Etik och kvalitet

Apoteksbranschen består av en mångfald av aktörer. Vi har därför kommit överens om ett antal gemensamma ställningstaganden som redovisas nedan

 

Etisk plattform
Den etisk plattformen utgör en gemensam utgångspunkt för hur apoteksverksamhet ska bedrivas. Utöver dessa kan respektive medlem även ha egna kompletterande etiska riktlinjer för sin verksamhet.
Etisk plattform apoteksbranschen

God apotekssed, GPP
Apoteksmarknaden består av en mångfald aktörer och det bedrivs farmaceutisk verksamhet inom vården. Det är viktigt att all personal har ett gemensamt arbetssätt och praxis. Den svenska GPP:n baseras på en internationell standard formad av Världshälsoorganisationen, WHO och FIP, den internationella farmaceutfederationen. Ta del av GPP:n här: GPP 2015.

Branschens riktlinjer för försäljning av paracetamol 
Apoteksbranschen har en gemensam överenskommelse om hur ansvarsfull försäljning av paracetamol bör ske. Syftet med överenskommelsen är att minska risken för felaktig användning av paracetamol. Läs hela överenskommelsen här. 

Försäljning av receptfria läkemedel via e-handel
Apoteken har ett uppdrag att se till att all handel med läkemedel ska bedrivas på ett sådant sätt att det inte skadar människor eller miljö. När försäljning av receptfria läkemedel görs på ett apotek finns alltid personal närvarande som kan ge råd och motverka felaktig läkemedelsanvändning. När försäljning sker via e-handel ligger ett större ansvar på kunden själv. Apoteksbranschen har därför gemensamt tagit fram riktlinjer som ett stöd vid försäljning av receptfria läkemedel i e-handel. Läs mer om dessa riktlinjer här.

Överenskommelse om läkemedelsförsäkringen
Alla apotek anslutna till Sveriges Apoteksförening avstår från att ingå avtal med parallellimportörer av läkemedel som inte är med i den svenska Läkemedelsförsäkringen. Detta är innebörden av den branschöverenskommelse som slutits. Läs mer om överenskommelsen här.

Vitbok
Apoteken är en mycket viktig del i vårdkedjan, och kan bli än mer betydelsefull om branschen, politikerna och vårdens aktörer samverkar bättre. Apoteksföreningen har tagit fram en Vitbok som är tänkt att bjuda in till en bred diskussion om apotekens roll i samhället. Vitboken hittar du här Vitbok

Praxis kring tillgänglighet till läkemedel
Ett av apotekens grunduppdrag är att säkerställa att konsumenten så snart det kan ske får tillgång till sina läkemedel och andra förskrivna varor. För att lösa detta har apoteken anpassade lager för sin kundkrets samt en skyldighet att beställa hem varor inom 24 timmar. Ibland behöver apoteken gå längre än så. Apoteksbranschen har därför sedan juni 2010 kommit överens om att man även hjälper sina kunder att få reda på om kundens läkemedel kan finnas på ett annat apotek. Läs mer om apotekens praxis kring tillgänglighet.

Branschöverenskommelse om information gällande diklofenaks miljöpåverkan
Medlemsföretagen i Sveriges Apoteksförening har kommit överens om att alla apotek ska informera om diklofenaks negativa påverkan på miljön. Från och med den 3 oktober 2018 informerar apotek via hyllkantsskyltar om att substansen påverkar miljön negativt och bör användas med eftertanke. Överenskommelsen gäller både försäljning i butik och e-handel. Läs pressmeddelandet här

Frågor och svar om Apoteksföreningens rekommendationer om mjukstart av e-verifikation
Sveriges Apoteksförening har tillsammans med e-VIS rekommenderat medlemmarna i Sveriges Apoteksförening och andra slutanvändare att implementera en mjukstart (soft launch) av e-verifikationssystemet i Sverige. Här kan du läsa svar på vanligt förekommande frågor om mjukstarten. Läs här.