotek och myndigheter bekämpa illegal försäljning av antimikrobiella läkemedel på nätet genom att marknadsföra EU:s logga för online apotek.

PGEU:s rapport är ett komplement till den handlingsplan mot antibiotikaresistens och riktlinjer för återhållsam antibiotikaanvändning som EU- kommissionen antog 29 juni 2017. En av punkterna i EU:s handlingsplan är riktlinjer som ska säkerställa att patienter inte får antibiotika i onödan. Riktlinjerna vänder sig till alla inblandade – t.ex. läkare, sjuksköterskor, farmaceuter och sjukhusadministratörer – och kompletterar nationella riktlinjer för smittskydd.

Apoteken är den del av vårdkedjan som sist ger patienter råd innan läkemedelsanvändningen påbörjas. Apoteken kan också minska onödig användning av antibiotika genom att erbjuda god rådgivning och bra produkter för egenvård.

– Genom apotekens tillgänglighet och breda kompetens om läkemedel kan vi bidra till korrekt användning av antibiotika. Vi vet att kunskapen om antibiotika är bristfällig. Det handlar om att säkerställa att patienten förstår vikten av att fullfölja antibiotikakurer korrekt, inte dela antibiotika med någon annan samt informera om bieffekter och möjliga interaktioner säger Johan Waller vd för Sveriges Apoteksförening som en kommentar till rapporten.

Även om svenskar har hög kunskapsnivå om antibiotika jämfört med andra läder så finns det goda exempel som vi kan lära av t.ex. i Nederländerna och Storbritannien. Rapporten ger en överblick av olika aktiviteter och tjänster som apotek utför i syfte att minska antibiotikaresistensen.

Ta del av PGEU:s rapport ”The Community Pharmacy Contribution to Tackling Antimicrobial Resistance (AMR)” på www.pgeu.eu

 

 

För ytterligare information kontakta:

Johan Wallér, vd Sveriges Apoteksförening

Tel: 070- 239 16 06

Johan.waller@sverigesapoteksforening.se

 

 

 

Om Sveriges Apoteksförening:

Sveriges Apoteksförening är branschorganisation för landets alla apoteksaktörer som tillsammans driver 1340 apotek över hela landet. Föreningen har nio medlemmar som består av både statligt, privat och enskilt ägda apotek (i form av Sveriges Oberoende Apoteksaktörers förening som organiserar landets 30 fristående apoteksentreprenörer).

 

About PGEU

The Pharmaceutical Group of the European Union (PGEU) is the European association representing more than 400,000 community pharmacists. PGEU’s members are the national associations and professional bodies of pharmacists in 32 European countries, including EU Member States, EEA/EFTA members and EU applicant countries.

 

Apoteksbranschen fortsätter att växa

2 maj 2017

Sveriges Apoteksförening släpper nu årets branschrapport som beskriver och sammanställer apoteksbranschens utveckling under det gångna året. Apoteksbranschen fortsätter att växa och vidareutvecklas.

– Det går bra för branschen, antalet apotek fortsätter att öka och även branschens sammantagna omsättning går upp. Apoteksmarknaden är numera en mogen marknad. Fokus ligger på apotekens kärnverksamhet men nya produkter, tjänster och samarbeten utvecklas av de olika aktörerna på marknaden, säger Johan Wallér vd för Sveriges Apoteksförening.

Branschen växer och tilltillgänglighet till läkemedel ökar
Under 2016 öppnades netto 34 nya apotek i Sverige, idag finns 1392 apotek. Sedan omregleringen 2009 har antalet apotek ökat med 50 procent och öppettiderna har ökat med ca 10 timmar i veckan. De totala öppettiderna har ökat med 85 procent sedan 2009.

Ökningen av apotek har skett i hela landet, även i orter och stadsdelar som tidigare inte haft apotek. Det är dock värt att notera att apotekstätheten i Sverige fortfarande är mycket låg jämfört med andra europeiska länder.

Graden av direktexpediering har ökat under året. Från att 95 procent av alla efterfrågade läkemedel expedierades direkt år 2015 expedierades 95,4 direkt år 2016. Dessutom har e-handeln ökat där man kan beställa sina läkemedel dygnet runt och erbjuds i hela landet.

Ökad omsättning i branschen
Omsättningen på öppenvårdsmarknaden var 40,1 miljarder kronor 2016, vilket motsvarar en ökning med 5,4 procent på ett år. Ökningen bestod till stor del av antalet sålda varor (till skillnad från omsättningsökningen 2015 som främst berodde på högre genomsnittspriser på förskrivna läkemedel). 75 procent av omsättningen för år 2016 var förskrivna läkemedel, 10 procent receptfria läkemedel och 15 procent var handelsvaror.

Eftersom handelsmarginalen på förskrivna läkemedel är låg så kompenserar apoteken det med försäljning av andra varor. Handelsvaror stod för den procentuellt högsta omsättningstillväxten jämfört med egenvårdsläkemedel och förskrivna varor.

