Kategori: Pressmeddelanden

Lyckad satsning med apotekens första seniorvecka

17 april 2018

De första resultaten från apotekens seniorvecka som genomfördes under förra veckan har nu kommit. Alla kunder över 75 år erbjöds då en enklare läkemedelsgenomgång på apotek. Totalt genomfördes 144 000 slagningar med e-Hälsomyndighetens elektroniska expertstöd EES under veckan. Det är den högsta siffran för antal EES-slagningar som apoteksbranschen någonsin har uppnått en enskild vecka!

Satsningen är unik då alla apotek, E-hälsomyndigheten, Linnéuniversitetet, Unionen och Apotekarsocieteten för första gången gemensamt gått ihop för att stödja äldre en bättre läkemedelsbehandling. Linnéuniversitet kommer nu att analysera data från projektet och målsättningen är att publicera resultaten i en vetenskaplig artikel under 2018 eller 2019.

För ytterligare kontakt och frågor:

Robert Svanström, chefsfarmaceut Sveriges Apoteksförening

Tel: 070–5211256, robert.svanstrom@sverigesapoteksforening.se

Ny ordförande för Sveriges Apoteksförening

11 april 2018

Tony Johansson (vd på Apoteksgruppen) har valts till ny ordförande för Sveriges Apoteksförening. Han efterträder Ann Carlsson (vd på Apoteket AB) som fortsätter som ledamot i styrelsen. Föreningens ordförandeskap roterar mellan medlemmarna som består av Sveriges alla apoteksbolag.

–  Det ska bli roligt att gå in som ordförande i föreningen, branschföreningen fyller en viktig funktion i en så pass reglerad marknad som apoteksmarknaden säger Tony Johansson.

 

För ytterligare kontakt:

Tony Johansson, ordförande Sveriges Apoteksförening

tel:070- 5369842

tony.johansson@apoteksgruppen.se

 

Johan Wallér, VD Sveriges Apoteksförening

tel:070-239 16 06

johan.waller@sverigesapoteksforening.se

 

Idag startar apotekens seniorvecka – fokus på att lyfta kunskapen om äldres läkemedelsbehandling

9 april 2018

 Från och med idag och hela veckan till och med söndag den 15 april kommer Sveriges alla apotek att fokusera på seniorers läkemedel. För första gången samlas alla apotek, eHälsomyndigheten, Linnéuniversitetet, Unionen och Apotekarsocieteten för en gemensam satsning att lyfta kunskapen om äldres läkemedelsbehandling.

Under veckan kommer farmaceuterna på landets ca 1400 apotek att erbjuda alla apotekskunder över 75 år en enklare läkemedelsgenomgång med det elektroniska expertstödet EES. Om kunden samtycker så analyserar farmaceuten om de utskrivna läkemedlen är lämpliga i förhållande till personens ålder, dosering och att det inte krockar med andra läkemedel.

Farmaceuterna har alltid möjlighet att erbjuda kunden denna läkemedelsanalys med EES. Men för första gången kommer alla farmaceuter på apotek samtidigt att lägga ner extra tid och fokus på att genomföra EES slagningar hos en utvald grupp. Inför denna vecka ska alla apoteksfarmaceuter ha genomgått en utbildning i EES säger Robert Svanström, chefsfarmaceut på Sveriges Apoteksförening.

EES är ett dataprogram som eHälsomyndigheten har tagit fram för att samtidigt kunna jämföra läkemedelsinformationen i kundens alla elektroniska recept. Farmaceuten analyserar eventuella signaler om risk för läkemedelskrockar, olämpliga läkemedel eller för höga doseringar. Förra året genomfördes 2, 5 miljoner analyser med hjälp av EES på apotek. I samband med seniorveckan kommer forskare Tora Hammar från Linnéuniversitetet att dokumentera och analysera hur EES används samt jämföra med en period före och efter den aktuella veckan.

Forskningen kommer att inriktas på hur mycket farmaceuterna använder EES för äldre, hur många potentiella läkemedelsrelaterade problem som upptäcks och åtgärdas samt vilka typer av problem som är vanligast. Resultatet kommer att publiceras under andra halvan av 2018 säger Tora Hammar på Linnéuniversitetet.

 

För ytterligare kontakt och frågor:

Robert Svanström, chefsfarmaceut Sveriges Apoteksförening tel: 070- 5211256

robert.svanstrom@sverigesapoteksforening.se

Tora Hammar, disputerad farmaceut eHälsoinstitutet, Linnéuniversitetet tel: 0480- 497176

tora.hammar@lnu.se

 

 

Norge inför farmaceutiska tjänst med statlig finansiering

17 oktober 2017

I Norge har nu staten beslutat att apoteken får en särskild ersättning för att genomföra en farmaceutisk tjänst i samband med ny läkemedelsbehandling i syfte att förbättra följsamheten till ordination.

