valvald

Välvald – apotekens guide för ökad transparens

 

Apoteken vill se hållbart producerade läkemedel. Välvald guidar apotekens kunder till de läkemedelsföretag som är mer transparenta med sitt hållbarhetsarbete.
Läkemedelsindustrin har inga krav på sig att redovisa var och hur deras läkemedel är tillverkade. Tvärt om så råder ofta sekretess kring läkemedelsproduktion. Vi vet att det sker oönskade utsläpp i samband med läkemedelstillverkning. Det finns flera allvarliga exempel på hur läkemedel påverkar naturen negativt, framför allt i Asien där mycket av de läkemedel som säljs i Sverige tillverkas. Det innebär att vi kan bli friska på bekostnad av människor, djur och natur i andra länder. Detta tycker vi från apoteken är problematiskt.
För att sätta press på läkemedelsföretagen att öka transparensen i sitt hållbarhetsarbete har apoteken tagit fram en guide till de företag som uppfyller våra krav på ökad transparens. Guiden garanterar inte att just det aktuella läkemedlet är tillverkat mer hållbart än något annat.
Välvald syns i anslutning till receptfria läkemedel från läkemedelsföretag som uppfyller guidens krav. Den finns på hyllkanten i butik och i anslutning till produkt via e-handel.

 

Kraven för Välvald år 2021 är:

  •  Företaget ska omfattas av en externt granskad hållbarhetsredovisning
  •  Företaget (eller dess moderbolag) ska vara medlem i organisationen PSCI som arbetar för transparens och hållbarhetsfrågor inom läkemedelsindustrin

Företag som säljer produkter med diklofenak kommer inte att få Välvald i anslutning till just dessa produkter. Sveriges apotek har sedan tidigare en branschöverenskommelse om hyllkantsinformation angående att diklofenak kan påverka naturen negativt och därför bör användas med eftertanke.

 

Följande företag uppfyller kraven 2021:

AstraZeneca, Bayer, Evolan, GlaxoSmithKline, Johnson&Johnson, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Sanofi, Teva och Takeda.

 

Det är moderbolaget som granskas och vars logga syns här. Några företag säljer OTC läkemedel under dotterbolag, t.ex Novartis säljer OTC genom Sandoz, Evolan säljer receptfria läkemedel både i eget namn och genom Apofri och Johnson&Johnson genom McNeil.

Det fortsatta arbetet

För att nå vårt mål – en hållbar läkemedelsproduktion – kommer kraven utvecklas och bli allt skarpare med tiden. Redan 2022 läggs två nya kriterier till som ställer krav på produktnivå. Tillverkningen av de produkter som ingår i Välvald ska ske med respekt för mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljö samt fri från korruption. Läs hela kriteriedokumentet för 2022 här.

Vill du veta mer?
Hitta svaren på dina frågor i vår Q&A

Q&A in english

 

Välvald – Pharmacies Guide for Greater Transparency 

 

Pharmacies want to see sustainably produced medicines. Välvald guides pharmacy customers to the pharmaceutical companies that are more transparent about their sustainability work.

The pharmaceutical industry is under no obligation to show how their pharmaceuticals are produced. Quite the opposite in fact – information about pharmaceutical production is often protected by confidentiality. We know that pharmaceutical production is associated with undesirable discharges. There are many serious examples of how pharmaceuticals have a negative impact on nature, particularly in Asia, where much of the medicine sold in Sweden is manufactured. This means that we can be healthy at the expense of people, animals, and nature in other countries, and we in the pharmacy sector feel this is a problem.

We are trying to put pressure on pharmaceutical companies to increase transparency about their sustainability work, by introducing a guide showing the companies that meet our requirements for greater transparency. However, the guide does not guarantee that the medicine in question is produced more sustainably than any other.

The Välvald symbol is displayed next to the over-the-counter (OTC) medicines from pharmaceutical companies that satisfy the guide’s requirements. The symbol is displayed on the shelf edge in shops and next to the product details in online sales.

In 2021, the requirements for Välvald are:

  • The company must have an externally audited sustainability report
  • The company (or its parent company) must be a member of the PSCI organisation, which promotes transparency and sustainability issues in the pharmaceutical industry

Companies that sell products containing diclofenac will not have the Välvald symbol displayed by these products. Swedish pharmacies already have a sector agreement on shelf-displayed information that diclofenac can have a negative effect on nature, and should therefore be used with caution.

 

The following companies meet the requirements in 2021:

AstraZeneca, Bayer, Evolan, GlaxoSmithKline, Johnson & Johnson, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Sanofi, Teva, and Takeda.

It is the parent company that is screened and whose logo is visible here. Some companies sell OTC medicines through subsidiaries, e.g. Novartis sells OTC medicines through Sandoz, Evolan sells OTC medicines both under its own known name and through Apofri, and Johnson & Johnson through McNeil.

The development

In order to reach our objective – sustainable pharmaceutical production – the requirements will be developed and made more stringent over time. In 2022 the criteria will be supplemented with two new ones on product level. The production of the products included in Välvald must take place with respect for human rights,   worker´s rights, the environment samt free from corruption. Read the entire criteria document for 2022 here.