E-handeln ökar mest
Den största förändringen i apoteksbranschen de senaste åren är den snabbt växande e-handel. Sedan hösten 2015 erbjuder alla apotekskedjor e-handel och andelen av omsättningen som kommer från e-handel växer i branschen.

Omsättningen i e-handel har ökat från ca 80 miljoner kronor per månad i april 2015 till runt 200 miljoner kronor varje månad. Det motsvarar en ökning med 150 procent. Totalt står e-handeln för 4,3 procent av den totala omsättningen och 5,4 procent av den totala volymen på öppenvårdsmarkanden 2016. E-handeln utgjorde en tredjedel av omsättningstillväxten och nästan hälften av volymtillväxten i hela branschen. Den största varugruppen omsättningsmässigt var receptläkemedel även i e-handeln.

– E-handeln ökar tillgängligheten till läkemedel till exempel i glesbygd. Kunderna är mycket nöjda med e-handeln vilket medför att apoteken utvecklar nya tjänster. Till exempel kan kroniker numera prenumerera på hemleverans av läkemedel. Att få rådgivning och ställa frågor via nätet kan av många kunder också upplevas som enklare. Allt talar för att e-handeln kommer att fortsätta öka spår Johan Wallér.

Förutsättningarna för apoteksmarknaden framöver
Nyligen lades den nya apoteksmarknadsutredningen fram som bekräftar apotekens viktiga roll i hälso- och sjukvård. Utredningens förslag på hur apotekens roll kan utvecklas, t.ex. med farmaceutiska tjänster ser branschen mycket positivt på.

– Tillgängligheten till läkemedel fortsätter att öka. Det beror dels på att antalet apotek blir fler, öppettiderna blir längre och den växande e-handeln. Vi väntar nu på att förslag från apoteksmarknadsutredningen om förändringar i 24-timmarsregeln och returrätt ska bli verklighet, det kan öka tillgängligheten ytterligare avslutar Johan Wallér.

Branschrapport 2017

För ytterligare information kontakta:
Johan Wallér, vd Sveriges Apoteksförening
Tel: 070- 239 16 06
Johan.waller@sverigesapoteksforening.se

Om Sveriges Apoteksförening:
Sveriges Apoteksförening är branschorganisation för landets alla apoteksaktörer som tillsammans driver 1392 apotek över hela landet. Föreningen har nio medlemmar som består av både statligt, privat och enskilt ägda apotek (i form av Sveriges Oberoende Apoteksaktörers förening som organiserar landets 30 fristående apoteksentreprenörer).

Föreningen är en ideell förening som har till uppgift att tillvarata och främja medlemmarnas branschintressen. Kollektivavtalsfrågor omfattas inte av uppdraget och inte heller sådana frågor som kan omfattas av konkurrensrättslig lagstiftning.

Apoteksföreningen välkomnar Läkemedelsverkets uppdrag att bl.a. kartlägga och analysera farmaceutsortiment

30 mars 2017

Läkemedelsverkets har fått i uppdrag att kartlägga och analysera den internationella utvecklingen i fråga om patientens egen behandling med receptfria läkemedel. I detta ingår ett särskilt receptfritt sortiment som bara får lämnas ut efter rådgivning av farmaceut.

-Det är ett mycket glädjande besked att regeringen ger Läkemedelsverket detta uppdrag. Ett farmaceutsortiment som enbart får säljas efter rådgivning av farmaceut på apotek är en bra lösning för att öka tillgängligheten till läkemedel för egenvård på ett säkert sätt och samtidigt minska belastningen på primärvården säger Johan Wallér, vd Sveriges Apoteksförening.

Exempel på produkter som skulle kunna ingå i ett sådant sortiment är läkemedel för ögoninfektion, smärtlindrande produkter i högre styrkor än vad som idag finns receptfritt eller potensläkemedel. Beslut om vilka läkemedel som skulle kunna ingå ska fattas av Läkemedelsverket.

Farmaceutsortiment finns redan i en rad olika länder som myndigheten kan studera närmre, t.ex. Nya Zeeland, Kanada och Australien. Norge har nyligen utrett införande av ett sådant sortiment. Forskning på området visar att fördelen med farmaceutsortiment är att den medför en säkrare metod att klassificera om receptbelagt till receptfritt och därmed underlätta sådan övergång.

-En ny läkemedelskategori som möjliggör en utökad egenvård måste naturligtvis följa vissa principer. Till exempel att åkomman är möjlig att självdiagnostisera och är begränsad. Men även att läkemedlet är väldokumenterat och vid normalanvändning inte leder till missbruk, säger Johan Wallér.

Det finns ett behov och en vilja hos patienterna att ta ett större ansvar för sin egenvård. Då behövs tillgång till effektiva läkemedel för enklare åkommor. Den kompetens som finns på apotek kan på det här området nyttjas på ett ännu bättre sätt.

-Ett ansvarsfullt sätt att hjälpa patienter till bra och säkra läkemedel och samtidigt stödja en ansträngd hälso- och sjukvård är att använda landets redan befintliga läkemedelsexperter på apotek. Det gäller att få ut mer hälsa för samma eller lägre kostnad avslutar Johan Wallér.