Det rör primärt läkemedelsbehandlingar för högt blodtryck, hög kolesterol eller blodförtunnande läkemedel. I budgeten har fyra miljoner norska kronor avsatts för detta. Efter att ett nytt läkemedel har satts in så genomförs två uppföljningssamtal mellan apoteksfarmaceut och patient, och apoteken får 450 norska kronor per genomförd tjänst. Dessutom avsätter regeringen fem miljoner norska kronor för att apoteken ska kunna hjälpa patienter som använder inhalationsläkemedel.

– Norge ligger före Sverige i detta avseende, den statliga finansieringen kommer efter att en norsk studie har visat att dessa tjänster faktiskt förbättrar följsamheten till ordination och att intresset hos patienterna var stort säger Robert Svanström, chefsfarmaceut på Sveriges Apoteksförening.

Det är dock begränsande att tjänsten endast är tillgänglig för patienter som har blivit hänvisade av sin läkare. Det försvårar för apoteken att erbjuda tjänsten till patienter som har stora behov av stöd och uppföljning i sin läkemedelsbehandling.

– Apotekens farmaceuter träffar patienterna i en unik position som i vissa fall är den mest lämpliga för att fånga upp patienters behov av stöd i läkemedelsbehandlingen säger Robert Svanström.

Den nya Apoteksmarknadsutredningen som lades fram i våras föreslog att TLV ska få i uppdrag att initiera och utvärdera ett försök med farmaceutisk tjänst.

– Jag hoppas att detta förslag snart blir verklighet i Sverige, och att man lär sig av de positiva delarna från Norge, men inte kopierar den norska modellen rakt av avslutar Robert Svanström.

 

För mer information:
Robert Svanström, chefsfarmaceut
Robert.svanstrom@sverigesapoteksforening.se
070-521 12 56

 

Apoteksmarknadsutredningen bommar målet med att pressa läkemedelspriserna

9 oktober 2017

Idag presenterade Anna-Lena Sörenson Apoteksmarknadsutredningens andra delbetänkande ”Enhetliga priser på receptbelagda läkemedel” SOU 2017:76. Sveriges Apoteksförening ställer sig kritiska till att utredningen inte lägger fram förslag som faktiskt gagnar patienterna genom mer fördelaktiga läkemedelspriser. Utredningen föreslår istället endast enhetliga priser.

Läkemedelspriserna utanför läkemedelsförmånen avgörs dels av läkemedelsindustrins pris på de läkemedel som säljs i Sverige och dels av den marginal som apoteken kan ta ut för att sälja produkten. Att enbart föreslå en reglering av den ena parten (apoteken) men inte den andra (läkemedelsindustrin) skapar ingen prispress.

Utredningens förslag leder inte till lägre läkemedelspriser för patienterna vilket borde vara statens främsta mål. Utan någon inbyggd prispressfunktion så finns ingen möjlighet att sänka kostnaderna för patienterna. Det gynnar inte läkemedelsanvändningen säger Johan Wallér vd Sveriges Apoteksförening.

Som utredningen påpekar så finns det olika anledningar till att ett läkemedel inte finns med i det statliga högkostnadsskyddet. Vissa läkemedel är inte samhällsekonomiskt försvarbara, eller så har staten valt att plocka ut dem av prioriteringsskäl alternativt så har läkemedelstillverkarna av strategiska skäl valt att plocka ut produkterna ur förmånssystemet.

Genom att tillåta utbyte mellan olika utbytbara läkemedel kan man tvinga läkemedelsbolagen att sänka sina priser och ge patienterna möjlighet att välja. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) tog fram ett sådant förslag redan 2015, men varken dagens utredning eller den departementspromemoria om utökade möjligheter till utbyte av läkemedel som kom i somras tar upp ett sådant förslag till sänkta läkemedelspriser.

Vill man skapa en reell prispress på de läkemedel som patienterna bekostar själva så ska man möjliggöra för apoteken att byta ut dyra läkemedel mot billigare, det är så staten gör för att sänka sina egna kostnader för läkemedel inom förmånen, avslutar Johan Wallér.

 

För ytterligare information kontakta:

 

Johan Wallér, vd Sveriges Apoteksförening

Tel: 070- 239 16 06

Johan.waller@sverigesapoteksforening.se

 

eller

Lisa Stern Ödmark, chefsstrateg Sveriges Apoteksförening

Tel: 070- 693 45 45

lisa.stern@sverigesapoteksforening.se