Läkemedelsverket ska samråda med bland annat Socialstyrelsen och Sveriges Apoteksförening. Uppdraget ska redovisas 31 december 2017.

 

För ytterligare information kontakta:

Johan Wallér, vd Sveriges Apoteksförening

Tel: 070- 239 16 06

Johan.waller@sverigesapoteksforening.se

 

 

 

Sveriges Apoteksförening är branschorganisation för Sveriges ca 1350 apotek och deras ägare. Föreningen arbetar för att skapa goda förutsättningar för apoteksverksamhet på den svenska marknaden.

Apoteksbranschen är en del av den svenska hälso- och sjukvården och ansvarar för en trygg och säker hantering och användning av läkemedel i hela landet. I vår bransch arbetar människor med stor kunskap om läkemedel och hälsofrågor.

 

Kampanj för att få fler att söka sig till apoteksyrkena

17 mars 2017

Idag startar kampanjen Jobbapåapotek som syftar till att få fler att söka till farmaceututbildningarna. Det är andra året i rad som Sveriges Apoteksförening genomför en digital kampanj riktat till unga som är i begrepp att söka till någon naturvetenskaplig högskoleutbildning. 

Kampanjen består av informationssajten www.jobbapåapotek.se där man får veta mer om vilka yrkesroller och arbetsmöjligheter det finns i apoteksbranschen. Men också läsa intervjuer med personer som berättar hur det är att utbilda sig, arbeta och göra karriär som farmaceut. Kampanjen kommer att synas i digitala kanaler för relevant målgrupp.

– Rekryteringsbehovet till apotek kommer att vara stort de kommande åren. Även om tillgången på utbildade farmaceuter väntas öka de närmaste åren så kommer efterfrågan att öka ännu mer. Det beror bland annat på befolkningsökning och en åldrande befolkning. Behovet av utbildade farmaceuter finns över hela landet, från norr till söder och i allt från storstäder till glesbygd säger Lisa Stern Ödmark chefsstrateg på Sveriges Apoteksförening.

 

För ytterligare information kontakta:

Lisa Stern Ödmark, chefsstrateg Sveriges Apoteksförening

tel: 070- 693 45 45

lisa.stern@sverigesapoteksforening.se

 

 

 

Sveriges Apoteksförening är branschorganisation för Sveriges ca 1390 apotek och deras ägare. Föreningen arbetar för att skapa goda förutsättningar för apoteksverksamhet på den svenska marknaden.

Apoteksbranschen är en del av den svenska hälso- och sjukvården och ansvarar för en trygg och säker hantering och användning av läkemedel i hela landet. I vår bransch arbetar människor med stor kunskap om läkemedel och hälsofrågor.

 

Björn Falkenhall ny chefsekonom på Sveriges Apoteksförening

14 mars 2017

 

Sveriges Apoteksförening har rekryterat Björn Falkenhall som ny chefsekonom. Björn kommer närmast från en tjänst som avdelningschef på myndigheten Tillväxtanalys.

På Tillväxtanalys har han ansvarat för flera utvärderingar och analyser rörande entreprenörskap och näringsliv, men även för en utvärdering av kostnadsutvecklingen för läkemedel på den omreglerade apoteksmarknaden. Björn har tidigare varit anställd på andra myndigheter som ITPS, Nutek och Konkurrensverket. Han är utbildad nationalekonom och statistiker.

– Jag ser fram emot att börja arbeta för en spännande och viktig bransch, som både är detaljhandel och en del av hälso- och sjukvården med för en ekonom intressanta regleringsinslag säger Björn Falkenhall.

Som branschföreträdare har Sveriges Apoteksförening bland annat till uppgift att analysera och beräkna konsekvenserna av olika beslut som påverkar branschens ekonomiska förutsättningar. I rollen som chefsekonom ingår att genomföra denna typ av analyser samt att sammanställa unika branschfakta och statistik om läkemedelsanvändning och apoteksmarknadens utveckling.

– Det är mycket roligt att få välkomna Björn till oss. Han har en gedigen erfarenhet som passar utmärkt. Eftersom mycket av apotekens ekonomiska villkor bestäms av politik och myndighetsbeslut så har Björn en relevant bakgrund för oss säger Johan Wallér, vd på Sveriges Apoteksförening.

Björn börjar sin anställning den 1 maj 2017 och ersätter Johan Davidson som går vidare till en roll som chefsstrateg på Svensk Handel.

För ytterligare kontakt:

Björn Falkenhall
070-776 16 46

Johan Wallér, VD Sveriges Apoteksförening
070-239 16 06, johan.waller@sverigesapoteksforening.se

Om Sveriges Apoteksförening

Sveriges Apoteksförening är en branschorganisation som företräder landets alla apoteksaktörer. Föreningen arbetar för att skapa goda förutsättningar för apoteksverksamhet på den svenska marknaden. Apoteksbranschen är den del av den svenska hälso- och sjukvården och ansvarar för en trygg och säker läkemedelsförsörjning i hela landet.